اندرزهای دینی ( قسمت سیزدهم )

اجتماعی

1.    بهترین کارها بعد از ایمان به خدا ، دوستی با مردم است .

2.    هر رازی نزد خدا آشکار است .

3.    هر انسانی به کیفر زبان و دستش گرفتار می شود .

4.    هر رنج و ناراحتی را گشایشی باشد .

5.    از بهترین کارها ، گرسنه را سیر کردن است .

6.    فضیلتِ مرد از سخن او شناخته می شود .

7.    میان افراط و تفریط راهی است و بهترین کارها میانه روی است .

8.    فرمانبرداری خدا ، کلید رستگاری و اصلاح کننده آخرت است .

9.    محبوب ترینِ بندگان نزد خدا کسی است که مهربان تر باشد .

10.خوشا به حال کسی که به یاد روز رستاخیز باشد و کردار نیک کند .

11 . در ظاهر، دوست خدا و در باطن، دشمن خدا مباش .

12 . زبانت را به خوشگویی و سلام کردن عادت ده تا علاقه مندانت زیاد شود و دشمنانت کم گردد .

13 . عبادت همراه با خوردن مال حرام مانند بنا کردن خانه روی شن های روان است .

14 . میهن دوستی از  ایمان است .

15 . دلی که از یاد خدا تهی باشد، مانند دادگاهی است که از قاضی تهی باشد.

16 . کردار بلندتر از گفتار حرف می زند.

17 . تلخی مرگ به دلیل هراس از آن است .

18 . از همه ی مردم بخیل تر کسی است که درادای سلام بخل ورزد.

19 . اعتدال و میانه روی، انسان را در وصول به مرحله ی کمال کمک می کند.

20 . مرگ به مثابه ی خواب است . اگر در آن شک داری سعی کن تا آن را از خود دور کنی .

گردآوری توسط بخش روانشناسی موفقیت سایت آکاایران

تبلیغات