7 نکته کاربردی در سرویس گوگل مپ

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد 7 نکته کاربردی در سرویس گوگل مپ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div><div ><div ><a href="http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/7-the-google-maps-application-service.html"><div class="mzc"><strong>7 کته اربردی ر سرویس گوگل مپ strong>div>,[categoriy]<p class="Uimg">a>کاایران: 7 کته اربردی ر سرویس گوگل مپ p>div> div> <div > <p><strong> کاایران: کته ای واندنی ارآمد ر سرویس گوگل مپ ا دانید .strong>p> <p>&nbsp;p> <p>&nbsp;p> <p> ه زارش کاایران: سرویس گوگل مپ کی ز حبوب ترین ا ر ین اربران ست. حبوبیت ین رنامه ه دی ست ه وگل ترجیح اد تا سخه خصوصی ز ن ا رای سمارت ون ا رایه هد. ا صب ین رنامه رروی وشی ای وشمند ود، یگر یازی ه قشه ای غول پیکر ا سیستم ای اوبری داریم!p> <p>&nbsp;p> <p>وگل پ ا رای سمارت ون تبلت ا ی توان ین ونه تعریف رد؛ هان، ه عنای اقعی لمه ر یب ما! طلاعات سیاری ا رباره هرها سیرها تنها ا صرف می قت مس ند زینه، ی توانید ه ست ورید. لبته یژگی ای وگل پ رای وشی ای وشمند ه دی سترده ست ه نگام ار ا ن، حتمالا صلا توجه رخی خواهید د. افتن رخی ابلیت ا یز ندان ساده یست؛ نابراین مروز صد اریم تا ه عرفی ند ترفند سیار اربردی ر وگل پ پردازیم. ا ا مراه اشید.p> <p>&nbsp;p> <pp> <p>&nbsp;p> <p><strong>ترفند ماره 1: ضافه ردن کان انه حل ار ه وگل پstrong><br />کی ز ولین ارهایی ه ا وگل پ اید نجام هید، تنظیم ردن حل انه ار ما ر ن ست. ین عمل اعث واهد د تا نشان دادن سیرها رای فتن ه انه، ا تایپ ا فتن &#8220;نو ه ونه بر!” ساده تر ود. وگل، م نین ز ین کان ا رای طلاعات ربوط ه ب هوا ترافیک ر سرویس Google Now ستفاده ی ند. رای نجام ین ار، راحل زیر ا نبال نید:<br />• وگل پ ا از نید.<br />• ه است سوایپ رده رروی &#8220;تنظیماتربه زنید.<br />• ه خش Edit home or work ارد ده رای ضافه ردن کان انه حل ار ود ه وگل پ، زینه یرایش درس ای رکدام ا مس مایید.p> <p>&nbsp;p> <pp> <p>ترفندهای فید اربردی ر وگل پp> <p>&nbsp;p> <p><strong>ترفند ماره 2: ه کان ای وردعلاقه ود ام ستعار دهید!strong><br />انه حل ار رای مه کان ای سیار همی ستند ما ین و، تنها ایی یستند ه ا عمولا ه ن ا یاز اریم؛ ستوران ا رای سیاری ز همیت رخورددار ستند.p> <p>&nbsp;p> <p>رنامه وگل پ ه ما جازه ی هد تا رای کان ایی ه مکن ست توانید ه سانی ستجو مایید، ام ای سفارشی تعریف نید. ما م نین ی توانید تا ام کان ای مورد علاقه ود ا ا ام ای ستعاری ه رای ن ا رنظر ارید، عوض مایید:<br />• وگل پ ا از نید.<br />• ک درس ا ستجو ا یکون سنجاق ا مس رده رروی کان دنظر ود کشید.<br />• ز پایین، ام کان ا درس دنظر ود ا مس نید.<br />• ز الا، سمت است، رروی علامت &#8220;سهقطهربه زنید.<br />• زینه Edit name ا مس رده ام کان دنظر ود ا ه امی لخواه، تغییر هید.p> <p>&nbsp;p> <pp> <p>&nbsp;p> <p><strong>ترفند ماره 3: کان ای دنظر ود ا &#8220;ستاره ذارینید!strong><br />ک اه یگر رای خیره کان ای وردعلاقه ود، ستاره ذاری ن ا ست. نجام ین ار، اعث واهد د تا کان ای وردعلاقه ما ه خش &#8220;Saved Placesا &#8220;کان ای وردعلاقهفزوده ود ک ستاره زردرنگ ا رای رمکان ر قشه، شان هد. ین، ک اه عالی رای خیره ردن کان ایی ست ه ما ن ا ا وست ارید:<br />• وگل پ ا از نید.<br />• ک درس ا ستجو مایید ا یکون سنجاق ا مس رده رروی کان دنظر ود کشید.<br />• ز پایین، ام کان ا درس دنظر ود ا مس نید.<br />• رروی یکون &#8220;ستارهربه زنید.p> <p>&nbsp;p> <pp> <p>ر وگل پ ی توان قشه ا ا ه صورت فلاین خیره رد.p> <p>&nbsp;p> <p><strong>ترفند ماره 4: خیره ردن قشه ا رای ستفاده ه صورت فلاین (دون ینترنت)strong><br />مان ور ه فتیم ا اشتن وگل پ، هان زیر ستان ما واهد ود ین یزی ست ه اعث ده تا وگل پ ارق لعاده اشد؛ ما گر ه ینترنت سترسی داشته اشید، ین سرویس تقریبا لااستفاده ست اعث ی ود تا وباره ه کی ز قشه ای اغذی یاز پیدا مایید. وش ختانه وگل پ ه ما جازه ی هد تا قشها ا ه صورت فلاین خیره نید. ین دین عنی ست ه ی توانید تا ک حدوده اص ( مان کانی ه قشه ن ا خیره رده ید) ز سیریابی وگل پ دون ینترنت هره ند وید. رای خیره ردن قشه ا رای ستفاده ه صورت فلاین، راحل زیر ا نبال نید:<br />• وگل پ ا از نید.<br />• ه سمت  است سوایپ رده رروی عبارت &#8220;Your placesربه زنید.<br />• سپس، کی ز کان ایی ا ه خیرا شاهده رده ید، نتخاب موده تا ازشدن کان دنظر ود نتظر مانید.<br />• ز پایین، ام کان ا درس دنظر ود ا ه الا کشید گزینه Save map to use offline ا مس نید.<br />• ما م کنون اید حدوده دنظر ود ا نتخاب رده تا وگل پ، ن ا رای ستفاده فلاین خیره ماید.p> <p>&nbsp;p> <p>قشه ای فلاین رای ستفاده ر کان ایی ه ه ینترنت سترسی دارید ا ر سافرت، سیار فید ست. گر ی واهید ه ک اه ور روید، یده سیار وبی ست ه بل فتن، قشه ن نطقه ا رای ستفاده ه صورت فلاین خیره مایید.p> <pp> <p>&nbsp;p> <p><strong>ترفند ماره 5: ستفاده ز ستیار صوتی وگل ر نگامانندگیstrong><br />ما حتمالا ز رمان ای صوتی ه ی توانید ه وگل هید، ه وبی گاه ستید. وگل پ یز ی تواند ا تعداد سیاری ستور صوتی ه صوص ر &#8220;الت اوبریا &#8220;navigation modeه اربران دمت ماید. ر الت اوبری، ک یکون &#8220;یکروفونر الای سمت است جود ارد ه ی توانید رروی ن ربه زنید صحبت نید. ر دامه، ه رخی ز ستورات صوتی هم ی پردازیم:<br />• غیرفعال ردن voice directions ا فتن لماتی ظیرbe quietا &#8220;mute”<br />&#8220;Show traffic”<br />&#8220;Show alternate routes”<br />&#8220;Next turnto see what to do next<br />&#8220;How long until my next turn”<br />&#8220;Show satellite”<br />&#8220;Exit navigationp> <p>&nbsp;p> <p>ین ستورات، نگامی ه ما ر ال انندگی ستید، ی تواند فید اشد؛ زیرا ستفاده ز وشی وبایل ر نگام انندگی طرناک ست. نابراین افی ست پیش ز انندگی رروی یکون &#8220;یکروفونربه زنید ستورات صوتی ود ا گویید.p> <p>&nbsp;p> <pp> <p>ا ستفاده ز وگل پ ی توان اذبه ای ردشگری ر هر ا پیدا رد.p> <p>&nbsp;p> <p><strong>ترفند ماره 6: شاهده تمام کان ای ازدیدشده ر ک timeline ا دول زمانی strong><br />کی ز دیدترین یژگی ایی ه ه رنامه وگل پ فزوده ده ست، &#8220;Your timelineامیده ی ود. وگل ساسا ی اند ر تمام دت ما جا وده ید. ین یزی ست ه ر نگام ستفاده ز رخی حصولات وگل انند &#8220;وگل پا ن وافقت ی نید. وگل ز ین طلاعات ستفاده ی ند تا ه یوه ای ختلفی، زندگی ا رای ما ساده تر ماید. ه تازگی، ابلیتی ه رنامه وگل پ فزوده ده ه ی تواند وقعیت ای کانی ما ا ر ک timeline ا دول زمانی شان هد. رای ستفاده ز ن، و رحله زیر ا نبال نید:<br />• وگل پ ا از نید.<br />• ه سمت است سوایپ رده رروی عبارت &#8220;Your timelineربه زنید.<br />م کنون، ما اید یستی ا شاهده مایید تا کان ایی ا ه مروز ه ن ا راجعه رده ید، ه ما شان هد. ر الای صفحه، ی توانید تاریخ تفاوتی ا نتخاب نید؛ ما ی توانید شاهده مایید ه ز ه سیله قلیه ی ستفاده رده ید؛ ه دت ر ک کان وده ید طلاعات یشتری ا رباره کان دنظر ود ه ست ورید. ه علاوه، ی توانید ر سمت است، الای صفحه رروی یکون &#8220;سه قطهربه زنید تا طلاعات کانی ما ر ک وز ذف ود ا رخی زینه ا ا تنظیم نید.p> <p>&nbsp;p> <pp> <p>&nbsp;p> <p><strong>ترفند ماره 7: شاهده اذبه ای ردشگری ر کان ای اآشناstrong>p> <p>پیداکردن حلی رای صرف غذا ا نجام اری ر ک حل اآشنا، یتواند می شکل اشد. سرویس ای زیادی رای نجام ین ار جود ارد ما وگل پ یز ی تواند نین اری ا نجام هد. ما ی توانید ر هری ه ن ا می ناسید، ه نبال ستوران ای وب، اذبه ای ردشگری ن ا گردید. افی ست:<br />• وگل پ ا از نید.<br />• رروی ک کان زوم نید تا زمانی ه وار سفیدی ر سرتاسر پایین ستگاه شان اده ود. اید رروی ن، &#8220;Explore this areaا &#8221; ام Exploreوشته ده اشد.<br />• عد ز مس وار Explore، صفحه ی اهر واهد د ه توصیه ای حلی سیاری ر ن وشته ده ست.p> div> div> div><p class="source">نبع : <span class="imgsource">span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله 7 نکته کاربردی در سرویس گوگل مپ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

سرویس گوگل مپ

7 نکته کاربردی در سرویس گوگل مپ گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات