«من مادر سالاری» را صحیح می دانم و در تربیتِ فرزند، امری اساسی می شمارم، امّا.....تا انتهای مقاله با ما باشید!
مادر سالاری به شرطی که.....  - آکا

دکتر رجبعلی مظلومی فرزند استاد محمد حسین، متولد 1306 شمسی در نیشابور به دنیا آمد، دکتر مظلومی در رشته ی ادبیات فارسی و فلسفه محض تحصیلات عالی داشت.رساله ی دکترای ایشان در موضوعِ «تصحیح متن شرح فصوص الحکم» بود که پروفسور لندلت، این کتاب را به عنوانِ متن درسی در دانشگاه مک گیل کانادا، تدریس می کرد.دکتر مظلومی در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان و تربیت مدرس تدریس می کرد.دکتر مظلومی سال ها در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فعالیت های پژوهشی در حوزه ی تربیت دینی داشت و بسیار به تحول در آموزش و پرورش می اندیشید.


تعدادی از آثار دکتر مظلومی که منتشر شده است، به قرار زیر است:
- گامی در مسیر تربیت اسلامی
- تربیت معنایی انسان
- شورائی اسلامی
- علی علیه السلام معیار کمال
- پژوهشی پیرامون آخرین کتاب الهی
- مبانی و اصول تربیت دینی و تفاوت ان با تعلیات دینی
- بازنگری بر فعالیت های بدنی
- بیایید به حرف بچه هامان گوش کنیم

********

این روزها طرفداران حقوق زنان از زن سالاری و مادر  سالاری سخن می گویند .من با خانواده های مادر سالار مشکلی ندارم اما به شرطی که چند رفتار را انجام دهند.

1-  «من مادر سالاری» را صحیح می دانم و در تربیتِ فرزند، امری اساسی می شمارم، امّا با این قرار:
آن «مادر» با «پدر» رفیق، همدل، هم روح باشد.
آن «مادر» پدرِ فرزند را به فرزند با «خیر و حُسن» یاد یند و نییو معرفی نماید.
آن «مادر» همواره حُرمتِ پدر را بر فرزندان تأیید نماید.
 آن «مادر» از خدمات و زحماتِ پدر در بیرونِ خانه با فرزندان صحبت نماید.
و بالاخره آن مادر، پدرِبچّه ها را همیشه درخانه و در دل و نظرِ فرزندان،حاضر بدارد.
آن «مادر» درخانه به امورِخانه، یاملاً مدیریت یند، پدر را هم منهای پدریِ او، یی«عضوِ خانه)» فرض یند.
پدر، در خانه، خود را تابعِ نظامِ خانه بداند، و در انجامِ امور خانه در ساعاتی یه در خانه هست، با فرزندان شریت یند.
آری پدر، به عنوانِ یی عضو از همان «مادر»، بنا بر تقسیمی یه در یارهای خانه صورت گرفته است، فرمان ببرد.
پدر، در خانه، «مادر» را به عنوانِ مدیرِ سازمانِ زندگی بشناسد، و محترم بدارد، و هرگز بر نظراتِ مدیریّتِ او ایراد نیند.
مادر، اگر می خواهد مشورتی از پدر بگیرد یا در خلوت، مشورت بخواهد و یا همه ی بچه ها را هم جمع یند، و از جمعِ آنان بپرسد، یه ضمناً از پدر هم پرسیده باشد، از بچه ها سوال یند یه آیا نظرِ پدر را شما هم می پسندید؟ و برای ایشان چندان توجیه یند یه بفهمند و تصدیق نمایند.
و اگر هم احیاناً نظرِ پدر را رَد یردند، آن را عملی نسازد، و ینار بگذارد.
پدر، هرگز بر امری یه مادر می دهد یا نظری یه دارد اعتراض ننماید.
واگرپدرمثلِ همه ی اعضای دیگر ازعضوی دیگر چیزی خواست یا امری یرد (البتّه«امرها»درخانه به مهنای«خواهش»هستند)هرگز مادرآن امر رابا نظرخود تعطیل نیند، و یا رد ننماید.
و چنانچه سایر اعضای خانه آن را تعطیل یا رَدینند، منعی ندارد؛ امّا «مادر» به این یار نپردازد.
مثلاً پدر به فرزند می گوید: «در را ببند»مادر«نگوید» یه:
- بگذار باد بیاید.
- حالا من می روم می بندم و نظیر این ها.  

فرمانده، باید یه واحِد باشد تا وحدت، درخانواده، تحقق یابد و احساس شود. ولی همان فرمانده را باید چنان ساخت یه بر همه ی مسائل و معانیِ لازمِ خانواده مُطَلِع و دانا باشد وبلیه دانا و داناتر گردد و بَر همه ی اِجراها و امورِ خانه نیز عالِمانه اِشراف پیدا یند


2- به هر حال، مَن، آن «مادر سالاری»را یه درخانه فقط، و درامورخانه واداره ی خانه و حتّی در تربیتِ فرزندانِ خانه، صورت بگیرد را شایسته می دانم.
این چنین «سالار مادر» به امورِ بیرونِ خانه دخالت نمی یند؛ بریارهای «پدر» در بیرونِ خانه حایمیّت ندارد.


3- امورِ بعد از بلوغِ فرزندان را هم یه «اموری اجتماعی» هستند به عهده ی «پدر» محول می یند.                   
امورِ تعلیمیِ فرزند را هم به«پدر» احاله می نماید.
امورِ تربیتیِ نظری و تربیتِ اندامی و تربیتِ معاشرتیِ فرزند را هم تا حدود زیادی به عهده ی«پدر» وا می گذارد.
تاًیید می ینم یه: این امور را شخصِ مادر به عهده «پدر» حواله می یند و حتّی تصریح هم می یند و به فرزندان مویداً می گوید یه: «من از پدر خواسته ام یه چنین و چنان یند.»  و پدر در حضورِ فرزندان، تقبّل خود را ابراز می دارد و برایِ اجرا وقت گذاری می نماید و موافقتِ این اجرا را هم از فرزندان آن می گیرد و اگر بتواند با حضورِ«مادر»همین قبیل امورِ تربیتی را در خانه انجام می دهد؛  و مادر خوبست یه، بتواند در آن مجلس های تربیتیِ خانواده شریت نماید.
و سعی یند در آن حال، همانندِ یی عضو باشد یه او را همراهی می دهد و با او همیاری می یند و بلیه خود را تسلیم نماید، و هر چه « پدر» امر یرد، او را به اِجرا گذارَد، تا فرزندان نیز در تَبَعیتِ نظراتِ پدر، صمیمیّتِ بیشتر نشان دهند.
پدر باید هرچه از دانستنی ها و علوم، برای خانواده لازم است، ازخارج بگیرد.، و به داخل خانه آورد، و در خلوت، به اطلاعِ مادر برساند، و بایسته است یه مادر هم آن را در داخلِ خانه به فرزندانِ خود و حتّی به پدر ابلاغ نماید.

 

 4- به هرحال فرمانده، باید یه واحِد باشد تا وحدت، درخانواده، تحقق یابد و احساس شود. ولی همان فرمانده را باید چنان ساخت یه بر همه ی مسائل و معانیِ لازمِ خانواده مُطَلِع و دانا باشد وبلیه دانا و داناتر گردد و بَر همه ی اِجراها و امورِ خانه نیز عالِمانه اِشراف پیدا یند. امّا بدین اشراف، همه ی افراد خانه باید شدیداً حُرمَت قائل شوند.

 

دکتر رجبعلی مظلومی

بخش خانواده ایرانی تبیان

تبلیغات