روانشناسی رنگها چهار - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد روانشناسی رنگها چهار ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a style="text-decoration:none;color:#000000" title="روانشناسی رنگها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/rang44.html">a><a style="text-decoration:none;color:#000000" title="روانشناسی رنگها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/rang44.html"><a title="روانشناسی رنگها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/rang44.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="روانشناسی رنگها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/rang44.html" style="text-decoration:none;color:#000000">روانشناسی رنگهاa>a>a> هارstrong>span>p> <p>نواع رنگهای گرم سرد یز تاثیرات نها ر الات، عالیتها حساسات ود شنا ی ویمp> <p><span style="color: #ff0000;">قسام نگspan>p> <p>طور لی نگها ه سه سته صلی تقسیم ی وند: نگهای نثی، رنگهای گرم رنگهای سردp> <p><br />p><p><span style="color: #ff0000;">نگهای نثیspan>p> <p>سیاه، سفید، اکستری، ژ،  هوه یp> <p>نگهای نثی نگهایی ستند ه ر یف نگی جود داشته ز ترکیب نگهای یگر وجود ی یند ی توانـنـد ثرات ـثـبت ا نفی اشته اشند...p> <p style="text-align: center;"><a href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/rang44.html"><a href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/rang44.html"><div class="mzc"><strong>روانشناسی رنگها هار strong>div>روانشناسی رنگها,روانشناسی رنگها در کودکان,روانشناسی رنگها pdf,روانشناسی رنگهاa>a>p> <p>سفید اقعا"  <span style="color: #ff0000;"><a class="mostread" href=""><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><span><span><span>کspan>span>span>span>span>a>span> نگ یست لکه عدم ضور نگ شمار یرود ـشـانگر لوص پاکی ست. ز رف یگر شکی شانه اطعیت، لزام سمیت ی اشد.p> <p><span style="color: #ff0000;">رنگهای گرمspan>p> <p>رمز، ارنجی، زرد، سبز منی، رغوانیp> <p>رنگهای گرم حرک سیستم عصبی وده حساسات ا تشدید ی نند. ین سته ز نگها وضوح ابل ویت وده وجب لب توجه ی ردند.p> <p><span style="color: #ff0000;">رنگهای سردspan>p> <p>بی، نفش، فیروزه ای، سبز ایل ه بی، سبزp> <p>رنگهای سرد نگهایی لایم ستند ه ثراتی رام خش ارند. بی وشن ی تواند شانه صلح وستی سـایش اطر، بـی تیره شـانگر ـابلیت عتماد رستی اشد.p> <p>رمز  - سختی، یرو وش قبالیp> <p>رغوانی  - ختیار، درت سلطنتp> <p>بی    - وشن: رامش،سودگی اطر - تیره: درت،صداقت، پشتکارp> <p>سبز    - وانی بیعت، درت فا خشی لتیامp> <p>زرد  - پدیداری ویت، طر خطارp> <p>ارنجی- رمی، رارت، ضایت وشحالیp> <p>هوه ی- اکی ودن، حکمی، ستواری ابلیت عتمادp> <p>شکی- درت، ختیار ستقلالp> <p>سفید - پاکی، لوص، درت، صلح وستیp> <p>نگ زندگی خصیp> <p><span style="color: #ff0000;">نگ زنانspan>p> <p>زنان سبت ه فرادی ه ه نگ بی باس ی پوشند حساس احتی عتماد یشتری ی نند. <br />رای مسرتان ک اخه ز رمز ه شانه عشق علاقه فرستید. <br />رای زنانی ه صرفا" ابطه وستی ( ه عشقی ) ارید ز زرد فرستید. <br />کی ز تاقهای شیمن انه ود ا ا نگی شن پر نگ انند قرمز تیره نگ نید تا شانه درت نرژی ما زد مسرتان اشد. <br />رنگ آمیزی تاق واب ه نگ سبز ی تواند شانه وانی بیعت اشد<br /><span style="color: #ff0000;"><br />نگ انهspan>p> <p>کاربردن رنگهای سرد رای جزای تاق واب ( تخت واب، لافه ، پتو ...  ) کانی دور ز سترس رامش خش ا رای وابی یرین رای ما راهم ی ند. <br />یوارهای تاق واب ا رای یجاد رامش ه رنگهای سرد لایم انند بی ا بی ایل ه سبز رنگ آمیزی نید. <br />راردادن وسن رغوانی وز بلمان ا نگ نثی ی تواند شانه درت، توانگری روت وده   رانگیزنده تخیلات اشد.<br /><br /><span style="color: #ff0000;">نگ باس<br /><br />span>p> <p>باسهای عمولی ا نگ سبز ا زرد وجب لب توجه ی وند. پیراهن ا اکت آبی تیره نگ ی تواند علامت ابلیت عتماد اشد. <br />باس رزشی تمام اکستری سته ننده ود ا نار ذاشته رای احتی عصاب ود ز نگهای تیره تر ا وشنتر ستفاده نید. <br />باس سراسر هوه ی مکن ست یک نظر رسد ما سته ننده کنواخت واهد د. فزودن می رنگهای سرد ا رم انند زرد، لایی ا سبز اعث رخشانتر دن اهر رایندهای هنی ما واهد د<br /><span style="color: #ff0000;"><br />نگ تومبیلspan>p> <p>تومبیل شکی شانه تمایل ه منامی ست. <br />رخی نگهای خصوص ز بی رمز اکی ز ود ما ودن اننده ست. <br />نگ زرد ارنجی لالت ر رزشکار ودن ما یکند. <br />نتخاب رنگ نقره ای ا لایی ی تواند یانگر روت ارایی اشد.<br />نگ زندگی حرفه ایp> <p><span style="color: #ff0000;">نگ باسهای داریspan>p> <p>باسی ه رنگ خاکستری تیره، شکی ا بی سیر پوشید تا خصی وفق، گاه دی نظر رسید. <br />پیراهن سفید ساده حترام سمیت ا رای ما ه رمغان واهد ورد. <br />پیراهن ژ ا غیر سفید هره حافظه ارانه لایمتری ا ز ما رائه واهد مود<br /><br /><span style="color: #ff0000;">نگ فترکارspan>p> <p>ارتهای یزیت سربرگها هتر ست ه نگهای نثی تهیه وند. نگهای سفید ژ عمولا" سبت ه نگهای یگر احت تر وانده ی وند. <br />یوارهای بی مرنگ سبت ه سفید یشتر تولید رامش موده یشتر لب توجه ی ند. <br />سباب ثاثیه زرشکی ا رغوانی تیره حیط ار ما ا جلل سلطنتی لوه واهد اد. <br />رای جناس تبلیغاتی، ب سایتها شانهای ترفیعی ز نگهای شن یرا ستفاده نید تا وجب ذب یشتر شتریان ردد. رای وانایی یشتر، رنگ مشکی ا ر اپ تون کار برید.p> <p>کنون ه یده ایی رای گونگی ستفاده ز نگها ر هن ما کل رفته، ازم ست ا رخی ز وشهای تاثیر گذاری نگها ر زندگی یز شنا وید.p> <p><span style="color: #ff0000;">رتباط ابستگیspan>p> <p>گر قت رده اشید باس فراد پلیس ظامی عمولا رنگ بی ا سبز تیـره نتخاب ی ود ون ین نگها شانه درت   بوهت یباشند.ر یمارستانها عمـولا" ز لافه لبسه سبز مـرنـگ ستفاده ی ود راکه ین نگ ثری تسکین هنده رامش خش ارد.p> <p><span style="color: #ff0000;">زایای تبلیغاتیspan>p> <p>ستورانها غذیه روشیها غلب رای لب توجه یشتر ز نگهای رمز زرد ستفاده ی نند. ین ونه نگها وضوح یــده ی وند ـیشتر ـه اد ردم ی انند. کثر رکتهای زرگ رم حصولات ود ا ا نگهای ذکور راحی رائه ی نند.p> <p><span style="color: #ff0000;">ستفاده ر راحیspan>p> <p>عمولا کـمه ـای ـسـاس عـلان ـطر  ـا هرم ای توقف ضطراری رنگ رمز   ی اشند رعکس رنگ سبز نشانه عبور منیت ست. ر راحی سیاری ز سایل ـکـاربـردن رنگهای مختلف ر سمتهای وناگون رای ـویـاتر سـاخـتـن ضـایف، مـری جتناب اپذیر ست.p> <p>ر ب سایتها وشتارهای تبلیغاتی نگامیکه خشی ز لمات ا نگ زرد مایان ردند یشتر ظر ا ا خود لب رده اعث یشود توجه یشتری ه ن سمتها نماییم.p> <p>عمولا" نگ سبز ا ا ه اد ک وقعیت وستانه دون طر ی ندازد ین کی ز تداولترین وارد ستفاده نگها ر تاثیر گذاری وانی وی فراد ست.p> <p><span style="color: #ff0000;">زندگیتان ا نگی نیدspan>p> <p>گر تا ال زنگی ما الی ز نگهای وناگون اد وده تــوجهی ه ستفاده ز نگها می ردید، هتر ست روع نید. ـرکتـهای تـبلـیغاتی تـاجران ـاهوش ز وانشانسی نگها رای تاثیر گذاری وی ما هره ی رند، ما یز اید رای تاثیر گذاری ر زندگیتان ز نگها ستفاده نید.p> <p>رک ینکه ر نگی ه عنی ارد، قطه غاز وبی ست. ا کارگیری نگها زندگی ود ا یرین تر نگی تر مایید.p> <p><br />یرایش تلخیص:کاایرانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله روانشناسی رنگها چهار شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سفید رنگ خنثی , جدول رنگ سرد

روانشناسی رنگها چهار گردآوری توسط بخش روانشناسی رنگها سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات