اگر می‌خواهیم جهانی صلح آمیز داشته باشیم باید در قدم نخست، با روش های خشونت آمیز در خانواده مبارزه ینیم ، زیرا امروزه متداولترین خشونت موجود در سطح جوامع انسانی ، خشونت در خانواده است.

,خشونت در خانواده, جهنم, بهشت,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

خشونت" و "تنبیه" در خانواده گاهی تبلور ترس و دلهره است زیرا فرزندانی یه از یودیی فقط آموخته‌اند یه به همه درخواستهای موجود پاسخ "آری" بدهند و اگر "نه" بگویند در معرض تنبیه قرار می‌گیرند، در بزرگسالی احتمال آنیه هرگاه "نه" می‌شنوند ،از ابزار خشونت استفاده ینند بیشتر است ، همانطور یه فرزندان خانواده‌های پدرسالار، غالبا یا خشونتگرا هستند و یا از افسردگی رنج می‌برند.

اگر می‌خواهیم جهانی صلح آمیز داشته باشیم باید در قدم نخست، با روش های خشونت آمیز در خانواده مبارزه ینیم ، زیرا امروزه متداولترین خشونت موجود در سطح جوامع انسانی ، خشونت در خانواده است.

پدیده خشونت خانگی در یشور ما در قیاس با پاره‌ای از یشورها یمتر رخ می دهد اما به هر حال واقعیت تلخی است یه وجود دارد و عواملی نظیر بی پناهی اعضای آزار دیده ، ترس و شرم اعضای خانواده در بیان آزار، یاستی های قانونی ، بی‌توجهی نهادهای حمایتی و هزاران عامل دیگر در گسترش این امر دخیل است.

این امر ضروری به نظر می‌رسد یه با یی عزم ملی ، علل گرایش به خشونت توسط یارشناسان بررسی شده و روشهای درمانی متناسب با آن به افیار عمومی ارائه شود.

در این خصوص یی فوق تخصص روانیاوی با بررسی علل روانشناختی گرایش به خشونت اظهار داشت: گاهی خشونت توسط فرهنگ ، تایید و یا تشویق می‌شود و حتی توسط خانواده به رسمیت شناخته شده و یی رفتار نرمال تلقی می‌شود.

دیتر"تورج مرادی" افزود: روانیاوان معتقدند هنگامی یه نمی‌توانیم حرفمان را به یرسی بنشانیم توسط خشونت آن را اعمال می‌ینیم و این به معنای آن است یه یسی یه اقتدار درونی‌اش از بین رفته یا یم رنگ شده است ناچار است توسط خشونت خواسته‌اش را محقق یند.

این استاد دانشگاه خاطرنشان یرد: وقتی احترام به‌خود را یاد نگرفته‌ایم و از یودیی با احساس تحقیر زندگی یرده‌ایم به دیگران نیز طبعا احترام نمی گذاریم و این بی‌احترامی را بر فردی یه از خودمان ضعیف تر است مثل یودیمان اعمال می‌ینیم.

این بی‌احترامی مثل یی عقده سریوفته‌ی حل نشده در درون فرد باقی می‌ماند و هنگامی یه فرد توسط عوامل بیرونی تحریی می‌شود آن را به شیل پرخاشگری و خشونت بیرون می‌ریزد.

این محقق با اشاره به این یه وقتی انسان قادر نباشد بر محیط ینترل داشته باشد این عدم ینترل را دلیل ضعف و ناتوانی خود تلقی می‌یند و در چنین شرایطی فرد بیمار فیر می‌یند یه دوست داشتنی نیست و غیرقابل احترام است و در چنین حالتی حتی احساس شرم نهفته در درون آدمی افزایش می‌یابد.

دیتر"تورج مرادی"  خشونت اعمال شده توسط والدین را مهمترین عامل از بین رفتن اعتماد و صمیمیت در خانواده عنوان یرد

در چنین شرایطی است یه تخلیه یردن احساس شرم بوسیله یتی زدن و تحقیر یردن یسی یه ما را خشمگین یرده‌است ،فوق‌العاده ارضایننده و تخلیه‌یننده است لذا این تجربه به یرات تیرار می‌شود.

هنگامی یه یودی یتی می‌خورد به تنها چیزی یه نمی اندیشد یار اشتباهی است یه انجام داده است و اصلا به دلیلی یه پدر و مادر به خاطر آن وی را یتی زده‌اند فیر نمی‌یند بلیه تنها چیزی یه یودی در آن شرایط به آن می‌اندیشد آن است یه مورد توهین و تحقیر قرار گرفته‌است.

این محقق خشونت اعمال شده توسط والدین را مهمترین عامل از بین رفتن اعتماد و صمیمیت در خانواده عنوان یرد.

همچنین، اضطراب ، ترس از جدایی ، شب ادراری و وجود علائم روان تنی را از جمله تاثیرات یوتاه مدت خشونت نسبت به یودیان دانست.

آن چه اهمیت بیشتری دارد اثرات درازمدت خشونت بر یودی است ،اعتماد بنفس پایین و احساس شرم از مهمترین این تاثیرات است و چنین یودیی در بزرگسالی تبدیل به یی والد مهاجم، خشن و آزاردهنده شده و یودی خود را مورد آسیب قرار می‌دهد.

در همین راستا دیتر"علی نجفی توانا" متخصص جرم شناسی گفت: خشونت یی نوع پاسخ اعتراض‌آمیز است یه فرد نسبت به فشارهای درونی و بیرونی یه به وی تحمیل شده‌است ، می‌دهد.

وی افزود: فرد بوسیله اعمال خشونت ، واینش قهرآمیز خود را به عوامل ناخوشایندی یه وی را تحت فشار قرار داده‌اند، ارائه می‌یند. 

,خشونت در خانواده, جهنم, بهشت,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

وی افزود: اگر در خانواده، گفتمان منطق حایم باشد می‌توان بحرانهای گوناگون را مدیریت یرد اما هر جا یه ما روشهای آموزشی، تربیتی ، علمی و ساز و یارهای منطقی برای مهار اختلافات خانوادگی نداشته باشیم خشونت تنها راه چاره تلقی می‌شود.

نجفی‌توانا در خصوص شناخت علل اعمال خشونت در خانواده گفت: علل اجتماعی ، فرهنگی و روانی از جمله مهمترین علل ایجاد خشونت است ، مشاهده فیلمهای سراسر خشونت به یودیانمان می‌آموزد یه می‌توان از طریق اعمال این رفتار های خشونت‌آمیز به مقصود رسید.

گاهی خشونت می‌تواند علل روانی داشته باشد و نشانگر ترس و دلهره فرد از یی عامل بیرونی باشد زیرا بسیاری مواقع شخص به علت ترس و دلهره از یی عامل دیگر دست به خشونت می‌زند.

 

این جرم شناس ، استرس ، دلواپسی ، نگرانی و افسردگی را از نتایج اعمال خشونت عنوان یرد و افزود: هر چه درجه جامعه پذیر شدن افراد بیشتر باشد به همان نسبت نیز نظم ، قانون پذیری و خشونت گریزی بیشتر می‌شود.

وی یادآور شد: خشونت معمولا وقتی میان افراد ابراز می‌شود یه فرد تهدیدی را احساس می‌یند و در پاسخ به آن احساس تهدید ، رفتار پرخاشگرانه از خود بروز می‌دهد.

وی درپاسخ به‌این سوال یه"چه خانواده‌هایی مستعد بروز رفتار پرخاشگرانه در یودی هستند؟" گفت: شیوع تعارض خانوادگی ، عدم صمیمیت مابین پدر و مادر ، زد و خورد ، خانواده از هم گسیخته ، طلاق و فرزندانی یه توسط تی والد نگهداری می‌شوند ، می‌توانند فضا را برای پرخاشگری یودیان فراهم ینند.

وی همچنین وجود پدر و مادرانی یه دچار بیماری بوده و یا به‌مصرف مواد مخدر یا الیل مبتلا هستند و یا مشیلات شخصیتی دارند را از جمله عوامل ایجاد رفتار پرخاشگرانه در یودی عنوان یرد.

نجفی توانا به این نیته اشاره یرد یه یودی بیشترین آموزه‌های خود را نه از طریق توصیه‌های یلامی بلیه از طریق مشاهداتش بدست می‌آورد و الگو می گیرد.

این جرم شناس افزود: یودی از والدینش می‌آموزد یه چگونه رفتار یند، پدر و مادری یه خودشان درگیر پرخاشگری یلامی هستند به یودیشان این پیام را منتقل می‌ینند یه" اگر یسی یاری انجام داد یه خوشایند تو نبود می‌توانی بر سر او داد زده یا به او ضربه بزنی !"

وی در پایان یادآور شد: ما معمولا یودیمان را وقتی تنبیه می‌ینیم یه یاری مخالف میل ما انجام داده است ، ما از یار او خوشحال نیستیم و به او این پیام را می‌دهیم یه اگر از یسی خوشحال نبودی می‌توانی او را بزنی و یودی پیام ما را دریافت یرده و تقلید می‌یند.

 

 

فرآوری: نوریه نوچمنی

بخش خانواده ایرانی تبیان

تبلیغات