loading...

ضعف معنویتـویـت خزان تلخ جوانی

ضعف معنویتـویـت خزان تلخ جوانیآسیب های اجتماعی از عوامل تهد ید کنند ه حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه هستند که شکلهای مختلفی د ارند ، د ر جامعه امروز ایران، اعتیاد به مواد مخد ر از مهمترین آسیب ها است که باید به پیشگیری از آن اقد ام کرد و راهکارهای مناسب را به کار گرفت، از جمله عوامل بسیار مؤثر د ر این زمینه، تقویت معنویت د ر نوجوانان و جوانان به عنوان سپری محافظ برای جلوگیری از خزان تلخ آیند ه سازان کشور است.

ضــعف مـعنـویـت خزان تلخ جوانی - آکا

امروزه مواد مخد ر به راحتی قابل د سترسی است و مد ت زمان د سترسی به آن نیز کاهش یافته است. سن مصرف کنند گان، روز به روز کاهش می یاید ، به طوری که د ر حال حاضر گفته می شود از۱۵ سال به بالا د رگیر این پد ید ه زیانبار هستند .
با وجود اینکه پیشگیری از اعتیاد ، قبل از د رمان کار پیچید ه ای است، اما مؤثرترین و موفقیت آمیزترین روش است که توجه به آن، از آسیب ها و زیان های بعد ی جلوگیری خواهد کرد .
د وران جوانی، د وران بروز و ظهور احساسات است، د ر موارد بسیاری، احساسات جوانان بر منطق آنها غلبه می کند ، به طور طبیعی جوان کم تجربه است و برای کنترل احساسات، همچنین بهره گیری مناسب از آن و هد ایت صحیح، به فضاسازی مناسب و هد ایتگری مطلوب نیاز د ارد .
از آنجایی که مسئله اعتیاد و گرایش روز افزون مرد م به ویژه نوجوانان و جوانان به استفاد ه از مواد مخد ر به عنوان یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی مطرح است و این موضوع، معضلی حساس برای خانواد ه ها، مسئولان و مرد م است، لزوم به کارگیری راهکارهای پیشگیرانه توسط خانواد ه ها، نهاد های آموزشی نظیر آموزش و پرورش، د انشگاه ها و رسانه ها بیش از پیش احساس می شود .
پیشگیری به عنوان آسانترین و کم خرج ترین راه باید مورد توجه مسئولان و برنامه ریزان باشد .
به اعتقاد بسیاری از متخصصان، آموزش مهارت های اجتماعی نظیر آموزش حل مسئله، تقویت قد رت نه گفتن، آموزش پرهیز از د وستی با افراد ی که رفتارهای پرخطر د ارند ، آموزش اینکه برای حل یک مشکل تنها یک راه حل وجود ند ارد ، آموزش اینکه استفاد ه از بعضی مواد تنها برای یک بار هم ضایعات جبران ناپذیری د ارد ، نقش بسیار مهم و اساسی د ر پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به اعتیاد د ارد .
بی ترد ید آموزش این مهارت ها با بهره گیری از مبانی و آموزه های د ینی، بسیار عمیق و ریشه ای است و اعتماد به نفس نوجوان را به د رستی ارتقاء می بخشد .
وقتی قشر تأثیرپذیر و حساس جامعه، با قد رت د رک و تشخیص بالا و اعتماد به نفسی که به د لیل آگاهی از مسائل د ینی و اجتماعی ایجاد شد ه است، د ر معرض آسیب قرار گیرد ، به د رستی می تواند با آن مقابله کند و د ر د ام نیفتند .
خود شناسی و خود سازی از جمله د ستاورد های آگاهی د قیق و صحیح از مبانی د ینی است.
نوجوانی که به این مرحله رسید ه باشد ، برای خود چنان ارزشی قائل است که هرگز حاضر نمی شود آسیبی به خود وارد کند ، به همین د لیل د ر حفظ خود از خطراتی که او را تهد ید می کند ، کوشا و هوشیار خواهد بود .
به طور کلی مقابله مذهبی، متکی بر باورها و فعالیت های مذهبی است و از این طریق د ر کنترل استرس های هیجانی و ناراحتی های جسمی به افراد کمک می کند .
د اشتن معنا و هد ف د ر زند گی، احساس تعلق د اشتن به منبعی والا، امید واری به کمک و یاری خد اوند د ر شرایط سخت زند گی، برخورد اری از حمایت های اجتماعی و حمایت روحانی همگی از جمله منابعی هستند که افراد مذهبی با برخورد اری از آنها می توانند د ر مواجهه با حواد ث سخت و استرس زا به خوبی مقاومت کرد ه، آسیب کمتری را متحمل شوند . تحقیقات نشان می د هد کسانی که اعتقاد به خد ای متعال د اشته و خد ا را بر اعمال و رفتار خود شاهد و ناظر می د انند ، بسیار کمتر عملی خلاف عقل، شرع و قانون انجام می د هند . د ر این میان از نقش خانواد ه نیز نباید غافل شد ، خانواد ه د یند ار، نسل د یند اری را تربیت می کند که د ر آیند ه کمتر د ر خطر ابتلا به آسیب های مختلفی که د ر اجتماع وجود د ارد ، قرار خواهد گرفت.
چنین نسلی، با قد رت تشخیص بالا، یارای مقابله و مقاومت د ر برابر وسوسه ها و تشویق های منفی و مخوف را د اشته و خود را از انحراف و سقوط د ر ورطه نابود ی حفظ می کند .

روزنامه اطلاعات
ویرایش و تلخیص:آکاایرانتبلیغات