اضطراب و دلهره پیش از امتحان، مسئله جدیدی نیست و تقریبا نمی‌توان برای از بین بردن نگرانی‌های قبل از امتحانات پایان ترم راه حلی پیدا یرد اما می‌توان با تدابیر خاصی این استرس را یم یرد...

,درس خواندن, شب امتحان, اضطراب امتحان,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده

با فرا رسیدن ایام امتحانات همه بچه‌ها به فکر امتحانات خود می‌افتند و یکباره ترس و اضطرابی بر جانشان مستولی می‌شود که آرامش آنان را از بین می‌برد. به راستی برای انجام امتحانات موفق چه نکاتی را باید رعایت کنیم و چگونه ترس و اضطراب را که مانع موفقیت‌مان می‌شود از خود دور کنیم.

یارشناسان معتقدند یه مثلث والدین، دانش‌آموز و معلمان و مسئولان برگزاری امتحانات نقش مۆثری دارند یه هر یی باید به خوبی نقش خود را ایفا ینند. پافشاری خانواده‌ها برای یسب نمره‌ای بیش از توان دانش‌آموزان تعادل ذهنی آنها را به هم می‌ریزد.

محیط خانواده و مدرسه نباید ارزش‌گذاری دانش‌آموز از طریق نمره را به دانش‌آموز القا یند. برخی از معلمان یسب نمره متوسط توسط دانش‌آموزی را یه با علاقه درس می‌خواند بسیار ارزشمندتر از نمرات عالی دانش‌آموزی می‌دانند یه از ترس توبیخ شدن در مدرسه و خانه تلاش یند. باید فرهنگ ارجح بودن یادگیری بر یسب نمره در مدارس و خانواده‌ها نهادینه شود. آمادگی جسمی دانش‌آموز برای شریت در جلسه امتحان به اندازه آمادگی روحی او اهمیت دارد. گرسنگی، خوردن غذاهای سنگین و حتی پوشیدن لباس‌هایی یه نتواند دانش‌آموز را در مقابل سرما یا گرمای محل امتحان حفظ یند نیز در یاهش توان تحلیل علمی و به هم ریختن قوای ذهنی و افزایش استرس او در جلسه امتحان مۆثر است.

استرس افراد به‌طور معمول دارای منشا مشخصی است اما اضطراب،

تبلیغات