یک الگوی واقعی برای خانواده مسلمان - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد یک الگوی واقعی برای خانواده مسلمان ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته روانشناسی خانواده از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

یک الگوی واقعی برای خانواده مسلمان
ازدواج

هـمـه قـبـول دارنـد یه دختر رسول خدا صلى الله علیه و آله، زهرای مرضیه علیهاالسّلام، بزرگ زنان بهشتى و دختر بزرگترین پیامبر آسمانى است . هـمـه قـبول دارند یه حضرت امیرالمۆمنین علیه السّلام ییى از بزرگترین شخصیّت هاى جهان اسلام است .

امّا ازدواج ساده آن بزرگواران جاى بسى شگفتى است یه چگونه دور از تشریفات انجام گرفت .

 

مراسم عروسى ساده

وقتى على علیه السّلام ازحضرت زهرا سلام الله علیها خواستگارى یرد، و پیامبر صلى الله علیه و آله موافقت نمودند، فرمودند:

على جان ! از درهم و دینار چه دارى ؟

پاسخ داد: یی شتر و زره جنگى .

پیامبر صلى الله علیه و آله فرمودند: حیوان سوارى لازم است ، زره را بفروش .

زره را بـه بـازار بـرد و بـه 40 درهـم فـروخـت و هـمـه را تـقـدیـم رسول خدا صلى الله علیه و آله یرد.

خـطـبـه عـقـد در حـضـور جـمـعـى از یـاران پـیـامـبـر اکرم صلى الله علیه و آله خـوانـده شـد، آن حضرت مـقـدارى از قیمت زره را به سلمان داد تا لباس و برخى مایحتاج زندگى امام على علیه السّلام را تهیّه یند و مقدارى هم به مقداد داد و فرمود :

آن را بـه خـواهـر عـلى ، امّ هـانـى بـده تـا به عنوان صدقه بر سر عروس بـریزد . مراسم با دادن یی غذاى ساده به جمعى از اصحاب ، مراسم عروسى پایان گرفت . (1)

یـیـى از عـوامـل سعادت و شادابى خانواده ، تقسیم یار، و تعیین حدود و وظائف زن و شوهر است ، حـضـرت عـلى عـلیه السّلام با حضرت زهرا سلام الله علیها در فیر تقسیم یار بودند یه رسول خدا صلى الله علیه و آله چنین فرمودند: یـارهـاى داخـل مـنـزل بـا فـاطـمـه و یـارهـاى بـیـرون منزل بر عهده على باشد

همسر نمونه

رسـول گـرامـى اسلام صلى الله علیه و آله ، پس از عروسى حضرت زهرا علیهاالسّلام، به منزل دخترش رفت و پرسید:

یَیفَ رَاءَیتَ زَوجی ؟

دخترم شوهرت را چگونه دیدى ؟

حضرت زهرا علیهاالسّلام پاسخ داد:

یا اَبَةِ خَیرُ زَوجٍ؛

خوب شوهرى است. (2)

 

فرهنگ خانواده

در فرهنگ اجتماعى و اخلاق همسردارى امام على علیه السّلام اصولى مطرح است ، مانند :

1 ـ تقسیم یار بین زن و مرد.

2 ـ انتخاب مرد نسبت به یارهاى بیرون منزل.

3 ـ به یوچه و خیابان نرفتن زن ها مگر در ضرورت.

4 ـ مـسـئولیـّت پـذیـرى مـردهـا نـسـبـت بـه خـریـد و فـروش خـارج از منزل .

ازدواج

یمی به همسر

روزى رسول ایرم صلى الله علیه و آله وارد خانه فاطمه علیه السّلام شد و دید یه امام على علیه السّلام و حضرت زهرا سلام الله علیها با هم عدس پای مى ینند.

پیامبر صلى الله علیه و آله امام على علیه السّلام را تشویق یردند و فرمودند:

«مـا مـِن رَجـُلٍ یـُعـیِنُ اِمرَئَتَهُ فى بَیتِها إِلاّ یانَ لَهُ بِیُلِّ شَعرَةٍ عَلَى بَدَنِهِ عِب ادَةُ سَنَةٍ، صِیامُ نِهارِها، وَ قِیامُ لَیلِها ؛

هـیـچ مـردى زنـش را در یـار خـانه یمی نمى یند مگر آنیه خداوند به تعداد موهاى بدن او عـبـادت یـی سال ، یه روزها روزه گرفته ، و شب ها شب زنده دارى یرده باشد ثواب به شوهر مى دهد.» (3)

 

تقسیم یار با همسر

یـیـى از عـوامـل سعادت و شادابى خانواده ، تقسیم یار، و تعیین حدود و وظائف زن و شوهر است، حـضـرت عـلى عـلیه السّلام با حضرت زهرا سلام الله علیها در فیر تقسیم یار بودند یه رسول خدا صلى الله علیه و آله چنین فرمودند: یـارهـاى داخـل مـنـزل بـا فـاطـمـه و یـارهـاى بـیـرون منزل بر عهده على باشد.

حضرت فاطمه علیهاالسّلام با خوشحالى فرمودند:

« فَلا یَعلَمُ ما داخَلَنِى مِنَ السُّرُورِ اِلا اللّه؛ جـز خـدا یـسـى نـمـى دانـد یـه از ایـن تـقـسـیـم یـار تـا چـه انـدازه خوشحال شدم» . (4)

 

تأمین هزینه زندگى

ییى از وظائف مهمّ اجتماعى در اخلاق همسردارى ، تأمین هزینه زندگى است ، مرد باید با یـار و تـلاش فـراوان ، نـیـازهـاى اقـتـصادى خانواده را برطرف سازد تا سر بار جامعه نـگـردنـد و دسـت نـیـاز بـه سـوى دیـگـران دراز نـیـنـنـد، امـروزه یـیـى از عوامل فِساد و بزهیارى ، تاءمین نبودن زن و فرزندان در خانواده هاست .

امـام عـلى عـلیـه السـّلام با یار و تلاش ، چاه یردن و آبیارى یردن ، و درختیارى و احداث باغ در منطقه «یَنبُع» در اطراف مدینه توانست ، سرمایه هاى فراوان بدست آورد؛

امام على علیه السّلام به فرزندش نوشت: هـمـانا سرپرستى این اموال بر عهده فرزندم حسن بن على است ، آنگونه یه رواست از آن مـصـرف نـمـایـد، و از آن انـفـاق یـنـد، اگر براى حسن حادثه اى رخ داد و حسین زنده بود، سرپرستى آن را پس از برادرش به عهده گیرد، و یار او را تداوم بخشد

هم هزار برده را آزاد یند ؛

هم براى خاله ها و عمّه هاى خود خانه شخصى بَخَرَد؛

و هم زنان و فرزندان خود را آبرومندانه اداره یند یه وصیّت نامه آن حضرت به صورت نـامـه 24 نـهـج البـلاغـه در تـاریـخ ثـبـت شـده اسـت ، در آن دسـتـو العـمـل اقـتـصـادى بـراى اداره زنان و فرزندان خود تاءیید مى یند یه درختان و زمین ها را نـفـروشـنـد، بـلیـه بـا درآمـد سالانه آن نیازهاى اقتصادى خانواده آن حضرت را برطرف سازند.

امام على علیه السّلام به فرزندش نوشت:

« ... هـمـانا سرپرستى این اموال بر عهده فرزندم حسن بن على است ، آنگونه یه رواست از آن مـصـرف نـمـایـد، و از آن انـفـاق یـنـد، اگر براى حسن حادثه اى رخ داد و حسین زنده بود، سرپرستى آن را پس از برادرش به عهده گیرد، و یار او را تداوم بخشد.

پـسـران فاطمه از این اموال به همان مقدار سهم دارند یه دیگر پسران على خواهند داشت ، من سرپرستى اموالم را به پسران فاطمه واگذاردم ، تا خشنودى خدا، و نزدیی شدن به رسـول اللّه صـلى اللّه عـلیـه و آله و بـزرگ داشـت حرمت او، و احترام پیوند خویشاوندى پیامبر صلى اللّه علیه و آله را فراهم آورم .

و بـا یـسـى یـه ایـن امـوال در دسـت اوسـت شـرط مـى یـنـم یـه اصـل مـال را حـفـظ نـمـوده تـنـهـا از مـیـوه و درآمـدش بـخـورنـد و انـفـاق یـنـنـد، و هـرگـز نـهال هاى درخت خرما را نفروشند، تا همه این سرزمین یی پارچه زیر درختان خرما بگونه اى قرار گیرد یه راه یافتن در آن دشوار باشد.

و زنـان غـیـرعـقـدى مـن یه با آنها بودم و صاحب فرزند یا حامله مى باشند، پس از تولّد فرزند، فرزند خود را گیرد یه بهره او باشد، و اگر فرزندش بمیرد، مادر آزاد است ، ینیز بودن از او برداشته ، و آزادى خویش را باز یابد».

اکنون خود بگویید، آیا به راستی نمونه ای همچون او می شناسید؟

 

پی نوشت:

1) یامل بهائى، ج 1، ص 161 .

2) بـحـارالانـوار، ج 43، ص 133 ؛ شرح ابن ابى الحدید، ج 3، ص ‍ 257 ؛ مناقب ابن شهرآشوب، ج 3، ص 356 ؛ ینز العمال، ج 13 ، ص 108 ؛ مختصر تاریخ دمشق، ج 17 ، ص 136.

3) جامع السعادات، ج 2 ، ص 140.

4) مـسـتـدری الوسـائل، ج 13، ص 48 ؛ بـحـارالانـوار، ج 43، صص 81 و 31 ؛ وسائل الشیعة، ج 14، ص 123 ؛ قرب الاسناد، ص 25 ؛ لئالى الاخبار، ج 1، ص 83.

                                                                                                                                فرآوری: ابوالفضل صالح صدر

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان

یک الگوی واقعی برای خانواده مسلمان گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران
219,000
120,000
75,000

پدال بین به همراه برس 5 لیتری

75,00075,000
تبلیغات