نوجوان دچار تنش

نوجوان دچار تنشگذران سال های نوجوانی با وجود تغییرات بسیار جسمی، عاطفی و سبک زندگی می تواند مشکل باشد.

نوجوان دچار تنش - آکا

برای نوجوانی آسوده تر به این نکات توجه کنید:
ـ همه چیزهای که باعث تنش و اضطراب شما می شود، بنویسید. تهیه کردن یک فهرست به شما کمک می کند که افکارتان را سازمان دهید و طرحی را برای حل مشکلات تان تدوین کنید.
ـ در هر کجایی که می توانید از استرس بکاهید. اگر کار، ورزش یا فعالیت های فوق برنامه باعث استرس زیاد می شود، میزان زمانی را که به آنها اختصاص می دهید، کم کنید.
ـ بپذیریرد که شما نمی توانید همه استرس ها را از زندگی خود حذف کنید، اینکه هر کسی ممکن است اشتباه کند، و اینکه شما نمی توانید همه چیز را کنترل کنید.
ـ بیش از حد به خودتان فشار نیاورید. اگر احساس می کنید بیش از حد خسته یا فرسوده هستید، تعهدات بیشتر قبول نکنید.
ـ با اعضای خانواده، دوستان یا مشاور در مورد چیزهایی که شما را آزار می دهد و باعث استرس شما می شود، صحبت کنید.

همشهری آنلاین
ویرایش و تلخیص:آکاایران

تبلیغات