چگونه صبور باشیم؟ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چگونه صبور باشیم؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>چگونه صبور باشیم؟strong>span> <br /> <br />چگونه صبور باشیم؟ صبور ودن غلب ک نتخاب ست. ما نتخاب ی نید ه توجه اشته اشید زیرا یدانید یزی هم ست. <br />صبور ودن غلب ک نتخاب ست. ما نتخاب ی نید ه توجه اشته اشید زیرا یدانید یزی هم ست. یزی ه ا ی واهیم ز ن پرهیزیم ین ست ه نترل وضاع حساساتمان ا ز ست دهیم. وقعی ه ما عصبانی ی وید یشتر خاطر ین ست ه حساس ی نید قتتان ارد یتیجه تلف یود. ین حساس اخوشایند ست عصبانیت ز نترل ارج ی ود. لی ا از دست دادن نترل ی توانیم یاد بگیریم ه حساساتمان ا نترل نیم. ادگیری ینکه صبورتر اشیم عضاً ستگی ه ین ارد ه ند هارت ا کار یریم ر واقعی ه اریم نترل ود ا ز ست یهیم...p> <p style="text-align: center;"><a href=""><div class="mzc"><strong>چگونه صبور باشیم؟ strong>div>افراد صبور,صبور بودن,چگونه صبور باشیم؟a>p><pتوصیه ده ه رای سب هارت صبور ودن اید واس مع اشت  <span style="color: #ff0000;"><a class="mostread" href=""><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span><span><span><span><span><span><span>هspan>span>span>span>span>span>span>span>span>a>spanسائل همیت اد، اید توانیم توجه املمان ا عطوف حظه ار ر ال نجام کنیم. ین ار ا غلب ر ابطه ا مسر ا رزند میتوانیم نجام هیم، را ه ر اقع ر هنان اریم ه اغذهای وی یز ارفکر ینیم. <br />اید نتظارات ا م رد. نتظارات ا ر ورد فتار رزندانمان مکن ست ا توانایی نها ز ظر شدی تناسب باشد.<br />یز یگری ه صبوری ا شوار یسازد، مبود رتباط ست. ا کثراً عصبانی ی ویم خاطر ینکه میتوانیم اور نیم هدیگران می توانند شکل ا ریابند. ک ار وچک مکن ست تیجه زرگی دهد. <br />استن ز سرعت ار ه رامش مک یند،پس رام اشید. <br />گر عمولاً عکسلعملای اگهانی شان یهید، مکن ست احت نترل ود ا ز ست دهید. اید اد گیرید شانهای ینکه ارید ز وره ر یوید ا شناسید ود ا رام نید. ازم ست ست گه ارید، فس عمیق کشید ا تا ۰ شمارید. تصمیم گیرید کار اید کنید مان ار ا نجام هید. عد ز ک زنگ تفریح ه و عیت بلی رگردید، ا کری از اکنشی سنجیده. <br />جلقی ودن ی تواند ار صبور ودن ا شکل ند. ا اید یاد بگیریم ه نترل وضاع ا ر ست اشته اشیم، تی ر واقع جلقی الا رفتن حساسات. اید شکل ا شناسید سپس سعی نید ریابید ز جا سر شمه رفته ست. اید دانید ه ی توان فتار ا تغییر اد، لی ین ار زمان تمرین یاز ارد. پس ما مچنان ه ستراتژیای نی یاز ارید، ثل عقب شیدن ور دن ز ضیه. <br />لبته غیر مکن ست دم میشه صبور اشد سعی ند تنشهای اقعیش ا نهان سازد. را صبور ودن ا مکار وستان احتتر ست تا انواده؟ رای ینکه ر ورد انواده یتوان صر ر فت. ر انواده ا درت زیادی اریم ه یود ز ن سوءاستفاده رد، لی گر با دیگران ی وصله اشیم یشتر حتمال ارد فتار ا ا ورد نتقاد رار هند. <br />س خاطر صبور ودن اید خاطر یاوریم ه رتباط رقرار نیم توقع ا پایین یاوریم، ونسرد اشیم، یندهگر اشیم، شکلاتمان ا دیریت نیم یچوقت تظاهر کنیم  <br /> <br />نبع:یستا<br />یرایش تلخیص:کاایرانp> <pp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله چگونه صبور باشیم؟ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

صبر داشتن و مقاومت کردن , چگونه هک یاد بگیریم , چگونه خونسرد باشیم , چگونه عصبانی نشویم , چگونه صبور باشیم , باید صبور بود

چگونه صبور باشیم؟ گردآوری توسط بخش روانشناسی موفقیت سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات