عمره مفرده (بخش دوم) - آکا

عمره مفرده بانوان

س ـ اگر زوج، زوجه عقد بسته خود را از رفتن به عمره منع کند، با توجه به این نکته که هنوز زوجه در خانه پدرش هست و نفقه خور همسرش عرفاً به حساب نم‎آید; عازم سفر عمره گردید. آیا سفر زوجه سفر معصیت است یا نه؟ وآیا احرام اوصحیح م‎باشد؟ به هرحال وظیفه حالیه زوجه چیست؟

ج ـ در فرض سؤال، ظاهراً سفر او سفر معصیت است و صحّت احرام و عمره او نیز مورد اشکال است.

س ـ زنی که بدون اذن شوهر برای انجام حج مستحبی به مدینه آمده و شوهر می‎گوید راضی نیستم عمره یا حج مستحبی بجا آوری آیا این زن می‎تواند بدون احرام وارد مکه شود یا نه در حالی که نمی‎تواند از کاروان جدا بماند و باید با کاروان باشد.

ج ـ در فرض سؤال، که زن برای عبور از میقات مضطر است باید محرم شود به عمره مفرده و چون عبور از میقات بدون احرام جایز نیست شوهر حق نهی از محرم شدن زوجه‎اش که مضطر برای عبور است ندارد.

وظیفه حائض

س ـ زنی که احتمال می‎دهد خون حیض ببیند و نتواند داخل مسجد الحرام شود، آیا می‎تواند برای عمره مفرده مستحبی محرم شود، و اگر خون دید برای طواف و نماز نایب بگیرد، و هم چنین مریض اگر احتمال می‎دهد نتواند اعمال عمره مفرده را انجام دهد؟

ج ـ اشکال ندارد، و چنانچه وظیفه او نایب گرفتن شد، عمل به وظیفه نماید.

س ـ اگر زنی به‎نیّت عمره‎مفرده محرم وبعد از آن عادت‎شود،و درهمه روزهایی که می‎تواند در مکّه باشد حیض است، برای عمره مفرده باید چه کند؟ و اگر آنجا اعمالی انجام نداده و فعلاً به ایران آمده، چه وظیفه‎ای دارد؟

ج ـ در فرض سؤال، باید برای طواف و نماز نایب بگیرد، و بقیه اعمال عمره را خودش بجا آورد، و چنانچه به ایران آمده اقدام کند و بر گردد، و اگر نمی‎تواند، برای اعمال عمره نایب بگیرد، ولی باید خودش تقصیر کند، و ترتیب بین آن و سایر اعمال مراعات شود، و تا اعمال را بجا نیاورد آنچه به وسیله احرام بر او حرام شده بر او حلال نمی‎شود.

س ـ آیا طواف در عمره مفرده استحبابی حکم طواف واجب را دارد، که باید نماز آن خلف مقام باشد، یا حکم طواف استحبابی را دارد، و در هر جای مسجد الحرام می‎توان نماز آن را خواند؟

ج ـ حکم طواف واجب را دارد، و باید نماز آن خلف مقام باشد.

نیابت در عمره مفرده

س ـ انجام عمره مستحبی به قصد خود و غیر صحیح است یا خیر؟

ج ـ صحّت آن بعید نیست.

س ـ شخصی عمره مفرده‎ای به نیابت از پدرش انجام داده و روز بعد به نیابت مادرش محرم می‎شود. و در اثنای آن، متوجه می‎شود که در عمره اول طواف و نماز آن را بدون وضو انجام داده است، وظیفه او در این صورت چیست؟

ج ـ در فرض سؤال، طواف و نماز عمره‎ای را که به نیابت پدر انجام داده اعاده نماید.

س ـ آیا انجام یک عمره با قصد خود که اصیل است و قصد نیابت برای دیگری صحیح است یا خیر؟

ج ـ اشکال ندارد.

فاصله دو عمره

س ـ فاصله بین دو عمره چقدر است، و آیا این امر اختصاص به دو عمره مفرده دارد یا در فاصله بین عمره تمتّع و مفرده هم مراعات آن لازم است و آیا در عمره نیابتی هم مراعات فاصله لازم است یا نه؟

ج ـ اگر عمره مفرده را برای خودش انجام داده باشد و بخواهد مکرّراً برای خودش بجا آورد یا اگر برای دیگری بجا آورده و بخواهد دوباره برای همان شخص بجای آورد چنانچه در همان ماهی است که عمره اوّلی را بجای آورده عمره دوم را رجاءً بجای آورد ولی در تکرار عمره بقصد اشخاص مختلف و همچنین یکی برای خودش و یکی را برای نیابت از دیگری و نیز بین عمره مفرده و تمتّع فصل معتبر نیست.

س ـ فردی قبل از غروب آفتاب شب اول ماه به احرام عمره مفرده محرم شده و طبعاً اعمال مکه را در ساعات اوّلیه ماه جدید انجام داده است، آیا این عمره به حساب کدام ماه لحاظ می‎شود؟ در همین فرض اگر بعد از غروب آفتاب محرم شد، چگونه محاسبه می‎شود؟

ج ـ در مورد سؤال، اگر قبل از غروب شرعی (مغرب) محرم به احرام عمره شده، عمره همان ماهی که هنوز آفتاب روز آخر آن غروب نکرده بوده حساب می‎شود، و اگر بعد از غروب شرعی محرم شده عمره ماه بعد محسوب می‎شود.

س ـ شخصی در اول ماه ذیحجه وارد مکّه شده، آیا بعد از خاتمه عمره تمتّع و قبل از انجام حج تمتّع می‎تواند عمره مفرده انجام دهد یا نه؟ و هم چنین بعد از اعمال حج تمتّع می‎تواند بدون فاصله عمره مفرده را انجام دهد یا نه؟

ج ـ بعد از احرام عمره تمتّع، جایز نیست بدون حاجت از مکّه بیرون برود، و جایز نیست قبل از حج عمره مفرده بجا آورد، ولی بعد از اتمام حج تمتّع، عمره مفرده جایز است و فاصله لازم نیست.

مسائل متفرقه عمره مفرده

س ـ انجام عمره مفرده در ماههای حج پیش از عمره تمتّع جایز است یا خیر؟ و در این مسأله فرقی بین صروره و غیر صروره هست یا نه؟

ج ـ برای کسی که نایب در حج بلدی نباشد، و بر خودش حج واجب نشده، و یا حج واجب خود را انجام داده، اشکال ندارد.

س ـ شخصی از ایران حرکت می‎کند که برای خود، یا به نیابت از دیگری حَجّة‎الاسلام بجا آورد، حال می‎خواهد که قبل از حج برای خود یا دیگری عمره مفرده بجا آورده، و بعد برگردد به مدینه و احرام حج ببندد، بفرمایید که این عمل جائز است یا نه؟ و اگر چنین کرد حج از ذمه خود او و یا از ذمّه منوب عنه ساقط می‎شود یا نه؟

ج ـ کسی که حج واجب خود را بجا نیاورده  جایز نیست در ایام حج، عمره مفرده بجا آورد، و هم چنین کسی که نایب حج بلدی است، جایز نیست عمره مفرده را قبل از اعمال حج بجا آورد، و در صورتی که قبل از حج بجا آورد عمره مفرده او باطل است، ولکن حج صحیح است، و از ذمه او یا منوب عنه ساقط می‎شود. بلی اگر نایب حج بلدی بوده، استحقاق اجرت ندارد. ولی اگر برای حج میقاتی اجیر شده باشد، استحقاق اجرت دارد، و عمره مفرده او هم صحیح است.

س ـ آیا طفل ممیّز یا غیر ممیّز می‎تواند محرم شود به عمره مفرده، و آیا امکان دارد که ولی، او را محرم کند یا نه؟

ج ـ ظاهر اخبار جواز است و اختصاص به حج ندارد.

س ـ تأخیر عمره مفرده در حج إفراد تا چه وقتی بلا عذر جایز است؟

ج ـ تأخیر تا سال بعد جایز است، اگر چه احوط و اولی انجام آن بدون تأخیر است.

عمره مفرده (بخش اول)

منبع:saafi.org

عمره مفرده (بخش اول)
تبلیغات