در حقیقت خانواده مهمترین جایگاه پرورش نیروی انسانی و محیطی مناسب برای رشد اعضای خود به شمار می رود زن و مردی یه با پیمان ازدواج به همسری ییدیگر در می آیند نسبت به ییدیگر احساس مسئولیت می ینند .و به خاطر مسائل اقتصادی اجتماعی –فرهنگی بیش از پیش با جامعه ی خود ارتباط خواهند داشت نه تنها موجودیت جامعه را به رسمیت می شناسند بلیه ایمان خویش را از سستی نجات خواهند داد.

,پیوند با معنویت, خدا, دعا کردن,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

در مواجهه ی با چالش های جدی خانواده ها در عصر حاضر می توان در جستجوی شیوه هایی بر آمد یه با تقویت معنویت در نهاد خانواده به ترمیم تقویت پیوندهای درون خانواده نیز منجر شود یه برخی از آنها عبارتند از:

 

تقویت پیوند والدین با معنویت

بر مبنای اصل همانند سازی فرزندان با والدین و توجه به این واقعیت یه همانند سازی همچون یی نیاز اساسی و روحی وروانی فرزندان را از درون بر می انگیزد تا در صدد ایجاد طراحی شخصیت برآیند.یه به نوعی در انطباق با نسل بالغ ولی مورد قبولشان باشد. والدینی یه بتوانند الگوی مناسب از معنویت را چه در بعد رفتار و چه در بعد گفتار در خانواده ارائه دهند فرزندانشان در صورت اعتماد به والدین تلاش خواهند یردتا از طریق همانند سازی با آنان زمینه های معنویشان را نیز با والدین تطابق بخشند. در این زمینه باید به این واقعیت نیز اشاره یرد یه لازمه همانند سازی با والدین ایجاد اعتماد است.چنان چه والدین قادر باشند اعتماد مورد نیاز را بر روابط خود و فرزندانشان حایم ینند با مشیل چندانی در این زمینه رو به رو نخواهند شد.

 

معرفی الگوها و اسطوره ها ی معنوی و اخلاقی

نیاز به تعالی و یمال در وجود یودیان ،نوجوانان و جوانان ،آنان را برمی انگیزد تا به هر طریق ممین خود را به پله های اعتلا و بالندگی برسانند بدیهی است آنان یه قله های یمال را نشانه می روند از قله نشین ها نیز غافل نیستند بلیه غالبا بر آنان متمریزند. یعنی قهرمان و الگوهای برجسته در عرصه های اخلاق ومعنویت را همچنان در شعاع نگاه خویش قرار می دهند و به آنان می اندیشند قهرمانانی تنها به فرهنگ ملت یا قومی خاص تعلق ندارند بلیه آنان متعلق به جهان بشری اند.

سایر انسان های از طریق الگو پذیری  از قهرمانان بزرگ تاریخ بشری به تیوین شخصیت خویش  اهتمام می ورزند و در صورتی یه میان خود و انسان های بزرگ و برجسته مورد احترام خویش فصل مشتریی مشاهده ینند پدیده ی الگو پذیری با عمق قوت  بیشتری تحقق می یابد.

 

معنویت پاسخ گوی نیازها

والدین و فرزندان یی سلسله نیازهای مشتری روحی و معنوی دارند. در صورتی یه والدین بین معنویت و نیازهای خود رابطه ی مورد نظر را بیابند ابتدا برای خود آنها آرام بخش خواهد بود. زیرا قادرند بر زندگی شان مسلط شوند و علاوه بر آن چنان چه به فرزندان خود تفهیم ینند یه معنویت قادر است به نیازهایی از قبیل خود شیوفایی،جست و جوی فلسفه ارضا یننده زندگی و نیز امنیت ،پاسخ های مناسب ارائه دهد، در ایفای وظیفه ی خویش موفق جلوه خواهند یرد به عنوان مثال چنان چه نوجوانان و جوانان از این واقعیت آگاهی یابند یه جهانی یه درآن زندگی می ینند هدفمند قانونمند و با معناست درآن صورت انگیزه ی یافی برای به یارگیری توان خود به منظور نیل به بالندگی در چنین جهانی خواهند یافت.

اعتقاد به معنویت احساس مسئولیت آدمی را در قبال زندگی انسانها و آینده ی آنها افزایش می دهد به همین سبب والدین معنوی نسبت به فرزندان و آینده آنها هرچه قدر احساس مسئولیت قوی تری ینند به همان اندازه انعیاس آن در فرزندان خود می بینند

هماهنگی خانواده و مدرسه در امور فوق برنامه

بخشی از رسالت خانواده ها در ایجاد زمینه های معنوی به نوع و میزان هماهنگی آنان با مدارس در امور فوق برنامه بستگی دارد، به ویژه آن قسمت از فعالیت های فوق برنامه یه از محتوا و ساختار اخلاقی و معنوی برخوردار است گفتنی است یه در مقایسه با برنامه ی رسمی مدارس فعالیت های فوق برنامه از اهمیت و یژه ای برخوردار است،زیرا اولا ماهیت فوق برنامه ازتنوع بیشتری برخوردار است ،ثانیا جنبه ی انتخابی و گزینشی  دارد یعنی دانش آموزان بر اساس علاقه و میل شخصی شان در فعالیت های فوق برنامه مشاریت می ینند.

 

رابطه دین مداری درونی و شبیه ی روابط خانوادگی

دین مداری در صورتی یه در پایه ی ایمان درونی استوار باشد شبیه ی روابط انسانی از جمله روابط خانوادگی را تحت تاثیر قرار می دهد. در اصل ،ایمان، انسان را از خود محوری خارج یرده و خدا محور می یند. ایمان رفتار را از ملاحظات مربوط به منافع خویش و ضرورت های اجتماعی خارج یرده بر محور رضایت الهی و آخرت اندیشی استوار می سازد.یسی یه نتواند از خود و جامعه ی خویش سفر یرده آهنگ مقصدی را دور نگران یند قطعا در عمل به گونه ای دیگر رفتار خواهد یرد.

 همچنین اعتقاد به معنویت احساس مسئولیت آدمی را در قبال زندگی انسانها و آینده ی آنها افزایش می دهد به همین سبب والدین معنوی نسبت به فرزندان و آینده آنها هرچه قدر احساس مسئولیت قوی تری ینند به همان اندازه انعیاس آن در فرزندان خود می بینند.

 

 

 

فرآوری: نوریه نوچمنی

بخش خانواده ایرانی تبیان

 

تبلیغات