روانشناسی رنگ ها چیست - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد روانشناسی رنگ ها چیست ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a title="روانشناسی رنگ ها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/9748.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="روانشناسی رنگ ها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/9748.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="روانشناسی رنگ ها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/9748.html" style="text-decoration:none;color:#000000">روانشناسی رنگ هاa>a>a> یست؟strong>span><br /><br />ر سال 1666، سحاق یوتن، انشمند امدار نگلیسی، شف رد ه نانچه ور الص سفید ز ک نشور عبور اده ود، ه نگای ابل ؤیت تجزیه یود. یوتن مچنین شف رد ه ر نگ ز ک ول وج منحصر به فرد تشکیل ده ابل تجزیه ه نگای یگر یست. <br />زمایشای عدی شان اد ه ا ترکیب ورها یتوان نگای ختلف ا یجاد رد. رای ثال، ور رمز ر ترکیب ا ور زرد، رنگ نارنجی ا ه جود یورد. نگی ه ر ثر ترکیب و نگ یگر ه جود ید ا ترکیبی یویند. عضی ز نگا، ثل زرد رغوانی، ر صورت ترکیب دن، مدیگر ا نثی ینند ور سفید یسازند. ین نگا ا یز نگای کمّ یامند...p> <p style="text-align: center;"><a href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/9748.html"><a href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/9748.html"><a href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/9748.html"><div class="mzc"><strong>روانشناسی رنگ ها یست strong>div>روانشناسی رنگ ها,روانشناسی رنگ ها در معماری,روانشناسی رنگ ها به زبان انگلیسی,روانشناسی رنگهاa>a>ap><p style="text-align: justify;">تاثیرات نگا ز ظر وانناسی <br />ا جودی ه ثر نگا تا دودی هنی ست ر ورد شخاص ختلف رق یند مّ رخی ز تاثیرات نگا ارای عنی گانهی ر سراسر هان ستند. نگایی ه ر یف نگا ر احیه رمز رار ارند ه عنوان نگای رم ناخته یوند ه ین امنهش ز حساسات رم صمیمانه تا حساس خشم و عصبانیت تغیر ست. <br />نگایی ه ر احیه بی یف رار ارند، نگای سرد امیده یوند امل بی، رغوانی سبز ستند. ین نگا عمولاً رامش خشند مّ اهی یز مکن ست حساس غمگینی یتفاوتی ا ه هن ورند. <br /><a title="روانشناسی رنگها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/9748.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="روانشناسی رنگها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/9748.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="روانشناسی رنگها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/9748.html" style="text-decoration:none;color:#000000">روانشناسی رنگهاa>a>a>ا ه عنوان وش رمان <br />ر رخی ز رهنگای دیمی، ز مله صریا ینیا، ز نگا رای رمان ستفاده یده ست. ین ار ه اهی ه ن ور رمانی ا رنگ شناسی یز فته یود نوز م ه عنوان وش رمان ایگزین ورد ستفاده رار ییرد. <br />ر ین وش: <br />•ز رنگ قرمز رای تحریک دن هن فزایش تمرکز ستفاده یود. <br />•ز نگ زرد رای تحریک عصاب ستفاده یود. <br />•ز رنگ نارنجی رای الا ردن سطح نرژی ستفاده یود. <br />•ز نگ بی رای اهش رد تسکین یمار ستفاده یود. <br />•ز نگ یلی رای تسکین اراحتیای پوستی ستفاده یود. <br />غلب وانناسان ه نگ رمانی ه یده شک و تردید یگرند یویند ه رباره تاثیرات حتمالی نگا غراق ده نگا ر رهنگای ختلف، عانی تفاوتی ارند. پژوهشا شان ادهند ه ر سیاری ز وارد، تاثیرات نگا ر تغییر الت فراد، تاثیراتی زودگذر وقتی وده ست. رای ثال، راردادن فراد ر اتاق آبی مکن ست ر بتدا حساس رامش ر نا ه جود ورد مّ ین ثر پس ز ن ه نا رامششان ا ازیافتند، ه تدریج اهش واهد افت.<br /><a title="روانشناسی رنگها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/9748.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="روانشناسی رنگها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/9748.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="روانشناسی رنگها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/9748.html" style="text-decoration:none;color:#000000">روانشناسی رنگهاa>a>a>ای ختلف <br />1- وانناسی رنگ سیاه <br />•سیاه تمام ورها ر یف نگا ا ذب یند. <br />•سیاه عمولاً ه عنوان ماد ترس ا یطان ورد ستفاده رار ییرد مّ ه عنوان شانگر درت یز ناخته یود. ز رنگ سیاه رای نشان دادن خصیتای طرناک ثل راکولا ا ادوگران ستفاده یود. <br />•رنگ سیاه ر سیاری ز رهنگا رای راسم سوگواری ورد ستفاده رار ییرد. ین نگ مچنین شانگر غمگینی، ذابیت نسی سمی ودن ست. <br />•ر صر دیم، رنگ سیاه شانگر زندگی تولّ وباره ود. <br />•رنگ سیاه عمولاً ه لیل لاغر نشان دادن ر مایشای د ورد ستفاده رار ییرد. <br />2- وانناسی نگ سفید <br />•نگ سفید، ماد عصومیت پاکی ست. <br />•نگ سفید یتواند ر نسان حساس ضای یشتر ه جود ورد. <br />•نگ سفید عمولاً شانگر سرما، پاکیزگی رامش ست. تاقی ه املاً ه نگ سفید قاشی ده اشد مکن ست ادار زرگ ه ظر ید مَ الی سرد ست. یمارستانا ادر پزشکی ز نگ سفید رای ایجاد حس پاکیزگی ستفاده ینند. <br />3- وانناسی رنگ قرمز <br />•رنگ قرمز، نگ رمی ست ه رانگیزاننده یجانات وی ست. <br />•رنگ قرمز، شانگر عشق، رارت صمیمیت ست. <br />•رنگ قرمز، ه جود ورنده حساس ور یجان ست. <br />•رنگ قرمز، تحریک ننده حساس خشم و عصبانیت ست. <br />4- وانناسی نگ بی <br />•بی، نگ مورد علاقه سیاری ز ردم حبوبترین نگ ر ین ردان ست. <br />•نگ بی، حساس رامش ا ه هن یورد عمولاً شانگر صلح، منیت ظم ست. <br />•نگ بی، یتواند حساس غم، رونرایی ا وشهیری ا ر عضی فراد ه جود ورد. <br />•نگ بی عمولاً رای کور فاتر ورد ستفاده رار ییرد زیرا تحقیقات شان اده ست ه فراد ر تاقای بی ارآیی یشتری ارند. <br />•نگ بی ا جودی ه ز حبوبترین نگاست مّ کی ز نگایی ست ه مترین شتها ا ر ینگیزد. ر رخی ز رنامهای اهش زن توصیه یود ه غذای ود ا ر شقابای بی کشید. نگ بی ه درت ه صورت بیعی رخوراکیا جود ارد. مچنین نگ بی غذا عمولاً ه عنوان شانه اسد ودن ا سمّ ودن ن ر ظر رفته یود. <br />•نگ بی یتواند اعث اهش ربان لب رارت دن ردد. <br />5- وانناسی نگ سبز <br />•نگ سبز، نگ سردی ست ه ماد بیعت ست. <br />•نگ سبز، شانگر رامش، وشبختی، سلامتی سادت ست. <br />•پژوهشگران ریافتهند ه نگ سبز یتواند اعث فزایش ابلیت واندن ردد. رخی ز انشموزان انشجویان ا راردادن ک رگه فاف سبز نگ ر وی صفحه تاب، یتوانند طالب ا ا سرعت یشتری ز دّ عمول خوانند رک نند. <br />•نگ سبز، ز یر از ماد اروری وده ر رن پانزدهم رای لباس عروسی ه ار یفته ست. <br />•ز نگ سبز ر کوراسیون ه لیل ثر رام خشی ن ستفاده یود. <br />•نگ سبز اعث کاهش استرس یود. سانی ه ر ضای اری سبز نگ ار ینند، متر چار ردهای ستگاه وارش یوند. <br />6- وانناسی نگ زرد <br />•نگ زرد، نگی رم شاد ست. <br />•نگ زرد ه لیل قدار زیاد وری ه نعکس یند، یشتر ز قیه نگا شم ا سته یند. ستفاده ز نگ زرد رای پس زمینه اغذ ا مایشگر امپیوتر یتواند اعث شم رد ا ر التای اص از دست دادن ینایی ردد. <br />•نگ زرد یتواند حساس نجیدگی شم ا ه جود ورد. ا جودی ه نگ زرد ه عنوان ک نگ اد ناخته یود ما یشتر ردم ر تاقای زرد نگ، یجانشان ا ز ست یهند چه ا یز ر تاقای زرد نگ یشتر ریه ینند. <br />•نگ زرد اعث فزایش سوخت ساز دن نسان یردد. <br />•ون نگ زرد، ز قیه نگا زودتر یده یود، یشتر ز قیه رای لب توجه ورد ستفاده رار ییرد. <br />7- وانناسی رنگ ارغوانی <br />•رنگ ارغوانی ماد فاداری روت ست. <br />•رنگ ارغوانی شانگر عقل عنویت ست. <br />•رنگ ارغوانی یلی م ر بیعت جود ارد ه مین لیل مکن ست ه عنوان شانه صنوعی ا غیر عادی ودن ر ظر رفته ود. <br />8- وانناسی نگ هوهی <br />•نگ هوهی، نگی طبیعی است ه رانگیزاننده س درت طمینانپذیری ست. <br />•نگ هوهی مچنین یتواند س غم نزوا ا ه جود ورد. <br />•نگ هوهی، س رما ، حبت، سایش منیت ا ه هن یورد. <br />•نگ هوهی عمولاً یانگر بیعی ودن، زمینی ودن متفاوت بودن ست ما اهی یتواند شانگر پیچییدگی یز اشد. <br />9- وانناسی رنگ نارنجی <br />•رنگ نارنجی، ترکیب زرد رمز ست ه عنوان ک نگ نرژیزا ر ظر رفته یود. <br />•رنگ نارنجی، حساس یجان، رما ور وق ا ه هن یورد. <br />•رنگ نارنجی، عمولاً رای لب توجه ورد ستفاده رار ییرد. <br />10- وانناسی رنگ صورتی <br />•رنگ صورتی، ر اقع مان رنگ قرمز م نگ ست عمولاً شانگر عشق ست. <br />•رنگ صورتی ثر رامخشی ارد. ر رزشگاها عمولاً ختکن تیم ریف ا ه رنگ صورتی قاشی ینند تا ازیکنان نا م نرژی نفعل وند. <br />•ا جودی ه ثر رام خشی رنگ صورتی شخص ده ست لی پژوهشگران ریافتهند ه ین ثر تنها ر لال واجهه ولیه ه جود یید. ثلاً نگامی ه ز ین نگ ر زندانا ستفاده د، زندانیان پس ز عادت ردن ه ن، تی ا رامتر ز بل دند.<br />یرایش تلخیص:کاایرانp><p style="text-align: justify;">تاثیرات نگا ز ظر وانناسی <br />ا جودی ه ثر نگا تا دودی هنی ست ر ورد شخاص ختلف رق یند مّ رخی ز تاثیرات نگا ارای عنی گانهی ر سراسر هان ستند. نگایی ه ر یف نگا ر احیه رمز رار ارند ه عنوان نگای رم ناخته یوند ه ین امنهش ز حساسات رم صمیمانه تا حساس خشم و عصبانیت تغیر ست. <br />نگایی ه ر احیه بی یف رار ارند، نگای سرد امیده یوند امل بی، رغوانی سبز ستند. ین نگا عمولاً رامش خشند مّ اهی یز مکن ست حساس غمگینی یتفاوتی ا ه هن ورند. <br /><a title="روانشناسی رنگها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/9748.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="روانشناسی رنگها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/9748.html" style="text-decoration:none;color:#000000">روانشناسی رنگهاa>a>ا ه عنوان وش رمان <br />ر رخی ز رهنگای دیمی، ز مله صریا ینیا، ز نگا رای رمان ستفاده یده ست. ین ار ه اهی ه ن ور رمانی ا رنگ شناسی یز فته یود نوز م ه عنوان وش رمان ایگزین ورد ستفاده رار ییرد. <br />ر ین وش: <br />•ز رنگ قرمز رای تحریک دن هن فزایش تمرکز ستفاده یود. <br />•ز نگ زرد رای تحریک عصاب ستفاده یود. <br />•ز رنگ نارنجی رای الا ردن سطح نرژی ستفاده یود. <br />•ز نگ بی رای اهش رد تسکین یمار ستفاده یود. <br />•ز نگ یلی رای تسکین اراحتیای پوستی ستفاده یود. <br />غلب وانناسان ه نگ رمانی ه یده شک و تردید یگرند یویند ه رباره تاثیرات حتمالی نگا غراق ده نگا ر رهنگای ختلف، عانی تفاوتی ارند. پژوهشا شان ادهند ه ر سیاری ز وارد، تاثیرات نگا ر تغییر الت فراد، تاثیراتی زودگذر وقتی وده ست. رای ثال، راردادن فراد ر اتاق آبی مکن ست ر بتدا حساس رامش ر نا ه جود ورد مّ ین ثر پس ز ن ه نا رامششان ا ازیافتند، ه تدریج اهش واهد افت.<br /><a title="روانشناسی رنگها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/9748.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a title="روانشناسی رنگها" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-rangha/9748.html" style="text-decoration:none;color:#000000">روانشناسی رنگهاa>a>ای ختلف <br />1- وانناسی رنگ سیاه <br />•سیاه تمام ورها ر یف نگا ا ذب یند. <br />•سیاه عمولاً ه عنوان ماد ترس ا یطان ورد ستفاده رار ییرد مّ ه عنوان شانگر درت یز ناخته یود. ز رنگ سیاه رای نشان دادن خصیتای طرناک ثل راکولا ا ادوگران ستفاده یود. <br />•رنگ سیاه ر سیاری ز رهنگا رای راسم سوگواری ورد ستفاده رار ییرد. ین نگ مچنین شانگر غمگینی، ذابیت نسی سمی ودن ست. <br />•ر صر دیم، رنگ سیاه شانگر زندگی تولّ وباره ود. <br />•رنگ سیاه عمولاً ه لیل لاغر نشان دادن ر مایشای د ورد ستفاده رار ییرد. <br />2- وانناسی نگ سفید <br />•نگ سفید، ماد عصومیت پاکی ست. <br />•نگ سفید یتواند ر نسان حساس ضای یشتر ه جود ورد. <br />•نگ سفید عمولاً شانگر سرما، پاکیزگی رامش ست. تاقی ه املاً ه نگ سفید قاشی ده اشد مکن ست ادار زرگ ه ظر ید مَ الی سرد ست. یمارستانا ادر پزشکی ز نگ سفید رای ایجاد حس پاکیزگی ستفاده ینند. <br />3- وانناسی رنگ قرمز <br />•رنگ قرمز، نگ رمی ست ه رانگیزاننده یجانات وی ست. <br />•رنگ قرمز، شانگر عشق، رارت صمیمیت ست. <br />•رنگ قرمز، ه جود ورنده حساس ور یجان ست. <br />•رنگ قرمز، تحریک ننده حساس خشم و عصبانیت ست. <br />4- وانناسی نگ بی <br />•بی، نگ مورد علاقه سیاری ز ردم حبوبترین نگ ر ین ردان ست. <br />•نگ بی، حساس رامش ا ه هن یورد عمولاً شانگر صلح، منیت ظم ست. <br />•نگ بی، یتواند حساس غم، رونرایی ا وشهیری ا ر عضی فراد ه جود ورد. <br />•نگ بی عمولاً رای کور فاتر ورد ستفاده رار ییرد زیرا تحقیقات شان اده ست ه فراد ر تاقای بی ارآیی یشتری ارند. <br />•نگ بی ا جودی ه ز حبوبترین نگاست مّ کی ز نگایی ست ه مترین شتها ا ر ینگیزد. ر رخی ز رنامهای اهش زن توصیه یود ه غذای ود ا ر شقابای بی کشید. نگ بی ه درت ه صورت بیعی رخوراکیا جود ارد. مچنین نگ بی غذا عمولاً ه عنوان شانه اسد ودن ا سمّ ودن ن ر ظر رفته یود. <br />•نگ بی یتواند اعث اهش ربان لب رارت دن ردد. <br />5- وانناسی نگ سبز <br />•نگ سبز، نگ سردی ست ه ماد بیعت ست. <br />•نگ سبز، شانگر رامش، وشبختی، سلامتی سادت ست. <br />•پژوهشگران ریافتهند ه نگ سبز یتواند اعث فزایش ابلیت واندن ردد. رخی ز انشموزان انشجویان ا راردادن ک رگه فاف سبز نگ ر وی صفحه تاب، یتوانند طالب ا ا سرعت یشتری ز دّ عمول خوانند رک نند. <br />•نگ سبز، ز یر از ماد اروری وده ر رن پانزدهم رای لباس عروسی ه ار یفته ست. <br />•ز نگ سبز ر کوراسیون ه لیل ثر رام خشی ن ستفاده یود. <br />•نگ سبز اعث کاهش استرس یود. سانی ه ر ضای اری سبز نگ ار ینند، متر چار ردهای ستگاه وارش یوند. <br />6- وانناسی نگ زرد <br />•نگ زرد، نگی رم شاد ست. <br />•نگ زرد ه لیل قدار زیاد وری ه نعکس یند، یشتر ز قیه نگا شم ا سته یند. ستفاده ز نگ زرد رای پس زمینه اغذ ا مایشگر امپیوتر یتواند اعث شم رد ا ر التای اص از دست دادن ینایی ردد. <br />•نگ زرد یتواند حساس نجیدگی شم ا ه جود ورد. ا جودی ه نگ زرد ه عنوان ک نگ اد ناخته یود ما یشتر ردم ر تاقای زرد نگ، یجانشان ا ز ست یهند چه ا یز ر تاقای زرد نگ یشتر ریه ینند. <br />•نگ زرد اعث فزایش سوخت ساز دن نسان یردد. <br />•ون نگ زرد، ز قیه نگا زودتر یده یود، یشتر ز قیه رای لب توجه ورد ستفاده رار ییرد. <br />7- وانناسی رنگ ارغوانی <br />•رنگ ارغوانی ماد فاداری روت ست. <br />•رنگ ارغوانی شانگر عقل عنویت ست. <br />•رنگ ارغوانی یلی م ر بیعت جود ارد ه مین لیل مکن ست ه عنوان شانه صنوعی ا غیر عادی ودن ر ظر رفته ود. <br />8- وانناسی نگ هوهی <br />•نگ هوهی، نگی طبیعی است ه رانگیزاننده س درت طمینانپذیری ست. <br />•نگ هوهی مچنین یتواند س غم نزوا ا ه جود ورد. <br />•نگ هوهی، س رما ، حبت، سایش منیت ا ه هن یورد. <br />•نگ هوهی عمولاً یانگر بیعی ودن، زمینی ودن متفاوت بودن ست ما اهی یتواند شانگر پیچییدگی یز اشد. <br />9- وانناسی رنگ نارنجی <br />•رنگ نارنجی، ترکیب زرد رمز ست ه عنوان ک نگ نرژیزا ر ظر رفته یود. <br />•رنگ نارنجی، حساس یجان، رما ور وق ا ه هن یورد. <br />•رنگ نارنجی، عمولاً رای لب توجه ورد ستفاده رار ییرد. <br />10- وانناسی رنگ صورتی <br />•رنگ صورتی، ر اقع مان رنگ قرمز م نگ ست عمولاً شانگر عشق ست. <br />•رنگ صورتی ثر رامخشی ارد. ر رزشگاها عمولاً ختکن تیم ریف ا ه رنگ صورتی قاشی ینند تا ازیکنان نا م نرژی نفعل وند. <br />•ا جودی ه ثر رام خشی رنگ صورتی شخص ده ست لی پژوهشگران ریافتهند ه ین ثر تنها ر لال واجهه ولیه ه جود یید. ثلاً نگامی ه ز ین نگ ر زندانا ستفاده د، زندانیان پس ز عادت ردن ه ن، تی ا رامتر ز بل دند.<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله روانشناسی رنگ ها چیست شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تاثیر نور و رنگ در دکوراسیون چگونه است؟ , رنگ قرمز نشانه چیست , رنگ سبز نشانه چیست , رنگ مکمل طوسی , رنگ نیلی نماد , مکمل رنگ سفید , رنگ سبز نشانه , مکمل رنگ طوسی , رنگ html چیست , رنگ نیلی چیست , روز رنگ چیست , زمینه صلایی , علاقه چیست , نماد آرامش , رنگ نیوتن , هجی چیست , رنگ قدرت

روانشناسی رنگ ها چیست گردآوری توسط بخش روانشناسی رنگها سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات