loading...

نقش خانواده در گرایش فرزندان به اعتیاد

نقش خانواده در گرایش فرزندان به اعتیادگاهی اوقات بین مصرف موادمخدر و کودکان درحال رشد خانواده هایی که از طلاق، متارکه یا مرگ همسر رنج می برند، رابطه وجود دارد.

نقش خانواده در گرایش فرزندان به اعتیاد - آکا

 در تحقیقی که درباره مصرف مواد مخدر در بین دانش آموزان دبیرستانی برزیلی انجام شد، مشخص شدکه وجود خشونت در خانه عامل مهمی است که بیش از هر عامل دیگر با رفتار مصرف مواد مخدر همبستگی نشان داده است. طلاق و متارکه، درصورتی که محیط خانواده عاری از خشونت باشد و مشکلات بامذاکره حل و فصل شوند، و والدین نگران فرزندان خود باشند، با رفتار مصرف مواد مخدر همبستگی نشان نداده است. در این مطالعه مصرف مواد مخدر در بین جوانانی که در خانواده های دارای خشونت زندگی می کردند، بیش از پنج برابر جوانانی بود که در خانواده های بدون خشونت زندگی می کردند. در گروه اول در خانواده گفتگو وجود نداشت و والدین نظرهای خود را ابراز نمی کردند، در حالی که در گروه دوم، بین پدر و مادر گفتگو به دفعات جریان داشته و پدر و مادر نظرهای خود را ابراز می کرده اند. شناخت ذهنی افراد از محیط خانواده تأثیری بیشتر از عوامل عینی مانند وضعیت زناشویی پدر و مادر بر مصرف مواد مخدر توسط دانش آموزان نشان داده است.
در مطالعهٔ دیگری که دربارهٔ مصرف موادمخدر در پرو انجام شده است، نیز به نتایج مشابه ای رسیده اند. وجود ساختار اجتماعی منسجم در خانواده و همچنین در سطح جامعه همراه با تأمین انتظارهای افراد از محیط، حقوق و نیازهای گروه، بهترین ضامن حفاظتی در برابر هر نوع اعتیاد یا سرپیچی از رسوم است.

روزنامه اطلاعات
ویرایش و تلخیص:آکاایرانتبلیغات