علاقه مندی کودک به بازی نشانه سلامتی - آکا,کودکان, روانشناسی کودکان, بازی کردن کودک,روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان

کودک و بازی : علاقه مندی کودک به بازی نشانه سلامتی اوست و اگر کودکی بازی نکند باید به سلامت او مشکوک و به فکر درمانش بود.انسان نیاز به حرکت و جنبش دارد و بازی بخش مهمی از این نیاز است. هر فرد برای رشد ذهنی و اجتماعی خود نیازمند اندیشه و تفکر است و بازی خمیر مایه ی این تفکر و اندیشه است.آمادگی جسمی و روحی برای مقابله با مشکلات، بخشی از فلسفه بازی کودکان است. بنابراین، بازی هر چه گسترده‌تر، پیچیده ترو اجتماعی‌تر باشد کودک از مصونیت روانی بیشتری برخوردار می شود. کشف دنیای اطراف بخش دیگری از فلسفه بازی است که کودک حس کنجکاوی خود را از این طریق ارضا می‌کند.

کودکان, <a style='color:#000' title='روانشناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودک</a>ان, بازی کردن کودک, بازی نکردن کودک,کودک و بازی,سلامتی کودک, ,Playing child,علاقه مندی کودک به بازی,کودک و بازی,اندیشه و تفکر, کشف دنیای اطراف, حس <a style='color:#000' title='کنجکاوی' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/24073.html'>کنجکاوی</a> <a style='color:#000' title='کنجکاوی' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/24073.html'>کنجکاوی</a> کودکان, <a style='color:#000' title='روانشناسی کودک' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/'>روانشناسی کودک</a>ان, بازی کردن کودک, بازی نکردن کودک,کودک و بازی,سلامتی کودک, ,Playing child,علاقه مندی کودک به بازی,کودک و بازی,اندیشه و تفکر, کشف دنیای اطراف, حس <a style='color:#000' title='کنجکاوی' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/24073.html'>کنجکاوی</a> <a style='color:#000' title='کنجکاوی' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/24073.html'>کنجکاوی</a>


مرتبط با والدین و کودکان

  • نظرات هربارت در باب تعلیـــم و تربیــت
  • با کودکان لوس چگونه برخورد کنیم؟
  • نرس کودک از دکتر

اخبار اکاایران

تبلیغات