س 1_ شرایط صحیح بودن وضو، چند چیز است؟

ج _ شرایط صحت وضو دوازده چیز می باشد.

س 2_ شرط اول و دوم وضو کدام است؟

ج _ شرط اول این است که: آب وضو پاک باشد و شرط دوم این است که: آب وضو مطلق باشد.

س 3_ اگر انسان از روی ندانستن و یا فراموشی با آب مضاف یا نجس وضو بگیرد، آیا وضویش صحیح است؟


ج _ [خیر] باطل است.


س 4_ حکم نمازهایی که با وضوی مذکور در سئوال فوق گفته شد، چیست؟


ج _
باید آن نمازها را دوباره با وضوی صحیح بجا آورد.


س 5_ اگر وقت نماز تنگ بود و آبی جز آب گل مضاف در دسترس نبود، چه وظیفه ای داریم؟


ج _ باید تیمم کرد و اگر وقت داریم احتیاط واجب آن است که صبر کند تا آب صاف شود و بعد وضو بگیریم.


س 6_ شرط سوم وضو چیست؟


ج ـ
[آن است که باید] آب وضو ظرف محل وضو و فضایی که در آن وضو می گیرد مباح باشد.


س 7_ وضو نمودن به وسیله آب غصبی چه حکمی دارد؟


ج ـ ‌وضو با آب غصبی یا در ظرف و محل غصبی حرام و باطل است.


س 8_ اگر آب وضو از دستها و صورت در جای غصبی بریزد چه حکمی پیدا می کند؟


ج ـ
وضوی او باطل است.


س9_ حکم وضو گرفتن از حوض مدارس که معلوم نیست وقف همه مردم باشد چیست؟


ج ـ وضو گرفتن از حوض مدرسه ای که انسان نمی داند آن حوض را برای همه مردم وقف کرده اند یا برای محصلین همان مدرسه در صورتی که معمولا مردم از آب آن وضو بگیرند و عمل ایشان کشف از تعمیم وقف کند اشکال ندارد.


س 10_ در چه صورت نمی توان از حوض مسجدی وضو نمود؟


ج ـ
کسی که قصد ندارد در مسجدی نماز بخواند اگر نداند حوض آن را برای همه مردم وقف کرده اند یا فقط برای کسانی که در آنجا نماز می خوانند بنا بر احتیاط نمی تواند از حوض آن وضو بگیرد.


س 11_ در چه صورت می توان از حوض مسجدی وضو ساخت اما در آن مسجد نماز نخواند؟


ج ـ اگر معمولا کسانی که نمی خواهند در آنجا نماز بخوانند از حوض آن وضو می گیرند و این عمل کاشف از تعمیم وقف باشد می تواند از حوض آن وضو بگیرد.


س 12_ در چه صورت وضو گرفتن از حوض تیمچه ها ، پاساژها ، مسافرخانه ها و مانند آن برای غیر ساکنین آنها عیب ندارد؟


ج ـ
برای کسانی که مالک یا ساکن آنجا نیستند در صورتی صحیح است که معمولا کسانی که مالک و ساکن آنجا نیستند نیز با آب آنجا وضو بگیرند و وضو گرفتن آنها کشف از تعمیم وقف کند.


س 13_ کسی نمی داند صاحب نهرهای بزرگ ، رودخانه ها ، جویها ،کانالها و آبراههای شخصی آیا می تواند با آب آنها وضو بگیرد؟


ج ـ اگر چه نداند که صاحب آنها راضی است وضو گرفتن اشکال ندارد.


س 14_ اگر صاحب نهرها، رودخانه های بزرگ ، جویها ، کانالها و آبراهای شخصی از وضو گرفتن نهی کند وضو با این آبها چه حکمی پیدا می کند؟


ج ـ
بنا بر احتیاط واجب با آب آنها وضو نگیرد.


س 15_ وضوی کسی که از روی فراموشی با آب غصبی وضو گرفته چه حکمی پیدا می کند؟


ج ـ اگر فراموش کند آب غصبی است و با آن وضو بگیرد وضویش صحیح است.


س 16_ آیا وضوی کسی که آبی را غصب کرده و بعد از روی فراموشی با آن وضو بگیرد درست است؟


ج ـ کسی که خودش آب را غصب کرده اگر غصبی بودن آن را فراموش کند و وضو بگیرد گر چه حکم به بطلان وضویش نمی توان داد لکن بنا بر احتیاط به آن وضو اکتفا نکند.


س17_ حکم وضوی کسی که به حکم غضب جاهل است چه می باشد؟


ج ـ در صورتی که جاهل قاصر باشد وضویش صحیح و اگر جاهل مقصر باشد وضوی او خالی از اشکال نیست.


س 18_ شرط چهارم وضو چیست؟


ج ـ ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد.


س 19_
حکم وضو گرفتن با آبی که در ظرف طلا یا نقره باشد چیست؟


ج ـ وضو گرفتن با آبی که در ظرف طلا و نقره می باشد حرام و باطل است.


س 20_
اگر آب را در ظرف غیر طلا یا نقره خالی کند و سپس وضو بگیرد وضویش چه حکمی پیدا می کند؟


ج ـ اشکال ندارد.


س 21_ آیا کسی که از روی فراموشی غفلت و یا جهل با آبی که در ظرف طلا یا نقره است وضو بگیرد درست است؟


ج ـ وضوی او صحیح است.


س 22_
کسی که مقداری آب در ظرف طلا یا نقره دارد و جز آن آبی در اختیار ندارد چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ
نمی تواند با آن آب وضو بگیرد و باید تیمم کند.


س 23_ اگر کسی با ظرف غصبی طلا یا نقره وضوی ارتماسی بگیرد آیا وضویش صحیح است؟


ج ـ وضوی او باطل است.


س 24_ آیا وضوی کسی با مشت از داخل ظروف طلا یا نقره آب برای وضو بردارد صحیح است؟


ج ـ در صورتی که با مشت یا چیز دیگری آب را از آنها بردارد و به صورت و دستها بریزد این کار حرام است ولی وضوی او صحیح می باشد.


س 25_ آیا می توان با آب حوضی که مثلاً یک آجر یا یک سنگ آن غصبی است و وضو گرفت؟


ج ـ
چنانچه عرفا تصرف در آن نباشد وضو نگیرد.


س 26_ آیا با آب حوض یا نهری که در صحن امامان یا امامزاده ها که سابقا قبرستان بوده می توان وضو گرفت؟


ج ـ
اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان که سابقا قبرستان بوده حوض یا نهری بسازند چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای قبرستان وقف کرده اند وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشکال ندارد.


س 27_
شرط پنجم وضو چیست؟


ج ـ باید اعضای وضو هنگام شستن و مسح کردن پاک باشد.


س 28_ اگر پیش از تمام شدن وضو جایی را که شسته یا مسح کرده نجس شود چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ وضوی او صحیح است.


س 29_ اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد وضو باطل است؟


ج ـ
‌وضو صحیح است.


س 30_ وضوی کسی که مخرج بول یا غایط تطهیر نکرده چه حکمی پیدا می کند؟


ج ـ
بنا بر احتیاط مستحب اول آن را تطهیر کند بعد وضو بگیرد.


س 31_
اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ می توان قبل از آنکه آن عضو را به نیت وضو بشوید آن را آب بکشد.


س 32_
آیا وضوی کسی که عضو نجس را به نیت وضوی ارتماسی در آب فرو می برد صحیح است؟


ج ـ وضویش صحیح است و از آب کشیدن نیز کفایت می کند.


س 33_ اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد و بعد وضو شک کند چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد و بعد از وضو شک کند پیش از وضو آنجا را آب کشیده یا نه در موقع وضو متوجه پاک بودن و نجس بودن آنجا نبوده و احتمال آب کشیدن آن را ندهد بنا بر احتیاط وضو باطل است.


س 34_
اگر می داند عضوی از اعضای وضو نجس بوده یا شک دارد چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ
اگر می داند متوجه بوده یا شک دارد متوجه بوده یا نه یا احتمال آب کشیدن بدهد وضو صحیح است و در صورت جایی را که نجس بوده باید آب بکشد.


س 35_
اگر در صورت یا دستها بریدگی یا زخمی است که خون آن بند نمی آید وظیفه چیست؟


ج ـ
اگر در صورت یا دستها بریدگی یا زخمی است که خون آن بند نمی آید و آب برای آن ضرر ندارد باید در آب کر یا جاری فرو برد و قدری فشار دهد که خون بند بیاید. سپس به دستوری که گفته شد وضوی ارتماسی بگیرد.


س 36_
شرط ششم وضو چیست؟


ج ـ وقت برای وضوی نماز کافی باشد.


س 37_ اگر وقت به اندازه ای تنگ باشد که با وضو گرفتن مقداری از نماز فوت می شود چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ
هر گاه وقت به قدری تنگ است که اگر وضو بگیرد تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می شود باید تیمم کند.


س 38_ اگر وقت برای تیمم و وضو یک اندازه بود تکلیف چیست؟


ج ـ اگر برای وضو و تیمم یک اندازه وقت لازم است باید وضو بگیرد.


س 39_ کسی که به خاطر تنگی وقت وظیفه اش تیمم است آیا می تواند برای خواندن قرآن و دیگر کار های مستحبی وضو بگیرد؟


ج ـ
کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمم کند اگر به قصد قربت یا برای کار مستحب مانند خواندن قرآن وضو بگیرد صحیح است.


س 40_ کسی وقت کافی برای نماز نداشت و با این وجود وضو گرفت آیا با این وضو می تواند نماز بخواند؟


ج ـ
اگر برای خواندن آن نماز وضو بگیرد باطل است.


س 41_
شرط هفتم وضو کدام است؟


ج ـ به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خدا وضو بگیرد.


س 42_ کسی که به خاطر خنک شدن یا به قصد دیگری وضو بگیرد چه حکمی پیدا می کند؟


ج ـ
اگر برای خنک شدن با به قصد دیگری وضو بگیرد وضو باطل است.


س 43_ نیت وضو چگونه باید انجام شود؟


ج ـ
لازم نیست وضو را به زبان بگوید یا از قلب بگذراند ولی باید متوجه باشد که وضو می گیرد به طوری که اگر از او بپرسند چه می کنی؟ بگوید: وضو می گیرم.


س 44_
شرط هشتم وضو چیست؟


ج ـ
وضو را به ترتیبی که گفته شد بجا آورد. یعنی اول صورت بعد دست راست بعد دست چپ را بشوید. بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نماید و بنا بر احتیاط مستحب باید اول پای راست و سپس پای چپ را مسح نماید.


س 45_ اگر ترتیب سئوال 99 رعایت نشود وضو چه حکمی پیدا می کند؟


ج ـ اگر به این ترتیب وضو نگیرد باطل است.


س 46_ شرط نهم وضو چیست؟


ج ـ
کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد.


س 47_ در چه صورت اگر پشت سر هم نیز کارهای وضو را انجام دهد وضویش باطل است؟


ج ـ اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که وقتی می خواهد جایی را بشوید یا مسح کند رطوبت جاهایی که پیش از آن شسته یا مسح کرده خشک شده باشد وضو باطل است.


س 48_ اگر وقت رطوبت جای قبلی خشک شده باشد چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ
‌اگر فقط رطوبت جای قبلی خشک شده باشد مثلاًموقعی که می خواهد دست چپ را بشوید فقط رطوبت دست راست خشک شده باشد و صورت تر باشد بنا بر احتیاط وضو را از سر بگیرد.


س 49_ وضوی کسی که به ترتیب انجام شده اما بر اثر گرمای زیاد رطوبت خشک شود چه حکمی پیدا می کند؟


ج ـ
اگر کارهای وضو را پشت سر هم به جا آورد ولی بر اثر گرمای هوا یا حرارت زیاد بدن و مانند آن رطوبت خشک شود وضوی او صحیح است.


س 50_ آیا راه رفتن در بین وضو باعث اشکال در آن می شود؟


ج ـ ‌
راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد. پس اگر بعد از شستن صورت و دستها چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح کند وضوی او صحیح است.


س 51_ شرط دهم وضو چیست؟


ج ـ
شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد.


س 52_ وضوی کسی که دیگری در رساندن آب به دست و صورت و دیگر اعضای بدن او کمک کند چه حکمی پیدا می کند؟


ج ـ ‌اگر دیگری او را وضو دهد یا در رساندن آب به صورت و دستها و مسح سر و پاها به او کمک نماید وضو باطل است.


س 53_ کسی که نمی تواند وضو بگیرد چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ
‌باید نائب بگیرد که او را وضو دهد و چنانچه مزد بخواهد در صورتی که می تواند، باید بدهد.


س 54_
کسی که برای انجام وضو نایب گرفته برای نیت و مسح سر و پاها چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ باید خود او نیت کند و با دست خود مسح نماید. اگر نمی تواند باید نایبش دست او را بگیرد و به جای او مسح بکشد و اگر این هم ممکن نیست باید از دست او رطوبت بگیرد و با آن رطوبت سر و پای او را مسح کند.


س55_ وضو گیرنده در چه صورت نباید کمک بگیرد؟


ج ـ
هر کدام ازکارهای وضو را که می تواند به تنهایی انجام دهد نباید کمک در آن بگیرد.


س 56_
شرط یازدهم وضو کدام است؟


ج ـ
استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد.


س57_
در چه صورت با بودن آب نباید وضو گرفت؟


ج ـ
کسی که می ترسد اگر وضو بگیرد مریض شود یا اگر آب را برای وضو مصرف کند تشنه بماند نباید وضو بگیرد.


س58_
اگر آب برای کسی ضرر داشت و بدون اطلاع از این ضرر وضو گرفت چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ اگر نداند آب برای او ضرردارد و وضو بگیرد گرچه بعد بفهمد ضرر داشته وضوی او صحیح است.


س59_
در صورت رساندن آب صورت و دستها به مقدار کمی که وضو با آن صحیح است ضرر ندارد چگونه باید عمل کرد؟


ج ـ
اگر بیشتر از آن ضرر دارد باید به همان مقدار وضو بگیرد.


س 60_
شرط دوازدهم وضو چیست؟


ج ـ در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.


س61_
کسی که می داند چیزی به اعضای وضو چسبیده ولی شک دارد که از رسیدن آب جلوگیری می کند یا نه چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ باید آن را برطرف کند یا آب را به زیر آن برساند.


س 62_
اگر زیر ناخن چرک بود وضو اشکال پیدا می کند؟


ج ـ وضو اشکال ندارد.


س63_
اگر زیر ناخن چرک بود و ناخن را گرفت چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ
باید برای وضو آن چرک را برطرف کنند.


س64_
اگر ناخن از مقدار معمولی بلندتر بود و زیر آن چرک نیز وجود داشت وظیفه چیست؟


ج ـ باید چرک زیر مقداری را که از معمول بلندتر است برطرف نماید.


س65_
اگر در صورت و دستها ، جلوی سر و روی پاها بر اثر سوختن یا چیز دیگر برآمدگی پیدا شود چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ شستن و مسح روی آن کافی است.


س 66_
اگر برآمدگی روی اعضای وضو سوراخ شود چه وظیفه ای داریم؟


ج ـ چنانچه سوراخ شود رساندن آب به زیر پوست لازم نیست بلکه اگر پوست یک قسمت آن کنده شود لازم نیست آب به زیر قسمتی که کنده شده برساند.


س67_ چنانچه پوستی که کنده شده گاهی به بدن می چسبد و گاهی بلند می شود برای وضو گرفتن وظیفه چیست؟


ج ـ باید آن را قطع کند یا آب را به زیر آن برساند بنا بر احتیاط.


س 68_
اگر انسان شک کند چیزی به اعضای وضوی او چسبیده یا نه چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد مانند آنکه بعد از گل کاری شک کند گل به دست او چسبیده یا نه باید بررسی کند یا به قدری دست بمالد که اطمینان پیدا کند که اگر بوده برطرف شده یا آب به زیر آن رسیده است.


س69_
جایی را که باید شست و مسح کرد اگر چرکین باشد آیا به وضو اشکال وارد می کند؟


ج ـ جایی را که باید شست و مسح کرد هر قدر چرک باشد اگر چرک آن مانع از رسیدن آب به بدن نباشد اشکال ندارد.


س 70_
اگر بعد از گچ کاری و مانند آن چیز سفیدی روی پوست بماند چه وظیفه ای متوجه ماست؟


ج ـ اگر بعد از گچ کاری و مانند آن چیز سفیدی که از رسیدن آب به پوست جلوگیری نمی نماید بر دست بماند ولی اگر شک کند با بودن آن آب به بدن می رسد یا نه آن را برطرف کند.


س 71_
کسی که می داند در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست یا نه و بعد از وضو شک کند چه وظیفه ای دارد؟


ج ـ اگر پیش از وضو بداند در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن آب هست و بعد از وضو شک کند که در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نه وضوی او صحیح است.


س 72_
آیا وضوی کسی که در بعضی از اعضای وضویش مانعی باشد که گاهی آب به خودی خود و به زیر آن می رسد و گاهی نمی رسد درست است؟


ج ـ اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد که گاهی آب به خودی خود زیر آن می رسد و گاهی نمی رسد و انسان بعد از وضو شک کند که آب زیر آن رسیده یا نه چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب به زیر آن نبوده احتیاط مستحب آن است که دوباره وضو بگیرد.


س 73_ اگر بعد از وضو شک کند چیزی که مانع رسیدن آب است در اعضای وضو بوده یا نه وضو چه حکمی پیدا می کند؟


ج ـ وضو صحیح است.

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='احکام وضو' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/20149233584.html'>احکام وضو</a></strong>, شرایط وضو, مستحبات وضو, وضو گرفتن, شرایط صحیح بودن وضو, شرایط صحت وضو, حکم وضو گرفتن, آب وض, ومذهبی, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='احکام وضو' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-koodakan/20149233584.html'>احکام وضو</a></strong>, شرایط وضو, مستحبات وضو, وضو گرفتن, شرایط صحیح بودن وضو, شرایط صحت وضو, حکم وضو گرفتن, آب وض, ومذهبی,شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

شرایط وضو صحیح , شرایط آب وضو


تبلیغات