چگونه تیمم کنیم ؟ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چگونه تیمم کنیم ؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی کودک از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

چگونه تیمم کنیم ؟
,مذهبی, احکام دینی, احکام تیمم,روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان


در هفت مورد، به جاى وضو و غسل باید تیمم کرد:


1 - پیدا نکردن آب


2 - مشقت بیش از حد


3 - ترس از ضرر


4 - نیاز به آب براى حفظ جان


5 - نیاز به آب براى تطهیر


6 - نداشتن آب مباح


7 - نداشتن وقت براى وضو یا غسل


چیزهایى که تیمم بر آنها صحیح استتیمم به خاک ، ریگ ، کلوخ و سنگ ، اگر پاک باشند، صحیح است .


به آجر و کوزه قبل از پخته شدن نیز صحیح است . تیمم بر سنگ گچ و سنگ و سنگ آهک قبل از پخته شدن ، صحیح است .دستور تیمم


در تیمم ، چهار چیز واجب است :


اول :نیت


دوم : زدن تمام کف دو دست ، با هم ، بر چیزى که تیمم به آن صحیح است و بنابر احتیاط واجب ، همراه با ضربه باشد و گذاشتن دو دست بر زمین کافى نیست


سوم : کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانى و دو طرف آن ، از جایى که موى سر مى روید تا ابروها و بالاى بینى و بنابراحتیاط واجب باید دستها روى ابروها هم کشیده شود


چهارم : کشیدن کف دست چپ به تمام پشت دست راست و بعد از آن کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ .


احکام تیممتیمم بدل از غسل و بدل از وضو، با هم فرقى ندارند، ولى احتیاط مستحب است در تیمم بدل از غسل ، بلکه در هر تیممى ، بعد از مسح پیشانى ، یک بار دیگر کف دستها را به زمین بزند و پشت دستها را به همین صورتى که گفته شد، با کف دست دیگر مسح کند.


پیشانى و پشت دستها را باید از بالا به پایین مسح کند و کارهاى آن را باید پشت سر هم بجا آورد.


انسان باید براى تیمم ، انگشتر را از دست بیرون آورد و اگر در پیشانى یا پشت دستها یا در کف دستها، مانعى باشد،مثلاً چیزى به آنها چسبیده باشد، باید بر طرف کند.چگونه تیمم کنیم ؟ گردآوری توسط بخش روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات