ضــعف مـعنـویـت خزان تلخ جوانی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد ضــعف مـعنـویـت خزان تلخ جوانی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی خانواده از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

ضعف معنویتـویـت خزان تلخ جوانی

ضعف معنویتـویـت خزان تلخ جوانیآسیب های اجتماعی از عوامل تهد ید کنند ه حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه هستند که شکلهای مختلفی د ارند ، د ر جامعه امروز ایران، اعتیاد به مواد مخد ر از مهمترین آسیب ها است که باید به پیشگیری از آن اقد ام کرد و راهکارهای مناسب را به کار گرفت، از جمله عوامل بسیار مؤثر د ر این زمینه، تقویت معنویت د ر نوجوانان و جوانان به عنوان سپری محافظ برای جلوگیری از خزان تلخ آیند ه سازان کشور است.

روانشناسی خانواده,ضــعف مـعنـویـت خزان تلخ جوانی

امروزه مواد مخد ر به راحتی قابل د سترسی است و مد ت زمان د سترسی به آن نیز کاهش یافته است. سن مصرف کنند گان، روز به روز کاهش می یاید ، به طوری که د ر حال حاضر گفته می شود از۱۵ سال به بالا د رگیر این پد ید ه زیانبار هستند .
با وجود اینکه پیشگیری از اعتیاد ، قبل از د رمان کار پیچید ه ای است، اما مؤثرترین و موفقیت آمیزترین روش است که توجه به آن، از آسیب ها و زیان های بعد ی جلوگیری خواهد کرد .
د وران جوانی، د وران بروز و ظهور احساسات است، د ر موارد بسیاری، احساسات جوانان بر منطق آنها غلبه می کند ، به طور طبیعی جوان کم تجربه است و برای کنترل احساسات، همچنین بهره گیری مناسب از آن و هد ایت صحیح، به فضاسازی مناسب و هد ایتگری مطلوب نیاز د ارد .
از آنجایی که مسئله اعتیاد و گرایش روز افزون مرد م به ویژه نوجوانان و جوانان به استفاد ه از مواد مخد ر به عنوان یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی مطرح است و این موضوع، معضلی حساس برای خانواد ه ها، مسئولان و مرد م است، لزوم به کارگیری راهکارهای پیشگیرانه توسط خانواد ه ها، نهاد های آموزشی نظیر آموزش و پرورش، د انشگاه ها و رسانه ها بیش از پیش احساس می شود .
پیشگیری به عنوان آسانترین و کم خرج ترین راه باید مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان باشد .
به اعتقاد بسیاری از متخصصان، آموزش مهارت های اجتماعی نظیر آموزش حل مسئله، تقویت قد رت نه گفتن، آموزش پرهیز از د وستی با افراد ی که رفتارهای پرخطر د ارند ، آموزش اینکه برای حل یک مشکل تنها یک راه حل وجود ند ارد ، آموزش اینکه استفاد ه از بعضی مواد تنها برای یک بار هم ضایعات جبران ناپذیری د ارد ، نقش بسیار مهم و اساسی د ر پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد د ارد .
بی ترد ید آموزش این مهارت ها با بهره گیری از مبانی و آموزه های د ینی، بسیار عمیق و ریشه ای است و اعتماد به نفس نوجوان را به د رستی ارتقاء می بخشد .
وقتی قشر تأثیرپذیر و حساس جامعه، با قد رت د رک و تشخیص بالا و اعتماد به نفسی که به د لیل آگاهی از مسائل د ینی و اجتماعی ایجاد شد ه است، د ر معرض آسیب قرار گیرد ، به د رستی می تواند با آن مقابله کند و د ر د ام نیفتند .
خود شناسی و خود سازی از جمله د ستاورد های آگاهی د قیق و صحیح از مبانی د ینی است.
نوجوانی که به این مرحله رسید ه باشد ، برای خود چنان ارزشی قائل است که هرگز حاضر نمی شود آسیبی به خود وارد کند ، به همین د لیل د ر حفظ خود از خطراتی که او را تهد ید می کند ، کوشا و هوشیار خواهد بود .
به طور کلی مقابله مذهبی، متکی بر باورها و فعالیت های مذهبی است و از این طریق د ر کنترل استرس های هیجانی و ناراحتی های جسمی به افراد کمک می کند .
د اشتن معنا و هد ف د ر زند گی، احساس تعلق د اشتن به منبعی والا، امید واری به کمک و یاری خد اوند د ر شرایط سخت زند گی، برخورد اری از حمایت های اجتماعی و حمایت روحانی همگی از جمله منابعی هستند که افراد مذهبی با برخورد اری از آنها می توانند د ر مواجهه با حواد ث سخت و استرس زا به خوبی مقاومت کرد ه، آسیب کمتری را متحمل شوند . تحقیقات نشان می د هد کسانی که اعتقاد به خد ای متعال د اشته و خد ا را بر اعمال و رفتار خود شاهد و ناظر می د انند ، بسیار کمتر عملی خلاف عقل، شرع و قانون انجام می د هند . د ر این میان از نقش خانواد ه نیز نباید غافل شد ، خانواد ه د یند ار، نسل د یند اری را تربیت می کند که د ر آیند ه کمتر د ر خطر ابتلا به آسیب های مختلفی که د ر اجتماع وجود د ارد ، قرار خواهد گرفت.
چنین نسلی، با قد رت تشخیص بالا، یارای مقابله و مقاومت د ر برابر وسوسه ها و تشویق های منفی و مخوف را د اشته و خود را از انحراف و سقوط د ر ورطه نابود ی حفظ می کند .

روزنامه اطلاعات
ویرایش و تلخیص:آکاایران

ضــعف مـعنـویـت خزان تلخ جوانی گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات