راههای فرار از بی حس و حالی - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد راههای فرار از بی حس و حالی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="postc"> <div style="text-align: right"><div style="text-align:center;clear:both;data-xwidt:100%"><a Href="http://ravanpezshk.akairan.com//khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/2015625145121.html"><div class="mzc"><strong>اههای رار ز ی س الی strong>div>,نشاط آفرینی در خانواده,آسیب های اجتماع,زبان مهربانی,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانوادهa>div>div> <div style="text-align: right">div> <div style="text-align: right">div> <div style="text-align: right">گر  س ی نید زندگی تان الت کنواخت ه ود رفته ست سریعا ه کر اره رای ن اشید گذارید ه ین الت ماند ر دامه ا ا مراه اشید.div> <p><span id="more-86889">span>p> <div style="text-align: right">ک ارشناس رشد روان شناسی الینی فت: مکن ست ر زندگی شترک ود چار حساس کنواختی ده اشید ما ا وش ایی انند سافرت ای وتاه خر فته نجام عالیت ای تازه ی توانید زندگیتان ا پرشور نید.p> <p>غلامرضا یناخانی ر ین زمینه فزود: سیاری ز زوجین عد ز دتی ه ک وند ابت کنواخت ر زندگی ی سند؛ وندی ه ر ن عالیت ای وزانه، املا شخص ابت ست. یچ عالیت تازه ی ر ن یست زندگی راساس ک لگوی شخص ز پیش تعیین ده ثل ضور ر حل ار، ودن ر نار م، یدار خانواده ها، سیدگی ه رزندان ر ریان ست.p> <p>ی تاکید رد: رای ینکه <a class="hlink" title="زندگی پرشور" href="http://ravanpezshk.akairan.com//khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/2015625145121.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زندگی پرشورa> اشته اشید، عالیت ای تازه ی ا روع نید. مد روز |آرایش |سرگرمی |اخبازو «تفریح» اشته اشید. رخلاف تصور ایجه تفریح ازی ا وعی قت تلف ردن ی انند- وانشناسان عتقدند ه «تفریح» کی ز یازهای ساسی نسان است ر نار یازهایی ثل یازهای یزیولوژیک انند یاز ه ب غذا یازهایی ثل یاز ه «عزت نفس» «تعلق اطر» رار ی یرد. نابراین رنامه ای تفریحی ثل وهنوردی، وردن ام ر ک ضای اداب، پیاده وی ا تی نجام ازی ای ختلف ر انه ا یرون ز انه اشته اشید.p> <p>سافرت ای وتاه خر فته ا راموش کنیدp> <p>ین وانشناس تصریح رد: غلب ردم قتی ز سافرت رف ی زنند، تصور ی نند ه سافرت اید ند وزه ا فته ی مراه ا سکان رهتل ا سافرخانه رید سوغاتی اشد، لی سفر ی تواند ا مترین زینه ا اشد. ک سفر وتاه ک ا و وزه ر خر فته، ا غذاهای ساده انگی سکان ر حل ایی ا مترین زینه مکن. گر هل ینترنت اشید، ی توانید ر سایت ایی ه مکان همانی ر هرهای یگر ا ی هند، عضو وید ه ک همانی کی و وزه ایگان روید.p> <p>مسرتان ا «سورپرایز» نیدp> <p>ی ر دامه فت: نگار لمه «سورپرایز» میشه ا تولدها عجین ده ست لی غافلگیر ردن مسرتان، ی تواند زندگی تان ا ز کنواختی ربیاورد یز ه عاطفه تان ور تازه ی دهد.ی توانید ا ارهای ساده مسرتان ا غافلگیر نید. ثل یک هدیه وچک، ک ام فصل، ک اخه ل ی ناسبت، تعیین ک وز رای سیدگی تمام قت ه علایق مسرتان.p> <p>ز مسرتان دردانی نیدp> <p>یناخانی فزود: طالعات شان ی هد ه دردانی تشکر ردن ز فتارها عمال پسندیده فراد، هبود عمیق عاطفی ا ربر ارد. ر ابراز محبت سیس باشید. ز مسرتان صادقانه تعریف نید. ین حساس وب ا ا مدیگر ه شتراک گذارید. دردانی، س وبی رای فراد دیه ی ورد لبته نگ تازه ی م ه وابط تان ی هد.p> <p>زمانی ا رای <a class="hlink" title="ودن ر نار وستان" href="http://ravanpezshk.akairan.com//khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/2015625145121.html" style="text-decoration:none;color:#000000">ودن ر نار وستانa> خصی تان ختصاص هیدp> <p>ی ر دامه فت: سیاری ز زوجین، عد ز زدواج رتباط ای وستانه ود ا املا طع ی نند. ین ر بتدای ابطه عاطفی، تفاق ایجی ست. رفین یشتر زمان ود ا ا م ی ذرانند عاطفه ورد یاز ا ز مدیگر ریافت ی نند لی عد ز دتی، یاز ه رتباط ا وستان ر رفین حساس ی ود. نابراین زمان ایی ا رای رتباط ا وستانتان، ر ظر گیرید ه زمان ای خصی مدیگر حترام گذارید.p> <pپنج» سال عدتان ا پیش ینی نیدp> <p>ین وانشناس تاکید رد: اهی قت ا پیش ینی ینده گاه ه ذشته ی تواند سیر البی ر زندگی ما از ند. ودتان ا ر پنج سال ینده تصور نید ه اره ستید؟ ه غدغه ایی ارید؟ شکلات ن وزهای تان یست؟ قتی پنج سال ینده ه وزهایی ه ذشت کر نید، ه شتباه ایی ر زندگی اشته ید؟ ی توانید شتباه ایی ه رار ست ر پنج سال ینده، ه اطر نجام ن فسوس خورید، ز مین الا نجام دهید. ه ین کر نید ه طور ی توانید دون یجاد نین پشیمانی زندگی نید.p> <p>ه زندگی تان وج یندازیدp> <p>ی ر دامه فت : گر ز ما پرسند دف ز زندگیتان یست رای ه زندگی رده ید، ه وابی ی هید؟ گر ز ن سته دم ایی ستید ه حساس ی نید زندگی یهوده ی اشته ید یچ تغییری ر وند زندگی یجاد کرده ید. روع نید ه ه زندگی تان وج بیندازید. عنی ارهایی کنید ه قتی ند سال عد ه زندگی تان کر نید، ز ینکه زندگی تان ا عنادار رده ید، وشحال وید. ک پروژه خصی ا شترک ا مسرتان روع نید، ثل نجام ک ار ولانی دت ه میشه وست اشته ید، ثل اد رفتن ک زبان یگر، ثل یجاد مپین مایت ز کودکان کار ا ک پروژه اری ه رایتان عنادار ست.p> <p>زندگی تان ا صرف نیدp> <p>یناخانی  ظهارکرد: ما ک یشه عطر ا تا خرین طره ش صرف ی نید ون رزشمند ست. زندگی یلی رزشمندتر ست. تلاش نید زندگی تان ا تا ای مکن صرف نید. یچ رصتی از زندگی ا رای «زندگی ردن» ز ست دهید. حظه حظه زندگی ا مس نید. تمام ستعدادهایی ا ه ارید، صرف نید گذارید ستعدادها، توانایی پتانسیل تان در رود.<br /> یسنا،p>div> div> div><p class="source" >نبع : hidoctor.irp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله راههای فرار از بی حس و حالی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

راههای بی حسی

راههای فرار از بی حس و حالی گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران
تبلیغات