وضو ی جبیره چیست؟ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد وضو ی جبیره چیست؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <p style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;data-xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>ضو بیره یست؟ strong>div>,مذهبی, وضوی جبیره, احکام وضو,روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوانdiv>p> <p style="text-align: center;"> p> <p style="text-align: center;"><strong><br />strong>p> <p><strong><span style="color: #ff0000;">س1_span>strong><strong> strong>بیره یست؟p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #0000ff;"> span>strong>یزی ه ا ن <span style="color: #202020;">زخمspan> کستگی ا ی ندند وایی ه وی زخم انند ن ی ذارند بیره امیده ی ود.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #ff0000;">س 2_span>strong> گر ر کی ز عضای ضو زخم ا مل ا کستگی اشد ب رای ن رر اشته اشد ه ظیفه ی اریم؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span>strong>نانچه وی ن از ب رای ن رر دارد اید ه ور عمول ضو رفت.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #ff0000;">س 3_span>strong> گر <span style="color: #202020;">زخم span>ا مل ا کستگی ر صورت ستهاست وی ن از یختن ب وی ن یز رر ارد گونه اید ضو رفت؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span>strong> نانچه شیدن ست تر ه ن رر دارد نا ر حتیاط اجب ست تر ر ن کشد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>س 4_strong>span> گر <span style="color: #202020;">ستspan> تر شیدن ر وی زخم رر اشت ا زخم جس ست می ود ن ا ب شید ه ظیفه ی اریم؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span>‌strong>اید طراف<span style="color: #202020;"> زخمspan> ا ز الا ه پائین شوید نا ر حتیاط اجب پارچه پاکی وی زخم گذارد ست تر وی ن کشد گر ذاشتن پارچه مکن یست اید طراف زخم ا شوید نا ر حتیاط ستحب تیمم یز نماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>س 5_strong>span> قتی ه <span style="color: #202020;">زخمspan> مل ا کستگی ر لوی سر ا وی پاها ی اشد وی ن از سح یز توانیم نجام اد ه ظیفه ی اریم؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #0000ff;"><strong> strong> span> اید پارچه پاکی وی ن گذارد وی پارچه ا ا تری ب ضو ه ر ست انده سح ند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #ff0000;">س 6_span>strong> گر <span style="color: #202020;">زخمspan> ا مل ا کستگی ر لوی سر ا وی پا وری اشد ه ذاشتن پارچه یز مکن باشد گونه اید عمل مود؟p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /><span style="color: #0000ff;"> span>strong> گر ذاشتن پارچه مکن باشد سح ازم یست نا ر حتیاط اید عد ز ضو تیمم یز نماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #ff0000;">س 7_span>strong> ر ه صورت ازم ست وی زخم ا مل ا کستگی ا از مود ضو رفت؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span>strong> نانچه از ردن ن مکن ست ب رای ن رر دارد ه زخم انند ن ر صورت اشد ا ر ستها ا لوی سر وی پاها.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>س 8_strong>span> گر از ردن وی زخم مکن اشد لی ب رای و رر اشته اشد تکلیف یست؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #0000ff;"><strong> strong> span>‌گر زخم ا مل ا کستگی ر صورت ا ستها اشد شود وی ن ا از رد نانچه یختن ب وی ن رر ارد شیدن ست تر رر دارد اید ست تر وی ن کشد نا ر حتیاط ستحب پارچه پاکی وی ن گذارد وی پارچه ا یز ست کشد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>س9_strong>span> گر می ود وی زخم ا از رد ساندن ب ه زخم مکن ست رر دارد ه ظیفه ی اریم؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span> strong>گر می ود وی زخم ا از رد لی زخم یزی ه وی ن ذاشته پاک ست سانیدن ب ه زخم مکن ست رر دارد اید ب ا ر وی زخم رساند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><br />س 10_strong>span> ر اه زخم ا یزی ه وی ن ذاشته جس اشد رای ضو رفتن ه تکلیفی اریم؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #0000ff;"><strong> strong> span>‌نانچه ب شیدن ن ساندن ب ه وی زخم مکن اشد اید ن ا ب کشد نگام ضو ب ا ه زخم رساند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>س 11_strong>span> ر صورتی ه ب رای زخم رر ارد ا ساندن ب ه وی زخم مکن یست ه عملی اید نجام اد؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span>strong>‌ر صورتی ه ب رای زخم رر ارد ا ساندن ب ه وی زخم مکن یست ا زخم جس ست می ود ن ا ب شید اید طراف زخم ا شوید گر بیره پاک ست وی ن ا سح ند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><br />س 12_strong>span> گر بیره جس ود ا می د وی ن ست تر شید ه ظیفه ی اریم؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span>strong> ‌گر بیره جس ست ا می ود وی ن ست تر شید ثلاً وایی ست ه ه ست ی سبد، پارچه پاکی ا وی ن گذارد ست تر وی ن کشد گر ین یز مکن باشد نا ر حتیاط اجب ضو گیرد تیمم یز نماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><br />س 13_ strong>span>گر بیره تمام صورت ا تمام کی ز ستها ا تمام ر و ست ا رفته اشد ه ظیفه ی اریم؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #0000ff;"><strong> strong> span>اید ضوی بیره ی گیرد نا ر حتیاط اجب تیمم یز نماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><br />س 14_strong>span> گر بیره تمام عضای ضو ا رفته اشد گونه اید ضو رفت؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #0000ff;"><strong> strong>span> نا ر حتیاط اجب اید ضوی بیره ی گیرد تیمم یز نماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><br />س 15_ strong>span>سی ه ر ف ست نگشتها بیره ارد گونه اید عمل ماید؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span>strong> ‌سی ه ر ف ست نگشتها بیره ارد ر وقع ضو ست تر وی ن شیده ست اید سر پا ا ا مان طوبت سح ند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>س16_strong>span> گر بیره تمام پهنای پا ا رفته اشد لی قداری از اشد ه تکلیفی اریم؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span> strong>گر بیره تمام پهنای پا ا رفته لی قداری ز رف نگشتان قداری ز رف الای پا از ست اید اهایی ه از ست وی پا ا ایی ه بیره ست ، وی بیره ا سح ند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;"><strong><br />س 17_strong>span> گر ر صورت ا ستها ند بیره اشد ه ظیفه ی اریم؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span>strong> اید ین نها ا شوید گر بیره ا ر سر ا وی پاها اشد اید ین نها ا سح ند ر اهایی ه بیره ست اید ه ستور بیره عمل ماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><br />س 18_ strong>span>گر بیره یشتر ز عمول ود ه تکلیفی توجه ا ی اشد؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span>strong>گر بیره یشتر ز عمول طراف زخم ا رفته رداشتن ن مکن یست اید ه ستور بیره عمل ند نا ر حتیاط اجب تیمم یز نماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;"><strong><br />س 19_strong>span> گر رداشتن بیره مکن ود یا اید ن ا رداشت؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span> strong>گر رداشتن بیره مکن ست اید بیره ا ردارد پس گر زخم ر صورت ستهاست طراف ن ابشوید گر ر سر ا وی پاهاست طراف ن ا سح ند رای ای زخم ه ستور بیره عمل ماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;"><strong><br />س 20_strong>span> گر ر ای ضو زخم راحت کستگی یست لی ه هت یگری ب رای ن رر ارد ه ظیفه ی اریم؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span>strong> ‌اید تیمم ند نا ر حتیاط ستحب ضوی بیره ی یز گیرد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;"><strong><br />س 21_strong>span> گر ایی ز عضای ضو ا گ زده ست می تواند ن ا ب کشد رای ضو گونه اید عمل مود؟p> <p style="text-align: justify;"><strong><br /><span style="color: #0000ff;"> span>strong> گر ایی ز عضای ضو ا گ زده ست می تواند ن ا ب کشد ا ب رای ن رر ارد اید ه وش بیره عمل ند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;"><strong><br />س22_strong>span> گر ر ایی ضو ا غسل یزی سبیده ست ه رداشتن ن مکن یست گونه اید ضو گیرد؟p> <p style="text-align: justify;"><strong><br />strong><span style="color: #0000ff;"><strong> strong> span>گر رداشتن ن مکن یست ا ه دری شقت ارد ه می ود تحمل رد اید ه ستور بیره عمل ند نا ر حتیاط ستحب تیمم یز نماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>س 23_ strong>span>غسل بیره گونه اید نجام ود؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span>strong> غسل بیره انند ضوی بیره ی ست لی نا ر حتیاط اجب ن ا ترتیبی جا ورد ر ند تواند غسل رتماسی ا ا رایطی ه ز مله پاک ودن عضو رر داشتن ب رای وست نجام هد ما گر تواند رایط غسل رتماسی ا راهم ند غسل ترتیبی ازم ست.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><br />س 23_ strong>span>سی ه ظیفه ش تیمم ست گر ر عضی ز عضای تیمم و زخم ا مل اشد ه ظیفه ی ارد؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span>strong> گر ر عضی ز اهای تیمم و زخم ا مل ا کستگی اشد اید انند ضوی بیره تیمم بیره ی نماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><br />س 24_strong>span> سی ه اید ا ضو ا غسل جبیره ای ماز خواند نانچه داند تا خر قت عذر و رطرف می ود ه تکلیفی ارد؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span>strong> ی تواند ر ول قت ماز خواند لی گر مید ارد تا خر قت عذر و رطرف ود نا ر حتیاط اجب اید صبر ند گر عذر و رطرف شد ر خر قت ماز ا ا ضو ا غسل جبیره ای جا ورد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><br /><br />س 25strong>span>_ گر نسان رای رضی ه ر شم وست وی شم ود ا چسباند گونه اید ضو گیرد؟<br /><strong><br /><span style="color: #0000ff;"> span>strong> اید ضو غسل ا بیره ی نجام هد نا ر حتیاط ستحب تیمم یز نماید.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><br /><br />س 26_strong>span> سی ه می اند ظیفه ش تیمم ا ضوی بیره ست ه ظیفه ی ارد؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span>strong> ‌نا ر حتیاط اجب اید ر و ا جا ورد.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><br /><span style="color: #ff0000;"><strong><br />س 27_strong>span> کم مازهایی ه ا ضوی بیره وانده ده یست؟p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;"><br /><strong> strong>span><strong> strong>مازهایی ا ه نسان ا ضوی بیره ی وانده صحیح ست ازم یست وباره خواند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><strong><br /><br />س 28_strong>span> عد ز نکه عذر رطرف د رای ماز ه ظیفه ی اریم؟p> <p style="text-align: justify;"><br /><strong><span style="color: #0000ff;"> span> strong>رای مازهای عدی نا ر حتیاط اجب اید ضو گیرد عنی می تواند ه ضوی بلی کتفا ند.p> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <div style="text-align: justify;">div> <title>ذهبی, ضوی بیره,احکام وضو, بیره, ضو بیره یست؟, احکام وضو, عضای زخمی, ستحبات ضو, اجبات ضوtitle> <title>ذهبی, ضوی بیره,احکام وضو, بیره, ضو بیره یست؟, احکام وضو, عضای زخمی, ستحبات ضو, اجبات ضوtitle> div>  <p class="namemod"> div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله وضو ی جبیره چیست؟ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

اولین عضو وضو , غسل جبیره ای , وضوي جبيره , وضو جیبره

وضو ی جبیره چیست؟ گردآوری توسط بخش روانشناسی کودک - روان شناسی کودکان و نوجوان سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات