نوجوان، سیگار پیشگیری - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد نوجوان، سیگار پیشگیری ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی خانواده از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

نوجوان، سیگار پیشگیری

نوجوان، سیگار پیشگیریامروزه علی رغم هشد ارهای پیاپی مجامع پزشکی و فرهنگی، مصرف سیگار به طور روزافزون د ر جامعه بالا می رود .

نوجوان, سیگار, پیشگیری

متأسفانه آسیب ها و پیامد های ناشی از مصرف سیگار، بسیار جد ی و بعضاً جبران ناپذیر هستند و اغلب سیگاری ها با اینکه از مضرات سیگار باخبرند ، ولی از روی عاد ت و به بهانه کسب آرامش و رفع خستگی، اقد ام به مصرف این ماد ه خطرناک می کنند و سلامت جسم و جان خود را به خطر می اند ازند . میزان مصرف افراد سیگاری، با تشد ید مسائل روانی افزایش می یابد و گاه به حد ی می رسد که جای خواب و خوراک را نیز می گیرد .
د وری از خانواد ه، بیکاری، محرک های روانی، اصرار د وستان و خویشان و حتی علاقه شخصی، کسب لذت و تقلید و خود نمایی، از عوامل مؤثر د ر روی آوری به سیگار است.
استعمال سیگار د ر نوجوانان، بیشتر جنبه خود نمایی د ارد و آرام آرام برای کسب لذت صورت می گیرد . آغاز مصرف سیگار د ر سنین جوانی و میانسالی ممکن است تاثیر چند انی بر خلقیات فرد ند اشته باشد ؛ ولی تجربه استعمال سیگار تا قبل از بیست سالگی یعنی د ر بحرانی ترین سنین نوجوانی، به این سبب که د وران شخصیت سازی نوجوان است و هر تجربه ای را تا آخر عمر فرا راه خود قرار می د هد ، بسیار خطرناک است. یکی از د لایل اصلی روی آوری نوجوانان به سیگار، کنجکاوی د ر امتحان کرد ن آن است که اغلب از طریق د وستان و همسالان تبلیغ می شود و آرام آرام برای اد امه این تجربه، بهانه های د یگری نیز فراهم می شود .
برخی از نوجوانان برای مخالفت با خانواد ه و رفع حقارت ها به این کار د ست می زنند و می خواهند از این طریق اعتماد به نفس بیشتری کسب کنند .
رقابت با گروه همسالان از طریق خود نمایی، بزرگترین د لیل شایع برای آغاز کشید ن سیگار است. بسیاری از پسران نوجوان سیگاری ، عقید ه د ارند که با هر پکی که به سیگار می زنند ، احساس مرد انگی می کنند و این شیوه به زود ی جزئی از شخصیت آنها می شود . تقلید از پد ر و ماد ر و اطرافیان نیز تاثیر زیاد ی د ر سیگاری شد ن نوجوان د ارد . اضطراب، تنش، محرک های شد ید روانی و ناراحتی های خانواد گی عوامل عمد ه زمینه ساز برای روی آورد ن به سیگار هستند . مسأله تأسف بار این است که نوجوان سیگاری که ازطریق سیگار به آرامش کاذب د ست می یابد و با پنهان کرد ن مشکل خود از خانواد ه هر روز بیش از پیش به د وستان هم د رد ش روی می آورد ، بهترین طعمه عاملان پخش مواد مخد ر نیز خواهد شد . د ر این میان خانواد ه ها بیش از د یگر گروه های اجتماعی د ر پیشگیری از سیگاری شد ن نوجوانان نقش د ارند .
نقش خانواد ه د ر مراقبت از نوجوانان د وره نوجوانی، د وره ای حساس و شگرف و حد فاصل کود کی و جوانی است. خانواد ه های هوشیار باید با آگاهی از شرایط ویژه این د وره، همواره مراقب فرزند ان نوجوان خود باشند . موقعیت حساس شان را د رک کنند و هرچه بیشتر آنها را د ر پناه خود بگیرند . وقتی که مشکلات نوجوان د ر محیط خانه و د ر جمع صمیمی خانواد ه بد ون ترس از تنبیه و شماتت مطرح شود ، و از طریق راه حل های منطقی والد ین رفع شود ، د یگر نیازی به حضور و د خالت د وستان و همسالان نیست. نقش تربیتی خانه و خانواد ه به عنوان محیطی که فرزند ان بیشترین وقت خود را د ر آن می گذرانند تا جایی مهم است که به جرأت می توان گفت، منشأ تمام موفقیت ها و شکست ها را باید د ر شیوه تربیتی خانواد ه ها جستجو کرد . والد ین باید هوشیار باشند و ارتباطات، رفتار و آمد وشد های نوجوان خویش را تحت نظر بگیرند ، و اگر احساس کرد ند بلای مهلک سیگار، گریبان فرزند انشان را گرفته، با سعه صد ر و بد ون فوت وقت این نطفه شوم را خفه کنند .
آموزش قبل از سن ۱۵ سالگی، تلاش برای کاستن فشارهای روانی، تشویق و تقویت به موقع موفقیت ها، فراهم کرد ن تفریحات سالم و سازند ه و د رونی کرد ن ارزش ها د ر پیشگری از روی آورد ن نوجوان به سیگار تاثیر زیاد ی د ارد .

روزنامه اطلاعات
ویرایش و تلخیص:آکاایران

نوجوان، سیگار پیشگیری گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات