آکاایران لویی، افسر گارد را صدا زد و پرسید این سرباز چرا این جاست؟ افسر گفت قربان افسر قبلی نقشه ی قرار گرفتن سربازها سر پست ها را به من داده من هم به همان روال کار را ادامه دادم...

به گزارش آکاایران روزی لویی شانزدهم در محوطه ى کاخ خود مشغول قدم زدن بود که سربازی را کنار یک نیمکت در حال نگهبانی دید. از او پرسید تو برای چی این جا قدم می زنی و از چی نگهبانی می دی؟ سرباز دستپاچه جواب داد قربان من را افسر گارد این جا گذاشته و به من گفته خوب مراقب باشم!

آیا شما هم این این سرباز را در کارهای خود گذاشته اید؟

آکاایران: آیا شما هم این این سرباز را در کارهای خود گذاشته اید؟


لویی، افسر گارد را صدا زد و پرسید این سرباز چرا این جاست؟ افسر گفت قربان افسر قبلی نقشه ی قرار گرفتن سربازها سر پست ها را به من داده من هم به همان روال کار را ادامه دادم! مادر لویی او را صدازد و گفت من علت را می دانم، زمانی که تو ٣ سالت بود این نیمکت را رنگ زده بودند و پدرت به افسر گارد گفت نگهبانی را این جا بگذارند تا تو روی نیمکت ننشینی و لباست رنگی نشود! و از آن روز ٤١ سال می گذرد و هنوز روزانه سربازی این جا قدم می زند!

فلسفه ی عمل تمام شده، ولی عملِ فاقدِ منطق، هنوز ادامه دارد!
آیا شما هم این نیمکت را در روال خود، خانواده و جامعه مشاهده می کنید؟
اگر این گونه است حالا وقت آن رسیده که ذهن و زندگیتان را از کارهای تکراری و بی فایده خالی کنید تا استرس دروغین و فشار زندگیتان از بین برود!!
روانیار

منبع :

تبلیغات