۲۲ رفتار طلائی با کودکان - آکا

 

برخی از رفتارهایی که والدین باید در مورد فرزندان خود به آن ها توجه ویژه ای داشته باشند:

۱) به کودک خود برچسب نزنند.

۲) او را با کودکان دیگر مقایسه نکنند.

۳) بیش از حد توان او از او انتظار نداشته باشند.

۴) طبیعت کودک خود را (درون گرا و برون گرا) ، نفی نکنند.

۵) از حمایت بیش ازحد کودک خود بپرهیزند.

 

 ۲۲ رفتار طلائی با کودکان - آکا

 

۶) به جای او تصمیم نگیرند و به جای او مشکلاتش را حل نکنند.

۷) از احساس دل سوزی، ترحم و مداخله ی حمایت گرانه پرهیز کنند.

۸) از محکوم کردن او در نزد دیگران به ویژه همسالان اجتناب کنند.

۹) همه ی خواسته ها و توقعات فرزند خود را برآورده نکنند.

۱۰) تا حد امکان او را تنبیه بدنی نکنند.

 

 ۲۲ رفتار طلائی با کودکان - آکا

 

۱۱) از کلمات توهین آمیز و سبک پرهیز کنند.

۱۲) حس انتقام و کینه توزی را به او القا نکنند.

۱۳) قوانین و مقررات مدرسه را در نزد کودک به تمسخر نگیرند.

۱۴) مشکلات عاطفی کودک را در نزد او بیان نکنند.

۱۵) از پاداش هایی که جنبه ی رشوه و باج خواهی دارد، پرهیز کنند.

۱۶) از آموزش های زودرس و یا دیررس، به ویژه در مسائل جنسی، به کودکان پرهیز کنند.

 

 ۲۲ رفتار طلائی با کودکان - آکا

 

۱۷) از سرکوب نیازهای کودکان خودداری کنند.

۱۸) با همه ی فرزندان خود با روش یکسان برخورد نکنند و انتظار یکسان نیز نداشته باشند.

۱۹) در برابر کودک از نزاع و درگیری بین خود و همسرشان خودداری کنند.

۲۰) از یاری کردن دائمی کودک در انجام تکالیف درسی او خودداری کنند.

۲۱) از جهت دادن و برجسته کردن استعدادهای خاص او زودتر از موعد خودداری کنند.

۲۲) سوالات و کنجکاوی های مربوط به مسائل جنسی او را سرکوب نکنند.

تبلیغات