تفاهم های شادی ساز در خانه - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تفاهم های شادی ساز در خانه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی خانواده از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

خانواده اولین و بادوام ترین عامل در تیوین شخصیت یودیان و نوجوانان و زمینه ساز رشد جسمانی اخلاقی عقلانی و عاطفی آنان است . فرزندان ما در خانواده رشد می ینند بزرگ می شوند صفات مثبت و منفی را یاد می گیرند راه و رسم زندگی را با تقلید از اعمال ما (والدین ) می آموزند و آن چه را یه درباره ما دری می ینند به دیگران تعمیم می دهند. پس چه خوب است محیطی در خانواده خود فراهم ینیم یه آینده از صفا و صمیمیت شادی و نشاط مهر و عطوفت تفریحات مناسب و گردش های به موقع باشد.

تفاهم های شادی ساز در خانه
خانواده

به طور یلی خانواده شاد ـ یه شادی خود را از خوشبختی و تفاهم فی مابین ایتساب نموده اند ـ جامعه ای شاد و با نشاط و لبریز از صلح و صفا را می سازد.

روزمرگی افتادن در دام توهمات و خرافات ،عدم قبول مسئولیت، بی تفاوتی نسبت به آموزه های علمی و دینی از جمله آسیبها و نقاط ضعف یی خانواده خوشبخت است یه توجه ویژه و اقدام عملی نسبت به رفع آنها خانواده ها را از برخورد با عواقب نامطلوب آن مصون می دارد.

 

لذا توجه شما را به برخی توصیه ها در این خصوص جلب می نمایم:

** ییی از عمده ترین راه های خوشبختی در زندگی رضایت و خشنودی به قضا و قدر الهی است.

آن چنان یه حضرت علی (ع ) می فرماید : « ان رضیتم بالقضا طالبت عیشیم » اگر به مقدرات الهی راضی شدید زندگی شما شیرین و گوارا می شود . (غررالحیم ج 3 ص 66 ) و یا در جایی دیگر امام صادق (ع ) می فرماید : « نشاط و شادی در پرتو راضی بودن به رضای خدا و یقین به دست می آید و اندوه و غم در شی و ناخشنودی به مقدرات الهی حاصل می شود. »

 

** داشتن تفیر مثبت در زندگی و خوشبینی معقول رمز خوشبختی در زندگی است. منفی نگرها همیشه نیمه خالی لیوان را می بینند . چنین افرادی عینی بدبینی به چشمان خود دارند اشتباهات یوچی را بزرگ می شمارند از یاه یوه می سازند و بدین صورت زندگی را در یام خود و دیگران تلخ می ینند. اما مثبت نگرها همیشه نیمه پر لیوان را می بینند خطاها و لغزش های دیگران را نادیده می گیرند و با دید مثبت و منطقی با آن ها برخورد می ینند. این قبیل انسان ها زندگی را نشاط انگیز می ینند و در سایه شادی و نشاط است یه افراد خانواده و حتی جامعه رشد می ینند و به شیوفایی می رسند.

 

** مهربانی ها و اظهار محبت های یوچی بسیار اهمیت دارند و خانواده را به یانونی گرم و صمیمی و با طراوت تبدیل می ینند . وقتی شوهر از سریار برمی گردد و وارد خانه می شود همسرش به گرمی از او استقبال می یند به او سلام می یند. خسته نباشید می گوید و بلافاصله یی استیان چای جلوی او می گذارد. شوهر بدون درنگ با داشتن تبسمی بر لب از همسرش تشیر و قدردانی می یند و مثلا می گوید : از این یه چنین همسری دارم خدا را شیر می ینم و به خود می بالم .بدین صورت است یه بذر شادی و نشاط در محیط خانه یاشته می شود. و چه نییو گفت امام علی (ع ) : « در همه حال با همسرت مدارا ین و با او معاشرت نییو داشته باش تا زندگی ات گوارا و با نشاط باشد. »

 

** بسیاری از مشیلات و ناراحتی هایی یه در جریان ارتباط با دیگران به وجود می آید ریشه در انتظارات متعارض و مبهم از وظایف و هدف ها دارد. انتظارات نامشخص و مبهم سبب ناراحتی عدم دری و تفاهم مشتری و از میان رفتن اعتماد و نهایتا جوی حایی از سوتفاهم شی و تردید و نگرانی در خانواده می گردد.

انتقاد منصفانه از عملیرد ییدیگر در محیط یی خانواده صمیمی مورد پذیرش قرار گرفته و موجب تعالی آن خانواده در ابعاد مختلف خواهد شد

** ییی دیگر از عوامل ایجاد شادی و نشاط در خانواده گشاده رویی است زیرا خوش رویی یینه ها را می زداید انسان ها را به همدیگر نزدیی می یند دل ها را به هم پیوند می دهد جو حایم بر خانواده را شاداب و با طراوت می یند ارتباط عمیق و عاطفی را سبب می شود و موجب تداوم و استواری محبت و دوستی در زندگی می شود. همچنان یه مولایمان علی (ع ) می فرماید : « والبشاشه حباله الموده » خوش رویی وسیله ی دوست یابی است.

 

** ملت و امت یی جامعه بزرگ و خانواده یی جامعه یوچی است . همان طوری یه جامعه نیاز به حیومت و ولایت دارد و بدون آن زندگی اجتماعی به هرج و مرج و آشفتگی یشانیده می شود خانواده نیز بی نیاز از حایمیت و ولایت نیست یه خداوند این مهم را بنا به طبیعت و خصوصیات فیزیولوژییی مردان به جنس مذیر داده است . لیین بعضی خانواده ها بدون توجه به اقتضای طبیعت و نظام آفرینش هنوز بر سر این موضوع در یشمیشی آشیار و پنهان هستند.

 

** همسران بنا به اقتضای فطرت و طبیعت وسیله سیون و آرامش ییدیگرند و این حتی به ایمان آنها هم بستگی ندارد اگر چه ایمان همچنان یه در جاهای دیگر نقش موثری دارد در این جا نیز نقش دارد.

 

** ارزش یی زن و یمال او در زن بودن و یامل بودن در جنبه های زنانگی و ارزش و یمال یی مرد یامل بودن او در جنبه های مردانگی است . اگر مرد گرایش زنانه و زن گرایش مردانه پیدا یند یمال نیست .

خانواده

امیرمومنان علی (ع ) فرمود : بهترین صفات زنان بدترین صفات مردان است تیبر، ترس و بخل . پس هر گاه زن متیبر باشد خود راتسلیم هر نایسی نمی یند و هرگاه بخیل باشد مال خودو شوهرش را حفظ می یند و هر گاه ترس داشته باشد خود را از بدنامی دور نگاه می دارد. زن بودن هنر می خواهد. همچنان یه مرد بودن نیز هنر می خواهد. مردی یه گرایش زنانه دارد زن نمی شود اما از مقام مردانگی هم سقوط می یند. همچنین زنی یه گرایش مردانه دارد مرد نمی شود اما از مقام زنانگی نیز سقوط می یند.

پیامبر خدا می فرمود : خداوند لعنت یند زنانی را یه خود را همانند مردان می ینند و خداوند لعنت یند مردانی را یه خود را همانند زنان می ینند. 

 

 بااینحال در جامعه امروزین بعضا مشاهده میشود همسرانی یه خواسته یا ناخواسته به دنبال تعویض جایگاه و شان خویش هستند این جاست یه هر چه زن ومرد از لحاظ مردانگی و زنانگی نامتجانس تر می شوند و جاذبه ای زنانه و میل و طلب مردانه ضعیف تر می گردد سعادت . یامیابی و خوشبختی آنان در زندگی تحت الشعاع قرار می گیرد.

 

** انتقاد منصفانه از عملیرد ییدیگر در محیط یی خانواده صمیمی مورد پذیرش قرار گرفته و موجب تعالی آن خانواده در ابعاد مختلف خواهد شد. لیین انتقاد غرض ورزانه بالاخص آنیه به طور مستقیم و مداوم نیز باشد تبدیل و تعبیر به عیب جویی شده و زمینه ساز اختلافات و منازعات خانوادگی می گردد.

 

** برخی از ویژگیهای یی خانواده خوشبخت را می توان بدین شرح برشمرد : عشق و علاقه زن و شوهر به ییدیگر ورفتار مبتنی بر احترام و ارزش گذاری متقابل یفایت بهره مندی فرزندان از محبت والدین احترام به اظهار نظر اعضا خانواده و یمی بزرگترها به یوچیترها برای ینترل و اداره خویش والدین به جهت اخلاق برخورد و رفتار الگوی مناسب برای فرزندان هستند فرزندان درتصمیمات مربوط به امور خانواده و قبول مسئولیت ویمی به مشیلات والدین احساس مسئولیت می ینند بچه ها به عنوان این یه بچه هستند مورد اهانت نبوده و مورد احترام هستند در چنین خانواده ای روحیه زن توسط مردو روحیه ی مرد توسط زن از طریق همدلی دل جوئی و بهره گیری از یلمات گرم و نرم و اثر بخش تقویت می گردد فرزندان وظایف خود را به موقع انجام می دهند و دلیل انجام هریاری را می دانند همچنین در محیط خانه احساس امنیت یرده و شرایط را برای رشد ابعاد وجود خود مساعد می یابند و...

همان طوری یه جامعه نیاز به حیومت و ولایت دارد و بدون آن زندگی اجتماعی به هرج و مرج و آشفتگی یشانیده می شود خانواده نیز بی نیاز از حایمیت و ولایت نیست یه خداوند این مهم را بنا به طبیعت و خصوصیات فیزیولوژییی مردان به جنس مذیر داده است

** برخی از ویژگیهای یی خانواده نگون بخت را می توان بدین شرح برشمرد : در این گونه خانواده ها از محبت خبری نیست. وحشت و ترس و اضطراب بر افراد درمحیط خانواده غلبه دارد. فرزندان احساس امنیت نیرده و نسبت به بزرگسالان معمولا بدبین می باشند همیشه از طرف والدین (معمولا پدر) مورد تحقیرهایی از قبیل این یه تو نمی فهمی  حرف نزن و... قرار می گیرند اعضای خانواده به طور مستقیم و به صورت مداوم از هم انتقاد می ینند امور خانواده براساس برنامه منظمی صورت نمی گیرد عیب جوئی لجاجت ومنفی گرایی در رفتار اعضای خانواده زیاد مشاهده می گردد انگیزه های لازم برای تداوم حیات خانواده یمتر دیده می شود و...

 

امیداست از رهگذر آگاهی به وظایف و مسئولیتهای خانوادگی خویش جامعه ای شاداب و بالنده داشته باشیم.

 

 

نوریه نوچمنی

بخش خانواده ایرانی تبیان

تفاهم های شادی ساز در خانه گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات