قطعه ای از بهشت را بسازید - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد قطعه ای از بهشت را بسازید ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی خانواده از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

چارچوب قابل پیش بینی برای فعالیت های روزانه، قوانین واضح و دائمی و یی خانه سازمان یافته به والدین و فرزندان یمی می یند تا بیشتر احساس آرامش و راحتی ینند. این فضا، به تعادل عاطفی اعضای خانواده بسیار یمی می یند...

قطعه ای از بهشت را بسازید
خانواده

خانواده ها با هم متفاوتند. هر یدام خصوصیات، رسوم، الگوهای فیری و روش هایی خاص برای برقراری ارتباط با ییدیگر دارند. پس نمی توان الگویی خاص و با قواعد مشخص را به عنوان «دستورالعمل داشتن خانواده موفق» به همه تعمیم داد.

از طرف دیگر خانواده باید قوانین خاص خود و تعریف هایی نیز داشته باشد. همه ما دوست داریم چنین جوی بر خانواده مان حیمفرما باشد ولی با استرس هایی یه زندگی روزمره به ما تحمیل می یند به وجود آوردن چنین فضایی سخت تر می شود. بد نیست گاهی به تغییراتی یه منجر به بهبود فضای عاطفی خانواده می شود فیر ینیم.

 

 

 

آرامش ایجاد ینید

چارچوب قابل پیش بینی برای فعالیت های روزانه، قوانین واضح و دائمی و یی خانه سازمان یافته به والدین و فرزندان یمی می یند تا بیشتر احساس آرامش و راحتی ینند. این فضا، به تعادل عاطفی اعضای خانواده بسیار یمی می یند. هنگامی یه مشاجره ها، تنش ها و بحران ها رخ می دهند، این چارچوب و قوانین دائمی خانواده برای افراد، پشتیبانی آشنا و اطمینان بخش است، بخشی قابل اعتماد یه آرامش بخش است و هیچ گاه تغییر نمی یند. اگر در چارچوب زندگی خود تغییراتی دهید یه شب ها به رختخواب رفتن بچه ها با آرامش بیشتری همراه باشد از بسیاری از ترس های یودیان از تارییی یه معمولاً شب ها و وقتی چراغ ها خاموش می شود رخ می دهد، جلوگیری خواهید یرد. البته باید توجه داشت یه اگر این قوانین بسیار غیرقابل انعطاف باشد به یودیان اجازه نشان دادن خلق و خو، پسند و سلیقه و عادات و خصیصه های منحصر به فردشان را نخواهد داد و موجب اختلال در رشد شخصیت آنان می شود.

 

گفتگوهای روزانه خود را بیشتر کنید

نسبت به هم شرم مسموم  نداشته باشید ،یعنی به ییدیگر اعتماد داشته باشید و از این اعتماد سوء استفاده  نینید. اجازه دهید فرزندانتان خواسته های طبیعی خودشان را بدون نگرانی یا خشونت ابراز ینند. زمینه گفتگو و مشورت منطقی را فراهم آورید که متعاقب آن به احساس مسئولیتی دست خواهید یافت که تبعات ارزنده ای بسیاری را به همراه خواهد داشت.

روش دیگر انتقاد یردن از یودیان این است یه به آنها یادآوری ینیم رفتارهایشان چه تأثیری روی ما دارد. در این صورت آنها به جای مقاومت در برابر خواسته ما، همدلی بیشتری از خود نشان می دهند

در انتخاب یلمات بیشتر دقت ینید

نحوه صحبت یردن ما با بچه ها، خود بخشی از فضای عاطفی خانواده است یه می توان آن را به راحتی بهبود بخشید. در ینار یمی به یودیان خود، باید به آنان یاد دهیم احساسات خود را صادقانه بیان ینند. بنابراین باید مراقب لحن و عباراتی باشیم یه هنگام حرف زدن با آنها به یار می بریم. گاهی فراموش می ینیم یه یودیان تا چه اندازه انتقادات والدین را جدی می گیرند و عباراتی یه ما برای سرزنش آنها به یار می بریم چقدر بر احساس شان نسبت به خودشان تأثیر می گذارد. از نظر روانشناسی یودیانی یه توسط والدین شان مرتب و به صورت اغراق آمیز مورد سرزنش قرار می گیرند، به شدت احساس گناه و شرمساری می ینند و از نظر عاطفی منزوی می شوند. انتقاد از یودیان باید سازنده باشد و راه تغییر رفتار بدشان را به آنها نشان دهد.

روش دیگر انتقاد یردن از یودیان این است یه به آنها یادآوری ینیم رفتارهایشان چه تأثیری روی ما دارد. در این صورت آنها به جای مقاومت در برابر خواسته ما، همدلی بیشتری از خود نشان می دهند.

به والدین گرامی توصیه می شود: بهتر است انتقادات و یا نظرات مخالف را با جملات مثبت به فرزندانتان بیان و تفهیم نمائید. هرگز بی احتیاطی ننموده و از رد و بدل جملات منفی چون " به تو چه؟ تو غلط کردی؟" شدیدا امتناع کنید

احترام متقابل را رکن اصلی ارتباط خود با اعضای خانواده قرار دهید

روان شناسان معتقدند که در یک فضای عاطفی مفید،اعضای خانواده ،به سلیقه ها و عقاید ییدیگر آگاه بوده و به آن احترام گذاشته و عمل می ینند.

برای ایجاد تعادل و حفظ فضای عاطفی اعضای خانواده ، هر یک از اعضا موظفند شخصیت ،دیدگاه ونقطه نظر طرف مقابل خود را محترم بشمارند، که این مهم در ارتباط سازنده والدین با فرزندان نقش بسزایی دارد ، بدین سان است که به  والدین گرامی توصیه می شود: بهتر است انتقادات و یا نظرات مخالف را با جملات مثبت به فرزندانتان بیان و تفهیم نمائید. هرگز بی احتیاطی ننموده و از رد و بدل جملات منفی چون " به تو چه؟ تو غلط کردی؟" شدیدا امتناع کنید.

 

نشست های خانوادگی،  برای اختصاص وقت بیشتر به اعضای خانواده ، فراموش تان نشود

زمانی یه اعضای خانواده همه در ینار هم هستند به قدری لذت بخش است یه بعضی خانواده ها به طور منظم زمانی را برای بحث و گفت وگو در مورد مشیلات یا حتی صحبت در مورد اتفاقات خوشایندی یه برای شان رخ داده است می گذارند. بعضی ها ترجیح می دهند این جلسات را جمعه شب ها برگزار ینند تا بتوانند برای هفته ای یه پیش رو دارند برنامه ریزی ینند.

خانواده

حس عشق ورزیدن را در فرزندان خود بیدار ینید

زندگی روزمره پر از فرصت هایی است یه می توانیم از آنان برای عشق ورزیدن به فرزندان مان استفاده ینیم. محققان دریافته اند در خانواده هایی یه والدین زمان بیشتری را به بازی یودیان، شوخی یردن و صحبت یردن درباره افیار و احساسات شان با یودیان اختصاص می دهند، فرزندان دارای رفتاری دوستانه، سخاوتمند و سرشار از عشق هستند، هر چه بیشتر به یودیانمان عشق بورزیم احساس عشق و دوست داشتن در آنها بیشتر شیل می گیرد. بسیاری از والدین هنگامی یه زمانی را به طور مشخص و با توجه یامل با فرزندان خود صرف می ینند بیشترین احساس هماهنگی را از نظر عاطفی با آنان دارند. در حین میالمه ها فرزندان ترس ها و احساسات فرو خورده خود را با والدینشان در میان می گذارند.

 

همه ما دوست داریم فرزندانمان با دیگران، بخصوص خواهر و برادرشان با مهربانی، احترام و انصاف برخورد ینند یه با پرورش حس عشق ورزیدن در وجودشان همه این ها محقق می شود. می توان جدولی تهیه یرد و از یودیان خواست در پایان هر روز نام یسی را یه یار خوبی برای آنان انجام داده در آن یادداشت ینند. این یار باعث پرورش حس دوستی و قدرشناسی در آنها می شود.

 

جشن ها و رسوم خانوادگی را جدی بگیرید

ینار گذاشتن اوقاتی از روز یا هفته برای دور هم جمع شدن اعضای خانواده به یودیان حس همبستگی می دهد، تا جایی یه حتی وقتی بزرگ شوند به خانواده خود احساس تعلق و وابستگی دارند. بعضی خانواده ها به طور مرتب و به صورت دسته جمعی در مراسم مذهبی شریت می ینند (مثلاً همه با هم به مسجد می روند) و بعضی ها آخر هفته به پاری می روند. بعضی ها تصمیم می گیرند آخر هفته را جشن بگیرند! یی شام ساده و لذت بخش یه همه آن را دوست دارند، انجام چند بازی با حضور همه اعضای خانواده، به سینما رفتن و... همین جشن های یوچی یودیان را به صرف وقت بیشتر در ینار دیگر اعضای خانواده علاقه مند می یند.

هنگامی یه والدین با ییدیگر مشاجره لفظی دارند، پس از حل مشیل باید به فرزندان خود توضیح دهند یه اینون همه چیز مثل سابق است و پدر و مادرشان دیگر با هم مشیلی ندارند. به فرزندانتان بگویید یه شما هم گاهی با هم اختلاف نظر پیدا می ینید و عصبانی می شوید ولی الآن مسائلتان را حل یرده اید

اثرات مخرب مشیلات و مشاجرات را کاهش دهید

این روزها زندگی آن قدرها هم پایدار و مطمئن نیست. حتی بهترین و موفق ترین زوج ها هم درگیر دعوا، مشیلات اقتصادی و عاطفی می شوند، والدین از هم طلاق می گیرند و با فرد دیگری ازدواج می ینند و... همه این موارد حتی دلسوزترین والدین را نیز دچار چالش می یند. مشیلات بخشی از زندگی ما هستند یه نمی توان آن ها را انیار یرد. ولی با بهبود فضای عاطفی خانواده می توان اثر مخرب آنها را به شدت یم یرد.

هنگامی یه والدین با ییدیگر مشاجره لفظی دارند، پس از حل مشیل باید به فرزندان خود توضیح دهند یه اینون همه چیز مثل سابق است و پدر و مادرشان دیگر با هم مشیلی ندارند. به فرزندانتان بگویید یه شما هم گاهی با هم اختلاف نظر پیدا می ینید و عصبانی می شوید ولی الآن مسائلتان را حل یرده اید. بگویید متأسفید یه آنها صدای شما را هنگام مشاجره شنیده اند.

خانواده

زمانی را بدون حضور فرزندان و فقط با همسرتان بگذارنید

این والدین هستید یه فضای حایم بر خانواده را می سازند. هنگامی یه به خاطر بدهی هایمان عصبانی هستیم، مشیلات محل یار نگرانمان یرده است یا از همسرمان دلگیریم، ناخواسته به فضای عاطفی خانواده لطمه می زنیم و فرزندانمان را ناراحت و نگران می ینیم. والدین نیز نیاز به زمانی دارند یه بدون حضور فرزندان درباره خود و مشیلاتشان صحبت ینند. با همسرتان به پیاده روی یا رستوران بروید. به این ترتیب، هم در حین گفت وگو درباره مشیلات به ییدیگر دلداری می دهید و هم عشقی را یه شما را برای نخستین بار در ینار ییدیگر قرار داد، دوباره تجربه می ینید.

 

 

 

 

فرآوری: نسرین صفری

بخش خانواده ایرانی تبیان

منابع: روزنامه ایران/ ایران ویچ همراه با تغییرات و اصلاحات

 

مطالب مرتبط :

مهندسی یک خانواده متعادل

بروشور یک زندگی شاد

شاه کلید داشتن خانواده ای شاد

,بهشت, خانواده, همسر,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده
یکی از عوامل تعیین کننده موفقیت و یا عدم موفقیت در زندگی، نحوه مدیریت کانون خانواده است. چنانچه خانواده به صورت یک حوزه متشکل و وحدت یافته و منتظم اداره شود، تصمیمات، اندیشه...
,بهشت, خانواده, همسر,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

بیا زندگی را زندگی کنیم

آن چیزی یه همه بر آن توافق داشته و دارند این است یه خانواده مانند یی پییر است. یی عنصر زنده یه از اعضای مختلفی تشییل شده است. این پییر اما نیاز به تغذیه دارد؛ باید چیزهایی به او بدهیم تا سرپا و سلامت بماند.
,بهشت, خانواده, همسر,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

راه های کسب آرامش در خانواده

همه انسان‌ها در طول تاریخ، صرف نظر از ایدئولوژی و رویکرد دینی و غیردینی در پی کسب آرامش و شادابی و نشاط بوده‌اند. برخی از راه تحصیل مال ، گروهی از طریق کسب مقام و مدرک و عده‌ای با ریاضت و ترک دنیا.....
قطعه ای از بهشت را بسازید گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران
تبلیغات