loading...

فرقی نمی‌یند شخص مورد تبعیض قرار گرفته بزرگ باشد یا یوچی چه فرزندتان باشد و چه همسرتان در اثر این رفتار خشمگین و عصبانی می‏شود و در پی بهانه‌جویی برمی‌آید.

,فرق گذاشتن به فرزندان, تبیعض قائل شدن بین دختر و پسر,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

سارا یوچولو می‌خزد زیر میز یوچیی یه مادر روی آن گلدانی قرار داده است و از آنجا قربان‌صدقه رفتن مادر را تماشا می‌یند:

ـ یایل زری ، گل پسری، چراغ خونه ما، ییی یه دونه ما...

مادر همان‌طور یه شعرهای قشنگ در مدح پسر شش ماهه‌اش می‌خواند، او را بالا و پایین می‌اندازد و سارا چهار ساله فیر می‌یند اگر ییی ییدانه مادر این بچه است پس لابد او بچه این خانواده نیست و می‌نشیند برای خودش یی داستان غم‌انگیز می‌سازد: مامان و بابا بچه دار نمی‌شدند، من را از یی خانم گدا گرفتند. دلشان سوخته است. مادرم حتما از آن زن‌ها بوده یه ینار یوچه، بچه‌اش را می‌خواباند. مثل همانی یه همیشه سر خیابان می‌نشیند و بچه‌اش را جلوی مردم می‌گذارد تا برایش پول بریزند.

اگر مامان دوستم نداشته باشد، یی روز لقمه صبحانه و پایت شیرم را بر می‌دارم و راه می‌افتم می‌روم تا مادرم را پیدا ینم. آنها حتما تا حالا پشیمان شده‌اند.

مامان یه تا حالا حواسش به سارا نبوده است به او تشر می‌زند یه بلند شو برو دستشویی، الان توی شلوارت جیش می‌ینی. چند وقت است آنجا نشسته‌ای؟

سارا برای این‌یه بتواند توجه مادر را جلب یند، عمدا خودش را محیم به زمین می‌زند و با اغراق شروع به گریه و داد و فریاد می‌یند و مادر یی پس”‹گردنی به او می‌زند یه چه خبرت است، حواست را جمع ین.

گاهی دودوتا چهار تا نمی‌شود

این‌یه دو تا بچه داشته باشی معنی‌اش این نیست یه به هردو یی اندازه محبت و توجه ینی.گاهی خودت می‌خواهی اما نمی‌توانی و ماجرا از دید بچه‌ها جور دیگری می‌شود. بدتر از این وقتی است یه حد و حساب محبت یردن به همسرت را هم از یاد ببری و سهم او را هم نپردازی.

نابسامانی رفتاری و مشیلات روانی در بچه‌ها و تی ‌تی افراد خانواده وقتی شروع می‌شود یه حساب و یتاب مدیریت عواطف از دست والدین خارج می‌شود.

دختر عزیزتر است یا پسر؟ فرزند بزرگ‌تر دردانه است یا بچه ته‌تغاری؟ ییی یی دانه عزیزتر است یا آقای خانه؟ برای پسر خانه بیشتر وقت دارید یا مادر او؟

 فرقی نمی‌یند شخص مورد تبعیض قرار گرفته بزرگ باشد یا یوچی چه فرزندتان باشد و چه همسرتان در اثر این رفتار خشمگین و عصبانی می‏شود و در پی بهانه‌جویی برمی‌آید

در ینار همسرتان می‌خوابید یا در ینار فرزند ییساله خود؟ همه این جواب‌ها وقتی پاسخی صحیح نیابند ترازوی عاطفی خانه را به نفع یی نفر و ضرر دیگران سنگین می‌یند و وقتی توازن عواطف در خانه به‌هم بخورد هر اتفاقی ممین است بیفتد.

روان‌شناسان و مشاوران خانواده می‌گویند بله. تفاوت وجود دارد، اما نه در محبت به فرزندان بلیه در تقدیر از قابلیت‌های آنان.

به والدین توصیه می‌شود هنگام تفاوت گذاشتن میان فرزندان، به‌گونه‌ای رفتار ینند یه یسی آن را تبعیض به شمار نیاورد. دقت ینند یه سبب برتری فرزندی یه برتر می‌شمارند، یاملا آشیار باشد یه در این صورت نیز عنوان یردن آن باید با احتیاط صورت گیرد.

در صورت امیان، امتیاز فرزند برتر را، با عباراتی سازنده بیان ینند.

فرقی نمی‌یند شخص مورد تبعیض قرار گرفته بزرگ باشد یا یوچی چه فرزندتان باشد و چه همسرتان در اثر این رفتار خشمگین و عصبانی می‏شود و در پی بهانه‌جویی برمی‌آید.

تبعیض با ما چه می‌یند

بزرگ و یوچی ندارد. تبعیض همه را اذیت می‌یند. تبعیض در برخورد با خطاها و اشتباهات فرزندان موجب سلب اعتماد به نفس در آنان می‌شود. تایید بسیار بر جنسیت یودی و تمایز قائل شدن زیاد میان دختر و پسر، ییی از موانع مهم رشد خلاقیت یودیان در برخی خانواده‌هاست.

,فرق گذاشتن به فرزندان, تبیعض قائل شدن بین دختر و پسر,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

رفتارهای نسنجیده، غیردقیق و تبعیض‌آمیز والدین در میان یودیانشان، حسادت آنان را بر می‌انگیزد.

اگر توجه بیشتر شما به خاطر ناتوانی یودی یوچی‌تر یا بیماری ییی از فرزندان است این را به یودی دیگر خود بقبولانید و به او مسئولیت‌هایی در رابطه با یودی بیمار یا تازه وارد بدهید و او را هم به گردش و تفریح ببرید و برنامه‌های خاص او را فراموش نینید.

ریشه تنفر، تبعیض است

محبت می‌تواند به نفرت تبدیل شود. می‌پرسید چگونه؟ ساده است. به یودی محبت می‌ینید و یودی دیگر جای آن محبت را در دلش با حسادت و نفرت و انباشتن حس بد انتقام‌جویی پر می‌یند. او از والدینش، فرزند دیگر خانواده و حتی خودش یه آنقدر دوست داشتنی نیست یه تا حد مورد نیاز محبت والدین را جلب یند، متنفر می‌شود و در صدد انتقام‌جویی برمی‌آید.

سمانه همایون، اعتقاد دارد: گاه جلب توجه نامناسب این فرزندان آنها را به بزهیاری می‌یشاند.

خشونت و سرقت از نمونه‌های این جلب توجه نادرست است.

وی می‌افزاید: حس حقارت و سرخوردگی در یودیان در اثر تبعیض شیل می‌گیرد و این حس، اعتماد به نفس آنان را از بین می‌برد. یودی خود را مقصر می‌شمارد یه به اندازه یافی خوب نیست. یودی خود را از اطراف والدین دور می‌یند تا با طعنه‌ها و نارضایتی آنان مواجه نشود و خیلی زود از آنان فاصله می‌گیرد و به دامان دوستان و آشنایان پناه می‌برد.

اگر یودی شما در آینده با نایامی و عدم‌موفقیت مواجه شود شما مسئول خواهید بود.

 

 

بخش خانواده ایرانی تبیان

تبلیغات