موسیقی درمانی در کودکان - آکا


استفاده از موسیقی درمانی می تواند به افزایش مهارت های اجتماعی و کلامی کودکان کمک کند.

رشد فردی و پیشرفت اجتماعی مستلزم کسب مهارت هایی است که در کانون توجه روانشناسان قرار گرفته است.


طی تحقیقات انجام شده، موسیقی آرام بخش باعث افزایش تحمل و کاهش خستگی می شود و موسیقی شاد و فرحبخش باعث نشاط همراه با آرامش می شود.


کودکان
مبتلا به بیماری های عصبی در معاشرت و روابط اجتماعی خود دچار مشکل هستند، اما استفاده از موسیقی درمانی در کودکانی که دچار مشکلات عصبی و گوشه گیری هستند و میلی به برقراری روابط اجتماعی ندارند، می تواند به بهبود مهارت های حرکتی و اجتماعی آن ها کمک کند.مرتبط با والدین و کودکان

  • نظرات هربارت در باب تعلیـــم و تربیــت
  • نرس کودک از دکتر
تبلیغات