عدد سرنوشت من کد ام است
loading...

عدد سرنوشت من کد ام است

آکاایران: عدد سرنوشت من کد ام استآکاایران شاید تا به حال شنید ه باشید که شخصی برای حل مشکلش نزد فالگیری رفته و آن فالگیر د ارویی را به او د اد ه و توصیه کرد ه است که آن را چهل روز استفاد ه کند .
امروزه این گونه خرافات سبب خند ه هر فرد تحصیل کرد ه ای می شود اما هنوز د ر بسیاری از کشورها و حتی تا حد ود ی د ر کشور خود مان، خرافات به ویژه خرافات عد د ی نقش مهمی د ر زند گی روزمره و روابط افراد بازی می کند .

به گزارش آکاایران اعتقاد به نحسی یا مبارکی اعد اد از تمد ن های باستان تا امروز جایگاه خود را حفظ کرد ه اند و بسته به اینکه شما د ر کد ام قسمت از جهان و د ر کد ام کشور زند گی می کنید ، اعد اد می توانند د ر فعالیت های روزمره شما و حتی د ر آیند ه تان نقش مهمی ایفا کنند . بسیاری از عد د شناسان معتقد ند که شناخت رموز اعد اد بیش از د ه هزار سال قد مت د ارد . مرد م کشور باستانی گل (GOULS) به خوش شانسی و بد شانسی روزها و علم عد د شناسی اعتقاد د اشتند و بابلیها نیز آن را د نبال کرد ه و بسط د اد ند اما شاید مهمترین نقش را د ر علم عد د شناسی، پیروان فیثاغورس بازی کرد ه باشند . آنها قوانین مربوط به طبیعت را از هارمونی های موسیقی تا حرکت ستارگان به کمک عد د بیان می کرد ند . فیثاغورسیان معتقد بود ند که عد د بر تمام جهان هستی حکومت می کند . آنها اعد اد زوج را نشانه مرد و اعد اد فرد را (با شروع 3) نشانه زن می د انستند و مجموع عد د نخستین مرد (2) و عد د نخستین زن (3)، یعنی 5 را مظهر ازد واج می د انستند . عد د های مربع که از ضرب هر عد د د ر خود ش بد ست می آید ، برایشان مظهر عد ل و د اد و عد د 6، نشانه کمال بود ، زیرا این عد د با مجموع مقسوم علیه های خود ش برابر است (3+2+1=6).

این گروه همچنین عد د 10 را نشانه هماهنگی می د انستند زیرا به صورتی موزون، اعد اد بعد ی را به اعد اد قبلی مربوط می کند و عد د 4 نیز به صورت پنهان شامل عد د 10 است، زیرا اگر آن را با اعد اد قبلش جمع کنیم، عد د 10 بد ست می آید ، به همین علت 4 برای فیثاغورسیان عد د ی مقد س بود و به آن سوگند می خورد ند . البته عد د 36 نزد ایشان حتی از 4 هم مقد س تر بود . چرا که از مجموع 4 عد د نخستین زوج و 4 عد د نخستین فرد حاصل می شد . از این رو فیثاغورسیان از این عد د می ترسید ند و سوگند خورد ن به آن ممنوع بود .

مرد م چین باستان نیز گرما، آتش، خورشید ، روز و رنگ سفید را به اعد اد فرد و سرما، آب، ماه، شب و رنگ سیاه را به اعد اد زوج نسبت می د اد ند . رومی ها نیز از تأثیر «عرفان عد د ی» برکنار نماند ند ، آنها به عد د 3 احترام می گذاشتند ، زیرا خد ایان بزرگ آنها سه گانه بود ند ؛ 3 الهه سرنوشت، 3 الهه انتقام و 3 الهه زیبایی د اشتند و د یانا (الهه شکار) 3 صورت و سه سر د اشت. آنها عد د هفت را مقد س می د انستند و خوشحال بود ند که رم بر 7 تپه ساخته شد ه است و گمان می کرد ند که رود خانه «ستیکس» (Styx) 7 بار جهنم را د ور می زند . عتقاد به نقش اعد اد د ر سرنوشت مرد مان حتی تا د و قرن بعد و د ر میان ریاضید انان و ستاره شناسان جایگاه خود را حفظ کرد .
کپلر، ستاره شناس مشهور (1630 ـ 1571) و کاشف قانون های د قیق حرکت سیاره ها، بسیاری از مواقع از روی اعد اد و حرکت ستاره ها به پیشگویی می پرد اخت، گرچه همواره بیان می کرد که خود ش به این پیشگویی ها اعتقاد ند ارد .

نپر، کاشف لگاریتم (1617 ـ 1550) نیز سعی د اشت که به کمک محاسبات عد د ی، آیند ه را پیشگویی کند . این تفسیرها شامل زند گی شاهان و افراد سرشناس نیز می شد . برخی از اعد اد د ر زند گی افراد خاص، نقش بسزایی د اشتند ، مثلاً عد د 14، د ر زند گی هانری چهارم پاد شاه فرانسه، نقش زیاد ی د اشته است، نام او Henride Bourbon، 14 حرف د اشت و 14 د سامبر سال 1553 به د نیا آمد ، ضمناً مجموع رقم های سال تولد او هم برابر 14 بود . د ر 14 مه 1610 کشته شد و سال تولد وی هم مضربی از 14 بود . او به اند ازه 14×3 سال حکومت کرد و «راوالیاک» قاتل او را د رست 14 روز پس از جنایت، اعد ام کرد ند . بیسمارک، صد راعظم معروف آلمان به عد د 3 اهمیت زیاد ی می د اد و نام مستعار او «با نیروی سه گانه» (intrinitoterobus) بود . او به سه امپراتوری خد مت کرد و د ر سه جنگ شرکت د اشت. (د انمارک، اتریش و فرانسه) سه پیمان جهانی را امضا کرد ، شورا و د ید ار سه گانه هر امپراتور را ترتیب د اد . با سه حزب سیاسی مبارزه کرد ، سه فرزند د اشت، مالک سه ملک بود و غیره.

فرانسوی ها نیز این روحیه را تا امروز حفظ کرد ه اند و از برآورد های عد د ی استفاد ه می نمایند تا ثابت کنند که عد د معینی د ر زند گی یک چهره تاریخی و یا یک پیشامد ، نقش خاصی د اشته است.
مثلاً عد د 17، د ر زند گی ناپلئون سوم، نقش خاصی د اشته است. او د ر سال 1808 که مجموع رقم های آن برابر 17 است به د نیا آمد ، همسرش د ر سال 1826 متولد شد که باز هم مجموع رقم های آن برابر 17 است، آنها د ر سال 1853، ازد واج کرد ند و مجموع رقم های این عد د هم برابر است با 17 و امپراتوری ناپلئون سوم 17 سال طول کشید . این خرافات حتی امروز نیز د ر بسیاری از کشورها د ید ه می شود . مرد م ژاپن و چین پایه بسیاری از فعالیت های خود را بر اعد اد مشخصی می گذارند . به عنوان مثال؛ د ر زبان چینی عد د «چهار» و کلمه «مرگ» هر د و به صورت «Shi» تلفظ می شوند ، به همین د لیل عد د چهار د ر زبان چینی، عد د ی نحس تلقی می شود و مرد م چین به شد ت از به زبان آورد ن آن (حتی د ر پرد اخت پول) د وری می کنند . اما عد د 9 برای آنها مبارک و سبب خوش شانسی است.

برعکس، 9 برای ژاپنی ها معنای ناخوشایند ی د ارد زیرا «Ku» یعنی عد د 9 برای آنها به معنی رنج است، سخنگوی سفارت ژاپن د ر لند ن نیز با تاکید براین نکته می گوید : مرد م ژاپن مراقب هستند که عد د های 4 و 9 د ر شماره اتاق ها و شماره ماشین هایشان وجود ند اشته باشد و حتی برخی از آنها سعی می کنند د ر روزهای چهارم و نهم ماه به مسافرت نروند .

عد د 7 تقریباً د ر تمامی اد یان و باورها، عد د ی مبارک و حتی عد د تکوین روحی به شمار می رود ، 7 عد د روزهای آفرینش، و تعد اد فرامین نوح، تعد اد حیوانات پاکی که به کشتی نوح منتقل شد ند و تعد اد افلاک است همچنین طبق علوم پزشکی، هر هفت سال یک بار سلول های بد ن انسان جای خود را به سلول های جد ید ی می د هند . برخی اعتقاد د ارند که ضربان قلب، هر هفت روز آهسته تر می زند ، مانند هفتمین روز آفرینش که به یکباره همه چیز آرام گرفت. خد اوند انسان را از خاک آفرید و د انشمند ان اثبات کرد ه اند که بد ن انسان از 14 (2×7) عنصر موجود د ر یک مشت خاک تشکیل شد ه است. نور خورشید ، از 7 رنگ مجزا ساخته شد ه است. (همانطور که د ر رنگین کمان د ید ه می شود ). د ر موسیقی 7 نت وجود د ارد که د ر یک آکورد به اوج می رسند و پایان آنها برابر است با آغاز 7 نت جد ید . برخی از جنایات نیز با خرافات عد د ی آمیخته شد ه اند ، به عنوان مثال د سته مافیای هنگ کنگ (Tirads) اعضای خود را با اعد اد مشخص می کشد .

بسیاری از فرهنگ ها نیز تقویم خود را بسته به موقعیت ماه تعیین می کنند . به عنوان مثال؛ امسال سال نو د ر سریلانکا د ر سحرگاه چهارد هم آوریل و د ر ساعت 37/4 صبح آغاز شد و به همین مناسبت مرد م سریلانکایی برای خوش یمنی لباس های سفید و زرد پوشید ه بود ند .
به هر حال اعتقاد به خوش شانسی یا بد شانسی اعد اد د ر زند گی انسانها تا به امروز اد امه د ارد و هر روز بر طول د استان خرافات عد د ی افزود ه می شود اما اینکه هر کد ام از ما یکی از سوژه های این د استان می شویم یا شد ه ایم و خود مان خبر ند اریم، سئوالی است که باید پاسخش را د ر پیشانیمان جستجو کنیم.


منبع: ettelaat.com

منبع :

گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران


تبلیغات