شاخه های خشک خم نمی شوند

شاخه های خشک خم نمی شوندهنگامی که پدران و مادران، ناظر انزوا و یا رفتارهای تند و خشونت آمیز فرزند خود هستند، نگران می شوند که چرا فرزندشان درونگرا و منزوی شده است؟

شاخه های خشک خم نمی شوند - آکا

 چرا رفتار پرخاشگرانه دارد و یا این تندخوئی و ناآرامی، چگونه می تواند با حوادث و رویدادهای زندگی مواجه شود؟
آنان با دلواپسی که از شرایط روحی فرزندان خود دارند، از عامل های مختلف گله مند بوده و با شکوه و شکایت، ”برههٔ سنی“ و ”دوستان و جامعه“ را عامل خشم و ناآرامی فرزندان خود می دانند. اگرچه نقش عمدهٔ هر یک از این عامل ها، قابل انکار نیست، ولی این پدران و مادران اگر کمی به گذشتهٔ خود برگردند، شاید به یاد آورند که خودشان هم در دورهٔ کودکی چه قدر از محیط متشنج خانواده رنج می بردند و از درگیری بین پدر و مادر، دچار فشارهای روحی می شدند و با قلب های کوچک خود آرزو می کردند که کانون خانوادگیشان به جای بگو مگو و درگیری، آمیخته با محبت و صمیمیت باشد. در مورد کودکان نیز چنین است. آنان با وجود جسم کوچکشان، نسبت به مسائل اطراف خود بسیار حساس هستند. ولی متأسفانه این روحیهٔ کودکان یا درک نمی شود و یا هرگز به آن اهمیت داده نمی شود.
اگر فرزندان، درونی آشفته دارند و پرخاشگر هستند، باید توجه داشت که آنان با خشم و تندخوئی به دنیا نمی آیند؛ بلکه با وجودی سرشار از پاکی و شادی پا به عرصهٔ حیات می گذارند؛ ولی کم کم این ویژگی ها را از دست می دهند، چون در حین رشد، رفتارهای منفی پدر و مادر و اطرافیان را می بینند و الگوی خود قرار می دهند. پدران و مادران حتی اگر در خردسالی یا ناکامی هائی مواجه بوده و یک دوران کودکی سخت و تلخی را هم گذارنده باشند، می توانند تصمیم بگیرند که یا در نگرش و عادت های تربیتی خود تغیر به وجود آورند و یا همچنان با همان شیوه های مفنی و نادرست به زندگی و رابطه های خانوادگی خود ادامه دهند و همان رفتارهای خشونت بار و هراس انگیزی که پدر و مادرشان در دورهٔ کودکی با آنان داشته اند، آنان نیز با کودکان خود داشته باشند و منظورشان این باشد که ”مگر ما چه طور بزرگ شدیم!“
اگرچه خشونت در ظاهر، مورد تأیید هیچ کسی نیست، ولی امروزه متأسفانه کانون زندگی بسیاری از خانواده ها درگیر بحث و بگومگو است. بحث های تکراری که نه تنها نتیجه ای نمی دهد، بلکه باعث تشنج بیشتر در محیط خانواده می گردد که پس از آن همه جدال و کشمکش، آنچه بر جای می ماند، مشکل های حل نشده ای است که در گبومگوی دیگری دوباره فوران خواهد کرد. وقتی کودکان در میان افرادی بزرگ می شوند که خشونت برای آنان، یک رفتار عادی و حتی از عامل های تربیتی محسوب می شود، چگونه می توان انتظار داشت که این فرزندان، شخصیت آرامی داشته باشند؟ آنان کنترل رفتار و گفتار خود را از چه کسانی باید یاد بگیرند؟
پدران و مادران با شیوه های نادرست، الگوی نامناسبی از خود به فرزندانشان می دهند و در واقع به آنان می آموزند که برای حل مسائل خود از همان شیوه های منفی استفاده کنند. وقتی کودکان در محیطی رشد کنند که دائم از اختلاف و درگیری بین پدر و مادر در رنج و هراس باشند، به طور طبیعی هر چه بزرگتر می شوند، گوشه گیرتر شده و در ارتباط برقرار کردن حتی با پدر و مادر خود نیز مشکل پیدا می کنند. کودک، آن کاری را انجام می دهد که از پدر و مادر خود می بیند؛ بنابراین وقتی با او با خشم رفتار شود، بر سرش داد و فریاد زده شود، او خشونت را می بیند، آن را تقلید می کند و با همبازی هایش همان طور رفتار می کند که از مادر و پدر خود یاد گرفته و کم کم وقتی بزرگ شد، خشونت و نزاع و ناسزا، یک رفتار معمولی و حتی شیوهٔ لازم در زندگی اش می شود که نه تنها سعی می کند برای تسلط بر دیگران به داد و فریاد و پرخاش متوسل شود که به خواسته های خود برسد، بلکه به قدرت جنگ و جدالش، افتخار هم می کند.
اگر رفتارهای خشونت آمیز در مورد کودکان می توانست اثر سازنده ای داشته باشد، پس چرا آنان را لجبازتر می کند؛ چنانکه سعی می کنند با سرکشی بیشتر، به پدر و مادر خود واکنش نشان دهند که از هیچ تنبیهی نمی ترسند؟
اگرچه پدران و مادران نسبت به فرزندان خود حسن نیت دارند و می خواهند کمک کنند که آنان قوی و متکی به نفس بار بیایند، ولی وقتی هنوز خودشان شیوه های درست را نمی دانند، به طور یقین فرزندانشان را بهمان فکر و روش نادرستی پرورش می دهند که خود با آن رشد کرده اند. پدران و مادران حتی اگر دورهٔ کودکی خود را بین کسانی گذرانده باشند که با رفتارهای خشک و تهی از مهربانی با انان برخورد شده باید بدانند که حالا در بزرگسالی انتخاب با آنان است، می توانند عادت ها و روش های نامناسب خود را تغییر دهند که با کوچکترین تغییر مثبتی در فکرها و شیوهٔ زندگیشان، می توانند بزرگترین مشکل ها را حل کنند. آنان اگر باور داشته باشند که خشونت، کینه توزی و نفرت چه قدر مخرب و ویرانگر است، می توانند با فکرهای سازنده و شیوه های درست، الگوی تربیتی مناسبی برای فرزندان خود باشند تا اینکه فرزندان یاد بگیرند. در برخورد با رویدادهای گوناگون زندگی، بر واکنش های تند خود تسلط داشته و از نیروهائی چون فکر، زبان، دست و پا در جهت مفید و سازنده استفاده کنند، نه در ابراز خشونت، گفتن ناسزا و اعمال قدرت.
ما همواره در جستجوی یک جامعهٔ آرمانی، برای خود و رشد فرزندانمان هستیم، اما چنین فضائی را نمی یابیم. وقتی پدران و مادران می خواهند فرزندانشان افرادی لایق و شایسته بار بیایند و انتظار دارند همهٔ این ویژگی ها را در مکان آموزشی بیابند، پس نقش خودشان چیست؟
آن محیط سازنده در وهلهٔ اول، کانون خانواده و افرادی چون مادر و پدر، به خصوص مادران هستند که بیشترین تأثیر را روی فرزندان خود می گذارند. آنان می توانند فرزندانشان را به خصوص در سال های اولیهٔ کودکی که بخش عظیمی از شخصیت کودکان در حال شکل گیری است، در جهت مفید و مثبت و شایسته، هدایت و حمایت کنند.

مجله شادکامی و موفقیت
ویرایش و تلخیص:آکاایران

تبلیغات