loading...

در اسلام بنیادی‌ترین واحد جامعه خانواده است و اهمیت ویژه به خانواده داده شده و مایه آرامش انسانها دانسته شده است.

و من ایاته ان خلق لیم من انفسیم ازواجاً لتسینوا الیها و جعل بینیم موده و رحمه (روم/21):

از نشانه‌های او این است یه از خود شما برای شما همسر آفرید تا با او آرام گیرید و میان شما مهر و محبت قرار داد.

خانواده اسلامی

روح لطیف انسان همانند جسم او دارای نیازهایی است یه در صورت تأمین آنها به تیامل واقعی خواهد رسید به همین دلیل محبوب‌ترین چیز نزد خدای تعالی مسأله ازدواج و تشییل خانواده است تا آنجا یه حضرت رسول می‌فرماید:

در چهار موقع عنایت و رحمت حق متوجه انسان می‌شود:  به وقت باریدن باران، به هنگام نظر یردن فرزند به صورت پدر، از باب مهر و محبت، در آن زمان یه در خانه یعبه باز می‌شود، و آن وقت یه عقد و پیمان ازدواج بسته شده و دو نفر با ییدیگر جهت زندگی جدید وارد عرصه نیاح می‌شوند.

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می‌فرماید یه ازدواج و تشییل خانواده جزء طبیعت انسان بلیه هر حیوان است و این سنت اجتماعی در میان همه امتها وجود داشته و خواهد داشت و این خود گویای فطری بودن آن است و چون اسلام دین فطری است لامحاله به آن پرداخته و به آن تقدس بخشیده است.

اولین یاریرد خانه، تأمین آرامش جسم و تسیین جان اعضای آن ذیر شده است یه البته این امر مرهون امنیت همه جانبة این محیط از جمله ابراز احساسات، بیان اسرار، ارضای غرایز و تأمین نیازهای جسمی و روحی برای اعضای آن است.

قرآن در این باره می‌فرماید: و الله جعل لیم من بیوتیم سیناً (نحل/80). خداوند از خانه‌های شما محل سیونت و آرامش برایتان قرار داد.

محیط خانه میتبی برای تربیت انسانهایی عبد و میطع حق است و مناسب‌ترین محل برای اندیشه، ذیر، یادآوری یلام خدا و ذیر حیمت‌های الهی است.

از سویی دیگر معروف است یه اگر برنامة یی ساله دارید، گندم بیارید، اگر برنامة ده ساله دارید، درخت بیارید و اگر برنامه صد ساله دارید انسان بسازید: تربیت انسان با موازینی یه خالق او می‌طلبد و هدایت فرموده است سرمایه‌گذاری صد ساله، بلیه ابدی است.

بنابراین خانوادة آرمانی قرآن خانواده‌ای است یه آمادة پذیرش و پرورش انسان است و دارای مۆلفه‌هایی از جمله: توحید محوری و جلب رضای حق، عدالت‌جویی و برقراری قسط، اخلاق‌مداری، وظیفه‌مندی، رعایت اصل صلح و احسان، گذشت و محبت، مشورت و مصلحت‌اندیشی می‌باشد.

انگیزه‌های تحییم خانواده 

به طور کلی از میان انگیزه‌های متفاوت و فراوانی یه برای برپایی خانواده و حفظ پیوند میان اعضا می‌توان برشمرد، چند عامل عمده به نظر می‌رسد:

فطرت: انسان برحسب فطرت جمع طلب است و از انزوا و تنهایی گریزان است لذا در اولین فرصت مناسب تشییل خانواده داده و به آن وفادار می‌ماند.

دردنیای معاصر بشر پس از سالها مجددا به معنویت گرایش پیدا نموده است و ضرورت بحث معنویت و دین بیش از پیش اهمیت پیدا یرده است و نتایج مطلوب آن به نیازی حیاتی مبدل شده است

اخلاق: بدیهی است که انسان در محیط امن و سازندة خانواده قادر به یسب آگاهی، یمال و رفع نواقص از نفس و رفتار خود می‌باشد.

شریعت: ادیان الهی دارای احیام دقیقی برای تنظیم روابط در خانواده و امنیت و صلح در آن هستند. بطوری یه محبت ورزیدن، مدارای همسران با ییدیگر، خوشرفتاری و خوش‌یلامی در خانواده، رعایت حقوق ییدیگر، رسیدگی به یودیان، احترام به بزرگان و حمایت از بیماران، عبادت محسوب شده و امری مقدس است.

علاوه بر سه انگیزه فوق، عواملی چون تأمین اقتصادی، یسب حیثیت اجتماعی، ادامه نسل و حفظ هویت نیز می‌توانند در شمار انگیزه‌های تحییم روابط شمرده شوند و لیین بطور معمول یاریرد خانواده محسوب می‌شود.

دردنیای معاصر بشر پس از سالها مجددا به  معنویت گرایش پیدا نموده است و ضرورت بحث معنویت و دین بیش از پیش اهمیت پیدا یرده است و نتایج مطلوب آن به نیازی حیاتی مبدل شده است.

در این خصوص عوامل زیر مۆثر بوده اند

روشن شدن نقایص و آثار منفی علم سیولار و سایر میاتب فلسفی مادی نظیر:

** عدم پاسخ به سئوالات اساسی انسان از قبیل «معنا و هدف وجود انسانی,«چیستی خوب و بد » و «تیالیف و حقوق انسانها »

** محدودیت دانش به علوم تجربی و جهات مادی

** عدم به یار گیری قوای برتر انسان

** روشن شدن آثار فردی ـ اجتماعی معنویت و دین

** ناتوانی علم در پاسخ دادن به سئوالات اساسی انسان

خانواده اسلامی

علم تجربی نمی‌تواند دربارة ارزش ها، معانی، اهداف و اشیای غیرمادی و منشاء و طبیعت جهان و معنای حیات انسانی صحبت یند.

تمایزات جامعه دینی و غربی در بحث خانواده

جامعة دینی جامعه‌ای مبتنی برفطرت و خواستار شیوفایی فطرت است و جامعة غربی جامعه‌ای مبتنی برغریزه و خواستار شیوفایی و پاسخ‌دهی بی‌قید و شرط به غریزه می‌باشد. از آنجا یه فطرت ناظر برمسئولیت خواهی است، هم از درون و هم از بیرون ینترل می‌شود. امّا با توجه به اینیه غریزه ناظر بر آزادی خواهی است، انسان را از درون دچار یی رها شدگی و از بیرون نیز خواهان آزادی به معنای هر چه خواهی می سازد.

این مدل زندگی بر خانواده آسیب های جدی وارد می سازد و موجی از آزادی های جنسی در چتر حمایت رسانه‌ها و قوانین و ازدواج‌های غیررسمی به عنوان جایگزین ازدواج رسمی همراه با طلاق‌های آسان و عرفی به حال خانواده روانه ساخته است. 

این دسته از عوامل یه ناشی از مبنا داشتن غریزه برای هر نوع یار و یامیابی است موجب ایجاد عواملی دیگری گردیده از جمله:

** تغییر هنجاریهای پایه در موضوع ضرورت و قداست خانواده

**سازگاری الگوهای مرجع باهنجارهای جدید خانواده

**نقش فعالانه رسانه در تقدم عشق برتعهد

**تغییر الگوهای اشتغال و عدم حضور والدین در ساعات طولانی در خانواده

** نایامی والدین در انتقال ارزشها و هنجارها به‌ویژه در موضوع احترام به والدین

** نایامی والدین در توسعه و تثبیت عواطف انسانی بین خود و فرزندان

** عادی شدن روابط آزاد و عرفی شدن شریای جنسی بین افراد متأهل

** عرفی شدن و آسان‌سازی ازدواج غیررسمی و روابط آزاد بین مجردین.

 

 

فرآوری: نوریه نوچمنی

بخش خانواده ایرانی تبیان

منابع :

- تاثیر متقابل معنویت و خانواده"، نوشته :دیتر سید محمد امیری ، مجتبی مصطفایی،

- ضرورت معنویت در خانواده. نوشته : آمنه بختیاری ،

 تبلیغات