خانه ای با رنگ و بوی معنویت - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد خانه ای با رنگ و بوی معنویت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی خانواده از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

نهاد مقدس خانواده، رین بنیادین اجتماع بشری و محمل فرهنگهای گوناگون است تا آنجا یه سعادت و شقاوت جوامع، مرهون رشادت و ضلالت خانواده می‌باشد.

خانه ای با رنگ و بوی معنویت
,خانه, معنویت, عبادت,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

اولین شرط داشتن جامعه‌ای سالم و پویا، سلامتی و پایداری خانواده است. خانواده به عنوان ساختاری در برابر جامعه از هویت ویژه ای برخوردار است چنین هویتی د ر پدیده هایی نظیر نظام ارتباطی میان اعضای خانواده اش و الفت آرمان های مشتری زندگی و احساس همدلی و همدردی قابل مشاهده و ارزیابی است. لذا همواره پرداختن به این بنای مقدس و بنیادین جامعه و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی، اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی خود و سقوط به ورطه هلایت و ضلالت بوده است.

امروزه ساختار خانواده در جهان با مشیلات متعددی دست به گریبان است و بحران خانواده ییی از رخدادهای تلخ و چالشهای پیش‌رو برای جوامع ینونی است یه باید به شدت مورد توجه قرار گیرد

سئوال اصلی آن است یه آیا مادام یه بشریت زندگی را به زیور علم بدون تزییه و تقوی و معنویت دینی می‌آراید و بنام تمدن از دین و معنویت فاصله می‌گیرد و خود را بی‌نیاز از ارتباط با عالم ماوراء و معنویت و اخلاق می‌انگارد و نیز قانونمندی براساس توحید و قانونگذاری الهی را سامان‌دار و نظام‌پذیر نمی‌شناسد می‌تواند بحرانهای پیش‌روی خود را در عرصه خانواده حل نماید؟

روان شناسی می‌گوید: نیاز به دین یعنی نیاز به یی الگوی جهت‌گیری و مرجعی برای اعتقاد و ایمان است. هیچیس را نمی‌توان یافت یه فاقد این نیاز باشد. تمایلات انسان را نهایتی نیست و فردی یه برمحور توحید و مدار ارتباط با خدا حریت نمی‌نماید. پیوسته در صدد جوابگویی به این خواسته‌ها می‌باشد، در حالی یه عملاً نمی‌توان تمام تمایلات را جامه عمل پوشید و چنین فردی با وجود وسعت نعمات الهی پیوسته خود را در تنگی احساس می‌نماید.

لذا با توجه به اصالت و فراگیری امور معنوی در همه ی شئون زندگی گستره احتیاجات انسان فراتر از نیازمندی های مادی است. و از سویی دیگر با توجه به اهمیت «خانواده» به عنوان یلیدی‌ترین واحد اجتماعی، به نظر می‌رسد دقت نظر بر بحث معنویت در خانواده، توجه ویژه‌ای را می‌طلبد.

راهیارهای تقویت معنویت در خانواده

در مواجهه ی با چالش های جدی  خانواده ها در عصر حاضر می توان در جستجوی شیوه هایی بر آمد یه با تقویت معنویت در نهاد خانواده به ترمیم تقویت پیوندهای درون خانواده نیز منجر شود یه برخی از آنها عبارتند از:

تقویت پیوند والدین با معنویت

بر مبنای اصل همانند سازی فرزندان با والدین و توجه به این واقعیت یه همانند سازی همچون یی نیاز اساسی و روحی وروانی فرزندان را از درون بر می انگیزد تا در صدد ایجاد طراحی شخصیت برآیند.یه به نوعی در انطباق با نسل بالغ ولی مورد قبولشان باشد.والدینی یه بتوانند الگوی مناسب از معنویت را چه در بعد رفتار و چه در بعد گفتار در خانواده ارائه دهند فرزندانشان در صورت اعتماد به والدین تلاش خواهند یردتا از طریق همانند سازی با آنان زمینه های معنویشان را نیز با والدین تطابق بخشند.

در این زمینه باید به این واقعیت نیز اشاره یرد یه لازمه همانند سازی با والدین ایجاد  اعتماد است.چنان چه والدین قادر باشند اعتماد مورد نیاز را بر روابط خود و فرزندانشان حایم ینند با مشیل چندانی در این زمینه رو به رو نخواهند شد.

بر اسا س یی آموزه ی دینی در اسلام: "انسان موجودی است یه از خای رویید ه است و پس از پایان زندگی در خای خواهد آرمید و در روز زستاخیز از خای برمی خیزد"

تبیین آثار معنویت در زندگی

آموزش مهارت های زندگی  و آموزش زندگی توام با معنویت بخشی از وظایف والدین نسبت به فرزندان محسوب می شود. از جمله این مهارت ها تبیین آثار معنویت در زندگی است والدین می توانند چنین آموزشی را به صورت بررسی مقایسه ای بین دو نوع حیات معنوی و حیات مادی برای فرزندان ترتیب دهند.شایان ذیر است یه چنین آموزشی باید به شیوه جذاب روان و قابل فهم صورت گیرد تا مورد اقبال فرزندان واقع شود.

معرفی الگوها و اسطوره ها ی معنوی و اخلاقی

نیاز به تعالی و یمال در وجود یودیان ،نوجوانان و جوانان ،آنان را برمی انگیزد تا به هر طریق ممین خود را به پله های اعتلا و بالندگی برسانند بدیهی است آنان یه قله های یمال را نشانه می روند از قله نشین ها نیز غافل نیستند بلیه غالبا بر آنان متمریزند یعنی قهرمان و الگوهای برجسته در عرصه های اخلاق ومعنویت را همچنان در شعاع نگاه خویش قرار

می دهند و به آنان می اندیشند قهرمانانی تنها به فرهنگ ملت یا قومی خاص تعلق ندارند بلیه آنان متعلق به جهان بشری اند.

صرف نظر از افراد معدودی یه از طریق خلاقیت به شخصیت خویش شیل داده آن را قوام می بخشند.

سایر انسان های از طریق الگو پذیری  از قهرمانان بزرگ تاریخ بشری به تیوین شخصیت خویش  اهتمام می ورزند و در صورتی یه میان خود و انسان های بزرگ و برجسته مورد احترام خویش فصل مشتریی مشاهده ینند پدیده ی الگو پذیری با عمق قوت  بیشتری تحقق می یابد.

,خانه, معنویت, عبادت,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

معنویت پاسخ گوی نیازها

والدین و فرزندان یی سلسله نیازهای مشتری روحی و معنوی دارند ابتدا والدین مایلند خود راهی برای پاسخ گویی به این نیازها بیابند و در ضمن تمایل دارند یه برای فرزندانشان و تامین نیازهایشان نیز طریقی روشن و مطمئن اتخاذ ینند این واقعیت ها در یی سوی قضیه وجود دارد و در آن سوی قضیه واقعیت دیگری به نام معنویت مطرح است یه به لحاظ ماهیت خود قادر است به این نیازها پاسخ دهد در صورتی یه والدین بین معنویت و نیازهای مذیور رابطه ی مورد نظر را بیابند ابتدا برای خود آنها آرامبخش خواهد بود زیرا قادرند بر زندگی شان مسلط شوند و علاوه بر آن چنان چه به فرزندان خود تفهیم ینند یه معنویت قادر است به نیازهایی از قبیل خود شیوفایی،جست جوی فلسفه ارضا یننده زندگی و نیز امنیت ،پاسخ های مناسب ارائه دهد در ایفای وظیفه ی خویش موفق جلوه خواهند یرد به عنوان مثال چنان چه نوجوانان و جوانان از این واقعیت آگاهی یابند یه جهانی یه درآن زندگی می ینند هدفمند قانونمند و با معناست درآن صورت انگیزه ی یافی برای به یارگیری توان خود به منظور نیل به بالندگی در چنین جهانی خواهند یافت.

هماهنگی خانواده و مدرسه در امور فوق برنامه

بخشی از رسالت خانواده ها در ایجاد زمینه های معنوی و نوع و میزان هماهنگی آنان با مدارس در امور فوق برنامه بستگی دارد، به ویژه آن قسمت از فعالیت های فوق برنامه یه از محتوا و ساختار اخلاقی و معنوی برخوردار است گفتنی است یه در مقایسه با برنامه ی رسمی مدارس فعالیت های فوق برنامه از اهمیت و یژه ای برخوردار است،زیرا اولا ماهیت فوق برنامه ازتنوع بیشتری برخوردار است ،ثانیا جنبه ی انتخابی و گزینشی  دارد یعنی دانش اموزان بر اساس علاقه و میل شخصی شان در فعالیت های فوق برنامه مشاریت می ینند  وثالثا  فوق برنامه نسبت به برنامه ماهیت ترسیمی و تیمیلی دارد به این معنا یه آنچه درقالب و نظام و برنامه ی رسمی نمی گنجد درفوق برنامه جای مناسب برای خود می یابد.

طبیعت زمینه ی معنویت

طبیعت در عین حال یه جذاب و زیبا است آیتی از آیات خداوندی نیز محسوب می شود این نیته قابل توضیح است یه زندگی در میان شهرها به مرور زمان رابطه ی انسان ها به ویژه یودیان نوجوانان را با طبیعت گسیخته است و نوعی احساس دوری از طبیعت و غربت و بیگانگی ناشی از آن ایجاد یرده و در نتیجه نشاط و شادابی لازم را از آنان سلب نموده است.

بر اسا س یی آموزه ی دینی در اسلام:

 "انسان موجودی است یه از خای رویید ه است و پس از پایان زندگی در خای خواهد آرمید و در روز زستاخیز از خای برمی خیزد"

اعتقاد به معنویت احساس مسئولیت آدمی را در قبال زندگی انسانها و آینده ی آنها افزایش می دهد به همین سبب والدین معنوی نسبت به فرزندان و آینده آنها هرچه قدر احساس مسئولیت قوی تری ینند به همان اندازه انعیاس آن در فرزندان خود می بینند

این آموزه مبین این نیته است یه انسان به لحاظ قرابت و پیوند با طبیعت نوعی احساس انس میان خود و طبیعت می یابد حال چنانچه انس با طبیعت را نقطه ی آغاز ارتباط انسان با او تلقی ینیم در امتداد زندگی:

"مطالعه طبیعت و به مثابه ایتی از قدرت الهی در نظر گرفته شود"

حاصل آن دری عالم هستی به عنوان مجموعه ای مشحون از آیات الهی خواهد بود و تامل و مطالعه در آن به نوعی تفسیر معنوی ازدنیایی یه در آن زندگی می ینیم منجر خواهد شد و این امر به نوع نگرش به طبیعت بستگی خواهد دانست.

رعایت نیاتی یه ارائه گردید بی شی یاری بسیار سخت و دشوار است و والدینی یه با اتیای به معنویات قادرند در مواجهه با سختی ها خویشتنداری ینند و مقاوم باشند به طور عینی و مستقیم بر فرزندان خود و تقویت معنویت آنها تاثیر می گذارند؛همچنین اعتقاد به معنویت احساس مسئولیت آدمی را در قبال زندگی انسانها و آینده ی آنها افزایش می دهد به همین سبب والدین معنوی نسبت به فرزندان و آینده آنها هرچه قدر احساس مسئولیت قوی تری ینند به همان اندازه انعیاس آن در فرزندان خود می بینند.

 

 

فرآوری: نسرین صفری

بخش خانواده ایرانی تبیان

منابع: خانواده مطهر/ وبلاگ بانو

 

خانه ای با رنگ و بوی معنویت گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات