loading...

نوجوان، سیگار پیشگیری

نوجوان، سیگار پیشگیریامروزه علی رغم هشد ارهای پیاپی مجامع پزشکی و فرهنگی، مصرف سیگار به طور روزافزون د ر جامعه بالا می رود .

نوجوان | سیگار پیشگیری - آکا

متأسفانه آسیب ها و پیامد های ناشی از مصرف سیگار، بسیار جد ی و بعضاً جبران ناپذیر هستند و اغلب سیگاری ها با اینکه از مضرات سیگار باخبرند ، ولی از روی عاد ت و به بهانه کسب آرامش و رفع خستگی، اقد ام به مصرف این ماد ه خطرناک می کنند و سلامت جسم و جان خود را به خطر می اند ازند . میزان مصرف افراد سیگاری، با تشد ید مسائل روانی افزایش می یابد و گاه به حد ی می رسد که جای خواب و خوراک را نیز می گیرد .
د وری از خانواد ه، بیکاری، محرک های روانی، اصرار د وستان و خویشان و حتی علاقه شخصی، کسب لذت و تقلید و خود نمایی، از عوامل مؤثر د ر روی آوری به سیگار است.
استعمال سیگار د ر نوجوانان، بیشتر جنبه خود نمایی د ارد و آرام آرام برای کسب لذت صورت می گیرد . آغاز مصرف سیگار د ر سنین جوانی و میانسالی ممکن است تاثیر چند انی بر خلقیات فرد ند اشته باشد ؛ ولی تجربه استعمال سیگار تا قبل از بیست سالگی یعنی د ر بحرانی ترین سنین نوجوانی، به این سبب که د وران شخصیت سازی نوجوان است و هر تجربه ای را تا آخر عمر فرا راه خود قرار می د هد ، بسیار خطرناک است. یکی از د لایل اصلی روی آوری نوجوانان به سیگار، کنجکاوی د ر امتحان کرد ن آن است که اغلب از طریق د وستان و همسالان تبلیغ می شود و آرام آرام برای اد امه این تجربه، بهانه های د یگری نیز فراهم می شود .
برخی از نوجوانان برای مخالفت با خانواد ه و رفع حقارت ها به این کار د ست می زنند و می خواهند از این طریق اعتماد به نفس بیشتری کسب کنند .
رقابت با گروه همسالان از طریق خود نمایی، بزرگترین د لیل شایع برای آغاز کشید ن سیگار است. بسیاری از پسران نوجوان سیگاری ، عقید ه د ارند که با هر پکی که به سیگار می زنند ، احساس مرد انگی می کنند و این شیوه به زود ی جزئی از شخصیت آنها می شود . تقلید از پد ر و ماد ر و اطرافیان نیز تاثیر زیاد ی د ر سیگاری شد ن نوجوان د ارد . اضطراب، تنش، محرک های شد ید روانی و ناراحتی های خانواد گی عوامل عمد ه زمینه ساز برای روی آورد ن به سیگار هستند . مسأله تأسف بار این است که نوجوان سیگاری که ازطریق سیگار به آرامش کاذب د ست می یابد و با پنهان کرد ن مشکل خود از خانواد ه هر روز بیش از پیش به د وستان هم د رد ش روی می آورد ، بهترین طعمه عاملان پخش مواد مخد ر نیز خواهد شد . د ر این میان خانواد ه ها بیش از د یگر گروه های اجتماعی د ر پیشگیری از سیگاری شد ن نوجوانان نقش د ارند .
نقش خانواد ه د ر مراقبت از نوجوانان د وره نوجوانی، د وره ای حساس و شگرف و حد فاصل کود کی و جوانی است. خانواد ه های هوشیار باید با آگاهی از شرایط ویژه این د وره، همواره مراقب فرزند ان نوجوان خود باشند . موقعیت حساس شان را د رک کنند و هرچه بیشتر آنها را د ر پناه خود بگیرند . وقتی که مشکلات نوجوان د ر محیط خانه و د ر جمع صمیمی خانواد ه بد ون ترس از تنبیه و شماتت مطرح شود ، و از طریق راه حل های منطقی والد ین رفع شود ، د یگر نیازی به حضور و د خالت د وستان و همسالان نیست. نقش تربیتی خانه و خانواد ه به عنوان محیطی که فرزند ان بیشترین وقت خود را د ر آن می گذرانند تا جایی مهم است که به جرأت می توان گفت، منشأ تمام موفقیت ها و شکست ها را باید د ر شیوه تربیتی خانواد ه ها جستجو کرد . والد ین باید هوشیار باشند و ارتباطات، رفتار و آمد وشد های نوجوان خویش را تحت نظر بگیرند ، و اگر احساس کرد ند بلای مهلک سیگار، گریبان فرزند انشان را گرفته، با سعه صد ر و بد ون فوت وقت این نطفه شوم را خفه کنند .
آموزش قبل از سن ۱۵ سالگی، تلاش برای کاستن فشارهای روانی، تشویق و تقویت به موقع موفقیت ها، فراهم کرد ن تفریحات سالم و سازند ه و د رونی کرد ن ارزش ها د ر پیشگری از روی آورد ن نوجوان به سیگار تاثیر زیاد ی د ارد .

روزنامه اطلاعات
ویرایش و تلخیص:آکاایرانتبلیغات