برای زندگی

آکاایران: جملات الهام بخش برای زندگی (5)

آکاایران: سه چیزی که در زندگی بیشرین اشتیاق را برایشان داریم:

خوشبختی، آزادی و آرامش خیال،

به گزارش آکاایران:

همیشه با دادنشان به شخصی دیگر بدست می آیند. آنهایی که به دیگران لطف میکنند، قطعاً خود مورد لطف قرار میگیرند. کسانی که به مردم کمک میکنند، خود مورد یاری قرار میگیرند. شما دو دست دارید، اولی برای کمک به خود و دومی برای کمک به دیگران.

برای زندگی

برای زندگی

برای زندگی

برای زندگی

برای زندگی

برای زندگی

برای زندگی

برای زندگی

برای زندگی

برای زندگی

برای زندگی

برای زندگی

برای زندگی

برای زندگی

برای زندگی

برای زندگی

برای زندگی

برای زندگی

منبع :

تبلیغات