loading...


تیکها را درکودکان چگونه بشناسیم؟ - آکا

تیک‏ها طبق تعریف انقباض‏های عضلانی تکراری و سریعی هستند که منجر به تولید حرکات یا اصواتی می‏شوند و فرد قدرت کنترل آنها را ندارد. کودکان و نوجوانان ممکن است به دنبال برخورد با محرکی خاص یا در پاسخ به یک میل درونی قوی، رفتارهای تیک را بروز دهند. هر چند تیک‏ها ارادی نیستند اما در برخی افراد برای دوره‏های معینی سرکوب می‏شوند.

تیک‏های حرکتی مانند چشمک زدن، حرکت دادن ناگهانی گردن، بالا انداختن شانه‏ها، شکلک در آوردن و تیک‏های صوتی مانند: سرفه کردن، صاف کردن گلو، غر غر کردن، بالا کشیدن بینی، بوئیدن اشیاء و... می‏باشد. نخستین گام در تعیین شیوه درمانی مناسب، بررسی کارکرد کلی کودک یا نوجوان است (خانواده، معلمین و همسالان گاهی تیک‏ها را به عنوان رفتاری هدفمند تفسیر می‏کنند). درمان باید با آموزش جامع خانواده شروع شود به طوری که کودک مبتلا ندانسته به خاطر رفتارهای تیک تنبیه نشود.

مداخلات دارویی در سرکوب تیک تا حدودی مؤثرند. و از مداخلات رفتاری نظیر فنون "وارونه سازی عادت" استفاده می‏شود تا افراد مبتلا از تیک خود آگاهی بیشتری پیدا کنند و حرکات ارادی را شروع کنند که تیک‏ها را جبران کنند. سایر روش‏ها از جمله تمرین تمرکز، خود باز بینی و آموزش واکنش ناسازگار می‏باشد. تصور می‏شود فنون رفتاری و دارو درمانی اثرات یکدیگر را تقویت می‏کنند.

تیکها را درکودکان چگونه بشناسیم؟ - آکا

کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی کودکان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودکان</a></strong>,تیک کودکان,روانشناسی, تیک, تیکدر کودکان, تیکها را درکودکان چگونه بشناسیم, تیک‏های حرکتی,تیک های عصبی در کودکان, چشمک زدن, حرکت دادن ناگهانی گردن, بالا انداختن شانه‏ها, شکلک در آوردن, تیک عصبی کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی کودکان' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودکان</a></strong>,تیک کودکان,روانشناسی, تیک, تیکدر کودکان, تیکها را درکودکان چگونه بشناسیم, تیک‏های حرکتی,تیک های عصبی در کودکان, چشمک زدن, حرکت دادن ناگهانی گردن, بالا انداختن شانه‏ها, شکلک در آوردن, تیک عصبی


مرتبط با والدین و کودکان

  • نظرات هربارت در باب تعلیـــم و تربیــت
  • با کودکان لوس چگونه برخورد کنیم؟
  • نرس کودک از دکتر


تبلیغات