نشانه‌های نیاز کودک به خواب - آکانشانه‌های نیاز کودک به خواب
,نشانه های خواب کودک, زمان خواب کودکان, روانشناسی کودکان,روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان

کودکان هر روز نیاز به مقدار زیادی خواب دارند تا کارکرد خوبی داشته باشند و انرژی شان را بازیابند.

برای اینکه اطمینان حاصل شود که کودک شما به مقدار کافی خوابیده است، باید به رفتارهای او و نشانه‌های هشداردهنده نیاز او به چرت زدن یا زودتر به خواب رفتن توجه داشته باشید.


اینها شواهدی هستند که نشان می‌دهند که کودک شما نیاز به خواب بیشتر دارد:خوابآلودگی در طول روز.


تحریک‌پذیرشدن یا ناراحتی کودک در اواخر عصر.


نشانه‌های پرخاشگری، بی‌صبری، جنب و جوش بیش از حد یا بی‌توجهی.


اشکال در تمرکز یا انجام تکلیف‌های خانه.

نشانه های خواب <em>کودک</em> ,زمان خواب <em>کودک</em>ان, <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'><strong>روانشناسی کودک</a></strong>ان, رفتارهای <em>کودک</em>, خواب‌<strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='آلو' href='http://www.akairan.com/health/tag/201401295036.html'><strong>آلو</a></strong>دگی, ناراحتی <em>کودک</em>, نشانه‌های <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='پرخاشگری در کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/raftari1/23482.html'><strong>پرخاشگری در کودکان</a></strong> نشانه های خواب <em>کودک</em> ,زمان خواب <em>کودک</em>ان, <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='روانشناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'><strong>روانشناسی کودک</a></strong>ان, رفتارهای <em>کودک</em>, خواب‌<strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='آلو' href='http://www.akairan.com/health/tag/201401295036.html'><strong>آلو</a></strong>دگی, ناراحتی <em>کودک</em>, نشانه‌های <strong><a class='mjtip' style='color:#000' title='پرخاشگری در کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/raftari1/23482.html'><strong>پرخاشگری در کودکان</a></strong>
نشانه‌های نیاز کودک به خواب گردآوری توسط بخش روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان سایت آکاایران
تبلیغات