loading...

ایجاد محیطی آرامش‌بخش در خانواده

ایجاد محیطی آرامش‌بخش در خانوادهپدر و مادرها به دنبال ایده‌هائی برای حفظ آرامش در خانواده می‌باشند.

ایجاد محیطی آرامش‌بخش در خانواده - آکا

 آنها می‌خواهند بدانند که چگونه می‌توانند آرامش و دیگر ارزش‌های خانوادگی را به فرزندانشان بیاموزند. واقعیت این است که همه افراد امور همی که برای آموختن ارزش‌ها به آنها نیاز داریم را می‌شناسند.
فقط لازم است که به آنها عمل کنند. حفظ، نگاهداری و آموزش آرامش و صلح در خانواده و دیگر ارزش‌های ارتباطی کارهائی هستند که هر روز آنها را انجام می‌دهیم. ایجاد یک محیط آرامش‌بخش در خانواده که تهدیدآمیز نیست موجب می‌شود و هر فرد بتواند در مورد مسائلی که برایش مهم است حرف بزند.
تحقیقات بسیاری در مورد چگونگی حفاظت کودکان در برابر تأثیرات خشونت، آموزش ایستادگی و مقاومت نسبت به خشونت و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر کودکان انجام گرفته است. محققین به اتفاق بر این باور هستند که کودکان سالم و سازگار نیاز به خانه‌هائی دارند که در آن میزان قرار گرفتن در معرض خشونت و تجربه مستقیم آن کم باشد.
برای داشتن خانواده‌ای آرام، خود خانواده، باید به این آرامش اعتقاد و باور داشته باشد. برای ایجاد ارتباط و تقویت ارزش‌هائی که خانواده و بزرگسالان آنها را مهم می‌انگارند، داشتن خانواده‌ای آرام و روابطی احترام‌آمیز بسیار مهم و حیاتی می‌باشد.
با حرف زدن در مورد ارزش‌های نمی‌توان آنها را به کودکان آموزش داد، تحقیقات در مورد رشد بر این نکته تأکید دارند که تلفیق و درهم آمیختن ارزش‌ها در روابط و مشاهدات و بروز دادن آنها موجب آموزش آنها است.
بچه‌ها با مشاهده رفتار خوب نسبت به خود، خوب بودن با دیگران را می‌آموزند، آنها آرامش، آرام بودن و به دور از خشونت رفتار کردن را هنگامی می‌آموزند که افراد دیگر چنین ویژگی‌هائی را در قبال آنها به نمایش می‌گذارند. خانه مهمترین مکان برای کودک است و در خانه است که مهمترین ارزش‌ها و آموزش داده شده و بچه‌ها آنها را می‌آموزند. دانستن و آگاهی از ارزش‌هائی که یک خانواده به آنها پایبند است موجب افزایش آرامش، صلح و هماهنگی میان اعضاء خانواده می‌گردد. بخش مهمی از زندگی خانوادگی داشتن تفکر نسبت به ارزش‌های خانواده است.
کودک با فهم و شناخت آنچه مهم است دیگر دچار سردرگمی نشده و به مهمترین مسائل احترام گذارده و احساس می‌کند که مورد احترام قرار گرفته‌اند، به‌طور مستمر مسائل مهم را با کودکانتان در میان بگذارید. از کلمات و گفتاری استفاده کنید که گویای مسائل مهم برای خانواده باشد: مانند مذهب، زیبائی، عقاید فرهنگی، رفتار و برداشت‌ها، در میراث خانوادگی با گفتار و نوشتار با یکدیگر سهیم شوید. این کار موجب کمک به انتقال ایده‌ها به نسل دیگر می‌شود.
خانواده‌ها با استفاده از این راهکارها می‌توانند محیطی آرام و نه تهدیدآمیز در خانواده به‌وجود آورند:
● حفظ ارتباطات آزادانه افراد
▪ اجازه دادن به هر فرد برای بیان آزادانه موقعیت و وضعیتش و ایجاد اطمینان در افراد که به‌جای مورد قضاوت قرار گرفتن به حرف‌ها و سخنانشان توجه می‌شود.
▪ توجه به حرف‌های دیگری موجب دلگرمی افراد برای حرف زدن آنها می‌شود و حرف زدن نشانگر مسائل مهم و ارزش‌های فرد می‌باشد.
▪ مهربان بودن، مهربانی را بیاموزید. نیاز است که قاطع‌تر و در عین حال مهربانتر باشیم. کودکان نیاز به قوانین قاطعانه و راهنمائی دارند که به صورت واضح و احترام‌آمیز برای آنها بازگوئی شود. لازم نیست که قوانین را با فریاد و داد و قال برای آنها بیان نمود.
▪ احترام به روابط، این به معنای احترام به کودکان به‌عنوان افراد دارای حق احترام می‌باشد. کودکان احترام گذاشتن به دیگران را با مشاهده، یاد می‌گیرند.

روزنامه آفتاب یزد
ویرایش و تلخیص:آکاایرانتبلیغات