رنگ سبز

روانشناسی رنگ سبز

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد روانشناسی رنگ سبز ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +رنگ +سبز را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<P style="text-align:center">P> <P align=right><STRONG>طالبی ر ورد رنگ شناسی وانشناسی&nbsp;نگ سبزSTRONG>P> <DIV class=UABC> <P dir=rtl align=justify><span data-xsize=+0><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,=""><span color=#000000>سبز، روهی ز نگا ه ترکیباتی ز بی زرد ستند ا امل یود. سبز، یشتر نگ شد یاهان، زندگی دید هار ست. ز نا ه سبز، نگ بیعت ر اصلخیزترین قت ن ست، نابراین نگ تولیدمثل رنتیجه نگ عشاق ست. سبز وشن، شانر مید ر عشق‌‌ای تازه ست، رحالیه تُای تیرهتر ن، شانه غبطه، سد احساسات منفی اشی ز عشق ناکام ست. نگ سبز یتواند ر رون ساختار وانناختی ا تعادلی امل یجاد ند. ز ین مه‌‌ نگا، ین نگ ز مه وشایندتر ست زیرا رای تمرکز روی ن، شم یچ یازی دارد ه بکیه ا تنظیم ند. عقیده ر ین ست ه سبز، التی ز گرش هنی ثبت یجاد یند ون رنگ طبیعی یاهان ست، وجب یود تا حساس بات منیت نیم.span>SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,=""><span color=#000000>&nbsp;span>SPAN>span> P> <P dir=rtl align=justify><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,="" #92d050;="" color:=""><span data-xsize=+0>وانناسی سبزspan>SPAN>STRONG> P> <P dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,=""><span color=#000000>سبز ا هعنوان ک ارمونیهنده عالی یناسند. ین نگ ا حساسات فتار ثبت ا نفی اشی ز ن رتبط ست. رنتیجه، سانی ه تحتتأثیر سبز ستند، غلب یتوانند ر وسوی ک شکل ا بینند عمولاً یر ر خلاقی ا هدت عایت ینند. سبز ز نگای صلی زرد بی ساخته ده ست؛ بیه رک راست مک یند زرد، ضوح کر طمیناناطر یورد. نابراین پوشیدن باسای سبز، وجب تقویت سخاوتمندی -م ز ظر وحی م ز ظر الی- یود. پوشیدن باسای سبز ا رارگرفتن ر حیط سبز، ه توانایی افظه مک یند. ا ین ال، زیادهوی ر ستفاده ز ن یتواند راموشیاطرات تلخ ا ا شکل وبهو سازد رنتیجه، رد تواند ه زندگی پرتنش ود رامش هد.span>SPAN> P> <P dir=rtl align=justify><span data-xsize=+0><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,=""><span color=#000000>نگرمانران عتقدند ه سبز ا عملکرد غده تیموس، شای پایینی، فسه سینه انها رتبط ست ز ور سبز هعنوان ارویی رای بارزه ا ستگی دید ستفاده ینند.span>SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,=""><span color=#000000>مام ور سبز رفتن، رای بارزه ا تهوع وب ست ر ازیابی تعادل ز ین ردن نواع سردردها فید ست. فته یود ه سبز یتواند ز دت یماری «لاستروفوبی» (ترس ز رارگرفتن ر حیطای سربسته) کاهد ر ز ینردن اطرات سیار د، ؤثر اقعود.span>SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,="" color:="" #cccc00;="">&nbsp;SPAN>span> P> <P dir=rtl align=justify><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,="" color:="" #76923c;=""><span data-xsize=+0>سبز زیتونی:span>SPAN>STRONG> P> <P dir=rtl align=justify><span data-xsize=+0><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,=""><span color=#000000>سبز زیتونی، صومت، حساسای اکامی سیبی ه ز نا ه خصیت ارد ده ست ا یساند. ا ین ال، ین نگ تنها نبه نفی دارد. ا ینه ین نگ شانهنده رد عاطفی اشی ز ودفریبیست، درت خصیت ر تحمل شکلات، رسرفتن ز نا نسانی هترشدن ا یز شانیهد.span>SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,=""><span color=#000000>&nbsp;span>SPAN>span> P> <P dir=rtl align=justify><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,="" color:="" #006666;=""><span data-xsize=+0>سبز تیره:span>SPAN>STRONG> P> <P dir=rtl align=justify><span data-xsize=+0><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,=""><span color=#000000>سبز تیره، شانر خصیت ودخواه سلطهلب ست فرادی ه هور داوم سبز تیره یپوشند، غلب عاشق ود ستند ه یازها واستهای یگران عتنایی مینند. توجه یش ز د ه نبه تیرهتر سبز یتواند شانر زندگی ملو ز پشیمانی دامت اشد. نین خصی، ه حتمال زیاد هعلت وعی شکل ر وایل زندگی، مواره حساس وعی شم یند.span>SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,=""><span color=#000000>&nbsp;span>SPAN>span> P> <P dir=rtl align=justify><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,="" #92d050;="" color:=""><span data-xsize=+0>سبز منگ:span>SPAN>STRONG> P> <P dir=rtl align=justify><span data-xsize=+0><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,=""><span color=#000000>سبز منگ ا وانی، ور ال ازیگوشی رتبط ست. سبز هور غیرمستقیم، امی یتجربهودن ا یساند. ا ین ال، ر سیاری ز وارد، چهودن یز دی یست زیرا ه نسان ین توانایی ا یهد ه غل امناسب ا ترک ند، ه سائل ا ید تازهی گاه ند ر زندگی، غازی و اشته اشد. تأسفانه تمایل ه ودل ودن یز جود ارد ین وع فراد، قدار زیادی ز قت ود ا صرف کاشتن رباره هترین عملکردی ه یتوانند اشته اشند، صرف ینند.span>SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,=""><span color=#000000>&nbsp;span>SPAN>span> P> <P dir=rtl align=justify><STRONG><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,="" color:="" #336600;=""><span data-xsize=+0>سبز یشمی:span>SPAN>STRONG> P> <P dir=rtl align=justify><SPAN style="FONT-FAMILY: ; LINE-HEIGHT: 200%" 11pt?="" font-size:="" ?sans-serif?;="" yekan?,=""><span color=#000000>فته یود ه سبز یشمی، وح ا رامش یهد، راست ا الا یرد ه نسان مک یند تا سرار هان هان ستی ا رک ند. تی گر رزوهای ک فر ندان زرگ باشد، ازهم ین نگ ه و ینش لسفی مراه ا عقل سلیم یهد. سانی ه سبز یشمی ا وستارند، هور اتی وشنین نطقی ستند.span>SPAN> P> <DIV class=contenttitle align=right><STRONG>روانشناسی رنگ ای اله ورانی: خصیت ای سبزSTRONG> DIV> <P dir=rtl align=justify><br/>P> <P dir=rtl align=justify> <TABLE data-xwidt="100%"> <TBODY> <TR> <TD class=pico_body>روانشناسی رنگ های هاله نورانی: شخصیت های سبزهن/ دن<br/>سبزها خصیت ای ماهنگ صلح ویی ستند.نها واهان ک زندگی اری ستند ترجیح ی هند ر ک حیط بیعی زندگی نند. نها تعادل ترین ردم ر یف نگی ستند. نها مچنین تصالی درتمند ا بیعت ارند. زندگی ر ومه نار نگل، ا زدیک ک ریاچه ا قیانوس رای ین خصیت ای پر حساس سیار هم ست. سبزها، ها، هربان، هل یان رتباط ستند. نها ی وشند تا دن، هن وحی تعادل اشته اشند عمولاً ر ین تکوین، خصی ستند.<br/>سبزها زندگی ا ز ریق لبشان ریافت ی ارند. ولین نگیزه ای نها، شنودی ماهنگی ست. نها ر در ه وستان بیعت زدیکتر اشند، وشحال ترند. سبزها ساساً فراد انعی ستند. گر ر ضعیت وی اشند، رای شاد زیستن ه داقل یز اضی ی وند، ادی رونی نها، ه الی ز رزوهای زرگ ست، رایشان سیار ائز همیت ست. ر الی ه یگران وست ارند ز ذت زایای تجملات اصل ز وفقیت رخوردار اشند، سبزها، دون نکه ر بتدا خواهند ا سی قابت نند، زیباترین رانبها ترین باس ا ا ی پوشند شاغل جیهی ارند.<br/>سبزها ادی ضایت ا ر زندگی ان ارد ی سازند. نها ی انند ه رچه هداف تعالی تری اشته اشند، رای صول ن الش ای یشتری ا پیش و ارند. نها ز رخه بیعت وانین زندگی ک رک هم رونی ارند. یشان عتقدند ه زندگی شر، ود، گفت ترین وهبت ست.<br/>سبزها خصیت ای پرحرف هل رقراری رتباط ستند. نها عمولاً نچه ا کر ی نند ا حساس ی نند، قیقاً یان ی نند، نها ی توانند ر ورد ک وضوع ساعت ا صحبت نند. ک "پ" رای نها رمان ست ه نها جازه ی هد ه حساسات علاقه ان ا یان نند ز ین ریق تسلی ابند.<br/>سبزها یاز ارند ه ر ورد ودشان شکلاتشان صحبت نند، تا توانند نها ا وشن تر فهمند نابراین هتر حساسشان نند. گر اراحت ا سته اشند، شمشان ا لامی الی ی نند. رای سبزها سیار سخت ست ه حساس فکارشان ا گه ارند، ه لبته یلی بیعی ه ظر ی سد. یگران ز ین ه قدر سبزها ک صادق ستند، تعجب زده ی وند، ا مکن ست ز ین ه سبزها صحبت می نند، تعجب وند.<br/>سبزها ینستاتیک ستند تصالی وی ا دن اشان ارند. رای نها، اقعاً هن دن ک احد ست. نابراین فکار حساساتشان ا یزیکی یان ی ارند، یان رای نها، لید ست. گر عواطفشان ا یان کنند حساس اراحتی ی نند ر عضی وارد تی ریض ی وند. <br/>نها عواطف حساساتشان ا ز ریق بیعی یان ی نند. مچون یوانات، ا بیعت ر تماس ستند. تمام نرژیهای عاطفی ا ی ریغ غماض براز ی ارند. گر سبزها عصبانی وند، علام ی نند. گر غمگین وند، شک ا اری ی ود. گر سادت نند، عکس لعمل ن ا وراً واهید ید. یشتر سبزها ر ورد حساساتشان کر می نند لکه ا ن زندگی ی نند.<br/>سبزها ه ا ی موزند ه گر، حساساتمان ا ه ور بیعی یان نیم، تعادل ماهنگی ی فرینیم گر حساسی ا از پس زنیم، ه صورت نرژی عاطفی یان شده ر البدهامان اقی ی اند ز نرژی یاتی ان ی اهد. حساس م درتی مبود نرژی ز ترس ز یان بیعی عواطف اشی ی ود. ا ز ریق حساسات عواطفمان ا حیط پیرامونمان رتباط رقرار ی نیم. سبزها ین ا ی انند ا ماهنگی هن دنشان زندگی ی نند.<br/>سبزها تصالی وی ا بیعت البد یزیکی ان ارند. نها یاز ارند ه ابراز وجود نند عالیت یزیکی اشته اشند. صرف قت ر بیعت ا ار ا یوانات، ر نها س طلوب تصال ه زمین ا ی خشد. یوانات ه یژه سب، ربه سگ دراک بیعی سبزها ا حساس ی نند، ه مین لیل ه سمت نها شیده ی وند.<br/>سبزها یدگاهی تعادل سبت ه هان ادی، تجملات ارایی ا ارند. نها عولاً حساس ی نند ه شر اید ر ک حیط پر ز عمت زندگی ند. یچ یازی ه نج زندگی ر قر یست. نها عمولاً ر دیریت ارایی ای ادی ودشان، عالی ستند.<br/>ز ن ا ه سبزها ا ادر زمین تصالی وی ارند، ه احتی ا حیط ای ختلف عوض ی وند ود ا ا ن سازگار ی نند. نها ه وشنی، ندیشه نعطاف پذیری تغییر داوم ا ر هان ی همند، رآیندی ه ر وزه ی یچ تلاش ادث ی ردد. سبزها رایش ه زندگی راحت ارند یز نجایش ن ا ارند ه ز تمام وقعیت ای زندگی سرور وند. ما یاز برم ارند ه ر حیط ان حساس منیت طمینان اشته اشند.<br/>خصیت ای سبز تفکرانی تیز، نتزاعی تحلیل ر ستند دون ین ه قفه ی یجاد ود ز ک رحله ه سرعت ه رحله عدی هش ی نند. نها توانایی یدن ل ا ارند. نها ترجیح ی هند یده اشان ا رتقا یان ارند سپس ار ا سازماندهی رده ر ختیار یرند. نها راحانی ناسب ستند ه یاز ارند، رآنچه ا نجام ی هند، دانند. نها طلاعات ا ز ریق هن پردازش ی نند، ا لبشان تحت نترل ی یرند عمولاً داکثر ستفاده ا ز ین توانایی، ر تمام نبه ای زندگی ان ی رند.<br/>سبزها ادرند ه سرعت لگوها ا ناسایی اههای واجه ا ن ا یابند. نها ز یجاد هدافشان ه ه زودی ه ست واهند ورد، ذت ی رند. ما رخی وقات درت افی ا میّت ازم ا تا رحله مره خشی دارند. نها ترجیح ی هند ه سازمان هی، پایه یزی، راحی رقراری رتباط مایند، تا ین ه ود، اقعاً ارد ار وند.<br/>سبزها هدافی تعالی عتقاداتی اص ر زندگی ارند. ین سأله ر وابطشان ا ردم ر وقعیت ای الی سیار تداول ست. نها نتظار ارند زندگی ر سیر ودش پیش رود. نها عمولاً ک زندگی بیعی احت ا ه ک زندگی نجالی پر ز ضطراب اشی ز رآمد صول هداف ترجیح ی هند.<br/>سبزها یاز ارند سیر زندگی ان ا ا ستقلال ستور ار ودشان پیش برند. نها وست ارند ودشان ئیس ودشان اشند ه احتی ابراز وجود نند، وقعیت ا ا شف ر وقع زوم تغییر هند.<br/>سبزها ر ضعیت عف مکن ست، موده ی سؤولیت وند ر قابل تغییرات قاومت نند. شد تعالی خصی ه ز رون ادث ی ردد، تلاش تحرک سیار زیادی ی لبد. ا ین توصیف نها مکن ست ادر ه شف واست اقعی ان شوند دون شی دف اقعی ر زندگی پیش روند. نابراین زندگی یچ فهومی رای نان خواهد اشت. مکن ست سازش ا وقعیت ای ختلف رایشان شکل ود. افتن هداف ر ین صورت شکل ی ود، راکه نها میّت ازم ا دارند. نها ر غایت دون یچ واب ا اه لی ز قصودشان ر زندگی نصرف ی وند.<br/>سبزها ر الت امتعادل عمولاً یاز فرط ه رتباط ا بیعت یوانات پیدا ی نند. نها ترجیح ی هند ا یوانات ا رون بیعت اشند تا س تعادل رتباط ا تجربه نند. نها عمولاً ین فتار ا ه اطر ترس ز ویارویی ا ک اجرای عظیم تر روز ی هند. وست اشتن ارتباط داشتن ا یگر فراد ا تمام وبی ا دی اشان. شد تعالی خصیتی تغییر بیعی دراک ن رای سبزهایی ه ز درت ور ده ند اری شوار ست. ر ین زمان سبزها مکن ست نفعل غیرمتمرکز وند. ر ین نگام عملکرد نها مچون ک ربه ی ود ه وست دارند اری ا رای ک دت ولانی نجام هند. قط دنشان ا ی شند ستراحت ی نند ین ار اعث ی ود، تعادل ماهنگی تجدید وایشان، از یجاد ردد. <br/>سبزهای امتعادل ز واجه ا وقعیت ا ا الش ا ی ترسند ترجیح ی هند ه ارد صحنه شوند. سپس ز ین ه درت عشق حبت ا اقعاً تجربه نند راسانند. شکل نها هم ین طلب ست ه ادگیری تنها ر واجه ا وقعیت ای زندگی شکلات ن تفاق ی فتد. گر نها ترسند ه ایگاه احتشان ا ترک نند وقعیت ا ا ر زندگی ز ست دهند، شد تحولات غیرممکن واهد د.<br/>سبزها یازمند تصال ه عشق لاشرط ر زندگی ستند. رگاه خواهند، هدافی ا ه زندگی ان ا رزشمند ی سازد شف واهند رد. مچنین، قتی ین کاشفه پیش مد، نها عملکرد ای رونی ا رای تحولات خصی ان ه ار واهند رفت، ا ینکه جازه واهند اد تغییرات، ود، سیر بیعی ان ا ی نند.<br/>ر ضعیت درت، سبزها ی انند ه زندگی ه ودی ودش افی ست. نها داوم ر ال شد، پردازش مگرایی دن، هن وحشان ستند. وحانیت رای سبزها ه فهوم تعادل ماهنگی، تبعیت ز شر تعالی بیعت تصال ه داست. وستی، عشق دراک، نبه ای همی رای سبزها ست. ندیشه کی دن رای نان ه فهوم بیعت وم ست.<br/>● زندگی جتماعی<br/>سبزها جتماعی ستند وست ارند ا وستان انواده ان اشند. ین مر رای منیت اطر نها سیار هم ست ه حساس نند ورد پذیرش دراک یگران رار رفته ند.<br/>نها حتیاج ه ماهنگی ارند حیطی احت، تعادل رام ا ترجیح ی هند. ودن ا ردم ه نان زمینه رتباط یان عمیق ترین حساساتشان ا ی هد لبته تماس ا یوانات بیعت رای ین خصیت ای هربان، وق لعاده ضایت خش ست.<br/>سبزها ی توانند ساعت ا رف زنند. ین ار رای نها ک رمان ست. نها یشتر ر ورد تجاربشان صحبت ی نند، تا ر ورد یزهای یگر. ین ار ه نها مک ی ند ه تقاضای تعادل دن، هن، لب وحشان واب اده اشند.<br/>نها عمولاً ز رقراری رتباط ا غریبه ای می ترسند یلی زود وست پیدا ی نند. ین خصیت ای یانگر، غالباً ر روههای جتماعی تشکل ا یده ی وند. ار روهی تقسیم زندگی ا عضای انواده وستان صمیمی رای نها سیار ا رزش ست.<br/>ین تعامل ه نها اطرنشان ی سازد ه نها زنده ستند ه نها ادآوری ی ند ه فراد ثمری ستند خشی ز ل. ز نجا ه ادرند فکارشان ا با دیگران ر یان گذارند، فا خشند رتباط رقرار نند، عمولاً ر موزش ا تخصص ای رمانی مچون پزشکی، ایروپراکتیک، اساژ رمانی، فاگرای ل گر یزیولوژی وحانی شغول ه ار ی وند. ر تمام یطه ایی ه توانند هم اتی ان ا ز عشق قیقی، رادری ودشناسی ه ار یرند، ا ان ل ا یثارگری ارد یدان ی وند.<br/>● ویشاوندی صمیمیت<br/>سبز ودن ه عنای رتباط تعامل ا شر، یوان بیعت ست. ین وابط، خستین اه ریافت زندگی ست. نها زندگی ا ز وزنه رتباط تعامل خصی ظاره ی نند. نها وست ارند ا نیای پیرامونشان ر رتباط اشند. نها یاز ارند فکار حساساتشان ا ا ردم ر یان گذارند. خصیت ای سبز تعاملی بیعی با دیگران ارند.<br/>نها دون ودداری، فکار حساساتشان ا ا ر سی ر یان ی ذارند. رخی ردم نها ا ی حساس، غضبناک تندخو ی پندارند ه ین رای سبزها یچ همیتی دارد.<br/>رخی وقات سط وابط صمیمی رای نها شکل ی ود. فتگوی ودمانی رخورد احت نان، لزاماً یچ ابطه صمیمی وستی ا فهومی ا تضمین می ند. گرچه ا صمیمیت عاطفی، رخوردی حتاطانه ی نند، ما ین مان یزی ست ه ر ر ابطه دیمی ر ستجویش ستند. هن لب شاده نان ه نان ین جازه ا ی هد ه ا ر وع خصیتی رتباط رقرار نند. نها وست ارند ا انواده ا وستان صمیمی ان اشند.<br/>سبزها ز عالیت نسی ذت ی رند. رای نها سکس ه فهوم عاشق دن ست. ین ار ه نها حساس زنده ودن ی خشد. نها خلوقاتی هربان ستند وست ارند مس نند. سبزها ر نگام درت، ظری بیعی سبت ه وابط نسی ارند، زیرا ا ندیشه عشق لاشرط تزویج سالم شنا ستند. سبزها ه احتی ا سبزهای پررنگ، نفش ای هل صیرت تمام نگ ای یزیکی سازگار ی وند. سبزها منیت زمینی ودن سبز پررنگ ا واهانند، درت رمز ه تواناییهای هنی فتاری نها ی فزاید. زردها رخششی ارند ه سبزها سیار وستدار ن ستند.<br/>سبزها ه سختی اههای عاشقانه عاطفی بی ا ا ی همند. سبزها رغوانی ا ساعت ا ی توانند رباره ر وضوعی ا م صحبت نند. تا زمانی ه سبزها توانند ا مسرانشان رتباط رقرار نند ودشان ا روز هند مچنین حساس نند ه ورد پذیرش ابل تشخیص ستند، وابط ماهنگ ه احتی اصل ی ردد.<br/>● مور الی غلی<br/>صوصیات اتی سبزها بیه ه سبزهای پررنگ ست. توجه الی نها ر سب پول ا صول هداف یست، لکه تمرکز نها ر زندگی پرنعمت ه اسطه پول ست. سبزها ه سمانی ه هنی، سخت وش یستند. گر رآمد ا رای ودشان خواهند، یلی سؤولیت ه عهده می یرند. نها غالباً ترجیح ی هند، س یگری نها ا مایت ند، ا داقل ین ه قط رای یازهای ساسی ودشان سب رآمد نند. ه یان یگر، عضی ز سبزها گاهی ز ضعیت طمینان الی ارند. نها یاز ه زندگی ر حیطی تعادل ارند ه الش ای پولی جود داشته اشد. زاع رای قا، تنش یجاد ی ند، یزی ه سبزها ا سیار ذیت ی ند.<br/>سبزها هربان اری سانند. ز نجا ه ی انند گونه ا یازها واسته اشان رتباط رقرار نند، ائماً ز یگران مک ریافت ی نند. ه ظر ی سد ه نها ا ندیشه سیستم مایت بیعی شنایند؛ گر خواهید ریافت واهید رد. قط اید دانند ه روع ار رای نکه یزی تفاق یافتد م ست.<br/>سبزها شکلاتشان ا ل ی نند، ین ه تنها ه دد وستانی ست ه قیقاً ر ایگاههای ورد یاز نان ست، لکه ه اطر توانایی ای تحلیل رانه سازمان هنده وبی ست ه ودشان ارند. تصال وی هن/ دن نها شتیاق نها ه عملکرد اعث ی ود ه ور ؤثر ا سرعت ز عهده شکلات رآیند.<br/>سبزها یده ای قیق وشمندانه ی ارند. سبزها ارای هودی بیعی ستند ه نها ا سیار بتکر تند هن ساخته ست. ما رخی ز نها یده ایشان ا ر اه مایت یگران ه ار ی یرند ر ین اه نرژی اور کردنی ا ثار ی نند. نها عمولاً ظرات یگران ا ی پذیرند نها ا ر بتکاراتشان اری ی سانند. ر ین وارد، رای لق تمام پروژه ای ودشان میّت قاومت ازم ا دارند، راکه کر ی نند سائل ودشان ندان شمگیر یست، ا نکه ز عتبار همیت متری رخوردار ست. اید رای یده اشان ارد عمل وند رای ن رح رنامه ریزند.<br/>▪ رخی ز شاغل سبزها عبارتند ز:<br/>اغبانی، حقق حیط زیست، شاورزی، ارگزاران جتماعی، امپزشک، ادر، علم، تراپیست، شاور، نشی.<br/>● سلامت، هبود شد<br/>سبزها رای ماهنگی اید املاً سؤولیت پذیر اشند، تا توانند ا داکثر توانایی اشان، زندگی نند. نها اید ا دن، هن لب وحشان ر رتباط اشند ریان بیعی شد عشق ه رونشان ا حساس نند. قتی فهمند ه ه ی واهند هدافشان ا ه وشنی تعیین نند، توسط ریان ی نتهای بیعت مایت واهند د.<br/>سبزها رمانگرهای بیعی ابطینی ستند ه اید نظور از زندگی ا ه مان شد داوم عاطفی وحی ست، فهمند. ی توانند دن، هن وح ا تحد سازند نسانیت ا ه مانا وستی، مدردی، هایی، رتباط حساس وی لب ا ه ز همترین یزهای زندگی شر ست، شان هند. قتی سبزها ودشان ا ه ور بیعی براز ارند، ه ور وکار وایشان حیاء ی ود. سبزها ر ضعیت درت، فرادی سالم ستند. تصال دن/ هن/ لب نها، ر تمام وقعیت ا هنمودشان ست.<br/>رای نها زندگی ر ک حیط تعادل زدیک ه بیعت، ک رمان ست. رای هبود تعادل نها یاز ارند ه رف زنند حساس فکارشان ا یان نند، ویی سیاری ز تحولاتی ا ه ر سیر تحولات خصی تجربه ی نند، دین ریق پردازش ی مایند. <br/>گر عواطف حساساتشان ا از پس زنند، غمگین ی وند. زرگترین وهبتی ه سبزها ی توانند ریافت نند، ین ست ه نسانی بیعی، پاک ساده اشند. ین هترین رسی ست ه ی توانند ه یگران یاموزند ه شریت دیه هند. سبزها قت زیادی ا رای ودشان یاز ارند. ستراحت ر ک ریاچه رام، ر ک اغ گفت نگیز، ا ر انه ودشان سیار نها ا تازه ی ند. سبز وست ارد ا وستان صمیمی ش اشد، ز ذشته صحبت ند وش گذراند.<br/>سبزها مچنین وست ارند تحرک سمانی یز اشته اشند. نها عالیت ایی ا مچون سکی، نا، ویدن ا یوانات انگی قصیدن ه نها ا ر ک تماس بیعی ا ودشان رار ی هد، ترجیح ی هند. تا زمانی ه سبزها ترس ز تحول داشته اشند ادر بیعت ر عمت ی پایان، نها ا مایت واهد رد. رای ک سبز تحول خصیتی لید ست: مگرایی دن، هن، لب وح. شد تعالی، بیعی ترین یزی ست ه وی زمین تفاق ی فتد نها ا حاطه رده ست جود کوهمند درتمندشان ا ر ر ی یرد. TD>TR> <TR> <TD data-xheight=5>TD>TR> <TR> <TD class=pico_legend>کتر طلب رازنده، تینا یصری، حمد مین TD>TR>TBODY>TABLE>P>DIV>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله روانشناسی رنگ سبز شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

روانشناسی رنگ زیتونی , فواید رنگ srgb , شال سبز گرینی , رپیسی رنگ سبز , رنگ سبز پزشکی , رنگ سبز و چشم , رنگ سبز چیگو , شال سبز لجنی , رنگ چشم یشمی , رنگ سبز sage , رنگ سبز یشمی , سبز کم رنگ , رنگ سبزآبی , رنگ فسفوری , رنگ سبز و , رنگ یشمی , سبز یشمی

روانشناسی رنگ سبز گردآوری توسط بخش روانشناسی رنگها سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات