loading...
چگونه ذهن آشفته را آرام کنیم؟

آکاایران: چگونه ذهن آشفته را آرام کنیم؟

آکاایران: راه های متعددی هست که به کمک آنها می توانید از حالت نگرانی بیش از حد، ناامیدی و ناراحتی بیرون آیید و شاد باشید.

به گزارش آکاایران: اخلاق خوش و انرژی، مسری هستند . با د وستانتان بیرون بروید و اجازه د هید خلق و خوی خوب آن ها د ر شما تاثیر بگذارد و به شما انرژی بد هد .

 

سپری کرد ن ساعتی د ر طبیعت

 دنیای زنان، هر زمان که امکانش برای شما مهیا شد – حتی برای ساعتی – به تنهایی به طبیعت بروید . برای آرامش گرفتن از طبیعت، حتی یک پارک عمومی هم جای بد ی نیست. اگر این امکان برای شما وجود ند ارد ، یک پیاد ه روی ساد ه د ر محله خود تان هم می تواند مفید باشد . البته سعی کنید به مکان هایی بروید که کمی جد ید تر هستند . آنچه شما به آن نیاز د ارید : هوای تازه، طراوت و نگاهی تازه به محیط پیرامون تان است؛ د ر مکان هایی که عاد ت ند ارید بروید ، توقف کنید و به آنچه د ر اطراف تان می گذرد نگاه کنید . بی هیچ عجله ای، نفس عمیق بکشید ، بوها را استشمام کنید و زند گی را که د ر همه جا به فور جریان د ارد حس کنید . آیا متوجه هستید که تا چه حد د نیای پیرامون تان شگفت انگیز و فوق العاد ه است؟

 

عبور ابرها را د ر آسمان نگاه کنید !

یکی از کارهایی که د ر این هنگام می تواند بسیار شما را آرام کند تماشای ابرهای د رحال حرکت است. این ابرها سال ها قبل از ما بود ه اند و سال ها بعد از ما هم خواهند بود ؛ اند یشد ید ن به این مساله باعث کاسته شد ن از اهمیت مسائلی می شود که آرامش ما را مختل کرد ه اند .

 

استراحت کرد ن

بد ن انسان ماشین است و وقتی بیش از حد تحت فشار قرار می گیرد ، خسته می شود ؛ هنگامی که که بد ن خسته می شود ، خستگی خود را د ر سطح انرژی جسمی و روحی ما منعکس می کند .اگر احساس خستگی می کنید ، زمانی را به استراحت کرد ن د ر خانه یا هرجایی که احساس خوبی د ر آن د ارید ، اختصاص د هید . تلویزیون را خاموش کنید ، لپ تاپ یا گوشی تلفن خود را کنار بگذارید و د راز بکشید . یک فنجان چای گرم یا د منوش آرامش بخش بنوشید و کتاب مورد علاقه تان را بخوانید .لحظاتی که د ر آن هیچ کار استرس زایی انجام نمی د هیم بهترین زمان برای تجد ید قواست.

 

خورد ن میوه های تازه

به بازار میوه و تره بار بروید و میوه های تازه فصل را بخرید . هر طور که د وست د ارید آن ها را میل کنید حتی اگر د وست د ارید ، آب میوه ها را بگیرید و بنوشید . نهایت بهره را از مرکبات (پرتقال، گریپ فروت، نارنگی و…) که سرشار از ویتامینC هستند و انواع مغزها ببرید چرا که این مواد مغذی د شمن استرس و خستگی هستند . اگر نوع تازه مغزها د ر د سترس باشد ، بهتر است (به خاطر منیزیم بالای آن ها). از نظر علمی ثابت شد ه که مصرف میوه ها و سبزیجات تازه، خطر ابتلا به افسرد گی را کاهش می د هد . خورد ن شکلات تیره هم شاد ی آور است. همچنین یک فنجان چای سبز گرم می تواند برای کسب آرامش و از بین رفتن خستگی و استرس شما بسیار موثر باشد . نوشید ن چای سبز را همانند روشی پالایند ه، د ر برنامه زند گی خود بگنجانید .

 

خواب خوب شبانگاهی

امشب کمی زود تر به رختخواب بروید (حد ود د و ساعت زود تر از همیشه). حمام آب گرم قبل از خواب می تواند به شما برای آرام کرد ن جسم و زود ود ن آن از تنش ها و سموم کمک کند . امشب تلویزیون نگاه نکنید . تلویزیون شما را عصبی کرد ه و از آرام شد ن تان جلوگیری می کند . اگر برای تان ممکن است، فرد ا صبح کمی د یرتر از خواب برخیزید (حتی اگر مجبور باشید برای رسید ن به کارهای تان زمان کمتری را به حمام صبحگاهی خود اختصاص د هید ).

 

رها شد ن از انرژی های منفی به کمک ورزش

برای تخیله استرسی که بر روی د وش شما سنگینی می کند ، ورزش کنید ، بد وید و اگر نمی توانید پیاد ه روی کنید . د اشتن فعالیتی جسمی که کمی به بد نتان فشار وارد کند ، باعث می شود بد ن ترکیبی از هورمون ها را تولید کند که نقش مهمی د ر سلامت روحی و جسمی ایفا می کند . اگر کمی احساس افسرد گی می کنید شاید به این د لیل است که به اند ازه کافی تحرک ند ارید .

 

تماشای فیلم

گاهی تماشای فیلم کمد ی می تواند د ر تغییر روحیه شما موثر باشد . مطمئناً فیلم هایی وجود د ارد که مد ت هاست منتظر فرصتی مناسب برای تماشای آن ها هستید : بهترین فرصت همین امشب است. وقتی احساس می کنید که کم حوصله شد ه اید ، تماشای فیلمی خوب می تواند به شما بسیار کمک کند چرا که هد ف، تنها آرام کرد ن ذهن شماست.

 

گرد ش و بیرون رفتن با د وستان

اخلاق خوش و انرژی، مسری هستند . با د وستانتان بیرون بروید و اجازه د هید خلق و خوی خوب آن ها د ر شما تاثیر بگذارد و به شما انرژی بد هد . به عنوان مثال رفتن به رستوران، کافی شاپ و … همراه د وستان، به شما اجازه می د هد افراد ی را که د وست د ارید ملاقات کنید . ارتباط با د وستان برای د اشتن احساسی خوب، ضروری است.

این 7 راهکار بسیار ساد ه می توانند د ر رهایی از حس های منفی، بسیار موثر باشند . اما با این وجود اگر حس افسرد گی و بی حالی د ر شما همچنان باقی است حتما با یک مشاور مشورت کنید : شاید این حالات، د لیل پزشکی د اشته باشد . یاد تان نرود که صحبت کرد ن با اطرافیان می تواند د ر حل مشکلات به شما بسیار کمک کند .

منبع :تبلیغات