نشانه‌های نیاز کودک به خواب - آکا,نشانه های خواب کودک, زمان خواب کودکان, روانشناسی کودکان,روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان

کودکان هر روز نیاز به مقدار زیادی خواب دارند تا کارکرد خوبی داشته باشند و انرژی شان را بازیابند.

برای اینکه اطمینان حاصل شود که کودک شما به مقدار کافی خوابیده است، باید به رفتارهای او و نشانه‌های هشداردهنده نیاز او به چرت زدن یا زودتر به خواب رفتن توجه داشته باشید.


اینها شواهدی هستند که نشان می‌دهند که کودک شما نیاز به خواب بیشتر دارد:خوابآلودگی در طول روز.


تحریک‌پذیرشدن یا ناراحتی کودک در اواخر عصر.


نشانه‌های پرخاشگری، بی‌صبری، جنب و جوش بیش از حد یا بی‌توجهی.


اشکال در تمرکز یا انجام تکلیف‌های خانه.

نشانه های خواب کودک ,زمان خواب کودکان, <a style='color:#000' title='روانشناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودک</a>ان, رفتارهای کودک, خواب‌<a style='color:#000' title='آلو' href='http://www.akairan.com/health/tag/201401295036.html'>آلو</a>دگی, ناراحتی کودک, نشانه‌های <a style='color:#000' title='پرخاشگری در کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/raftari1/23482.html'>پرخاشگری در کودکان</a> نشانه های خواب کودک ,زمان خواب کودکان, <a style='color:#000' title='روانشناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودک</a>ان, رفتارهای کودک, خواب‌<a style='color:#000' title='آلو' href='http://www.akairan.com/health/tag/201401295036.html'>آلو</a>دگی, ناراحتی کودک, نشانه‌های <a style='color:#000' title='پرخاشگری در کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/raftari1/23482.html'>پرخاشگری در کودکان</a>

اخبار اکاایران

تبلیغات