loading...

به نظر می رسد که اهل چنین خانواده ای بودن می تواند بسیار سخت و دردآور باشد زیرا نیازهای شما نادیده گرفته می شود و شما به علت آنیه یسی هستید یه فرد خودشیفته به شما نیاز دارد تا بتواند خودش را بهتر از شما نشان دهد مورد ازار و اذیت و فشار روحی قرار می گیرید.........

خودشیفتگی

خودشیفتگی عبارتی است که برای توصیف کسانی که بیشتر به خودشان توجه می‌کنند تا دیگران به کار می‌رود. تشخیص بین کسانی که دارای شخصیت خودشیفته هستند و آن‌هایی که دچار اختلال شخصیت خودشیفتگی می‌باشند اهمیت دارد. کسانی که شخصیت خودشیفته دارند غالباً خودپسند، متکبر، مطمئن و خودمحور به نظر می‌آیند امّا همانند کسانی که به اختلال شخصیت خودشیفتگی دچارند، دارای تصورات مبالغه آمیز و بلند پروازانه نسبت به توانائی‌های خود نیستند. افراد خودشیفته به قدری باور دارند یه بهتر از دیگران هستند یه احساسات و عقاید و نظرات دیگران را اصلا در نظر نمی گیرند. آنها معتقدند یه همیشه حق با آنهاست، درباره یارها و محاسن خود اغراق می ینند و برای آنیه خودشان را بهتر از آنچه یه هستند به دیگران بنمایند داستان هایی سر هم می ینند.

اگر بخواهیم مشخصاتی کوتاه از این دست افراد بدهیم باید بگوییم که:

* در رابطه با دیگران، فاقد هر نوع ارتباط مثبت و مستمر است.

* در ارتباط‌های شخصی، هدف، بهره‌بری از سایرین می‌باشد.

* انتظار دریافت هر نوع خدمات و لطف بدون ارائهء پاسخ متقابل را دارد.

* دارای عزت‌نفس کم و گسیخته‌شدنی است.

* پیوسته در جست‌وجوی جلب تحسین و ارزش نهادن برای تظاهر می‌باشد.

خیالپردازی یا هدف‌های غیرواقعی و در پی کمال‌گرائی رفتن، از صفت‌های فرد خودشیفته است.

* زمانی که مورد انتقاد قرار می‌گیرد، بسیار عصبانی می‌شود واکنش خیلی تند و خصومت‌آمیزی از خویش نشان می‌دهد.

همواره از دیگران، استفاده ابزاری می‌کند تا به هدف‌های شخصی خود دست یابد.

* خویشتن را بسیار بااهمیت می‌داند.

* راجع به کامیابی‌هایش در رابطه‌های بین‌فردی، زندگی خصوصی و حرفه‌ای، به شدت دچار توهم‌های فراوان می‌شود.

همیشه از سایرین، توقع برخوردهای خوب و دلپذیر دارد.

* پیوسته از مردم انتظار توجه و پشتیبانی دارد.

* خیلی حسود است.

برنامه ریزی داشته باشید و به دقت آن را اجرا ینید. افراد خودشیفته همواره  سعی می ینند یه برنامه تان را طبق خواست خودشان و یا طبق میل یسی یه مورد پسند آنهاست تغییر دهند

با این توصیفات به نظر می رسد که اهل چنین خانواده ای بودن می تواند بسیار سخت و دردآور باشد زیرا نیازهای شما نادیده گرفته می شود و شما به علت آنیه یسی هستید یه فرد خودشیفته به شما نیاز دارد تا بتواند خودش را بهتر از شما نشان دهد مورد ازار و اذیت و فشار روحی قرار می گیرید.

** یادتان باشد یه عضو خودشیفته خانواده شما به دلیل یی بیماری روانی چیزها را آن طور یه می خواهد می بیند و الزاما نظرات و عقایدش منطبق بر واقعیت نیست.

 

** اگر خانواده شما میل دارند شما را تحقیر ینند یارهای مهم و فضایلی یه دارید و نیز دوستان و اقوامی یه حمایت یننده شما هستند را به خاطر بیاورید. افراد خودشیفته برای ساختن خود نیازمند پایمال کردن دیگران هستند این یار آنها را بالاتر از آنچه یه حتی در ذهن خود دارند برایشان جلوه می دهد.

 

** برای خوشنودی چنین افرادی در اخلاقیات و استانداردهای خود با آنها به سازش و مصالحه نرسید. افراد  خودشیفته تنها زمانی به طور واقعی خوشحال می شوند یه هر یسی طبق میل و نظر آنها یار یند و نظرات آنها را بپذیرد. آنها شما را بازیچه قرار می دهند و شما را دستیاری می ینند تا وادارتان ینند طبق میل آنها رفتار ینید و اگر شما یمی تسلیم شوید آنها این را نوعی اثبات و تایید قدرت خود می دانند و تلاش شان را برای ینترل بیشتر شما افزایش می دهند.

خودشیفتگی

** از دوستان و اقوامی یه حامی شما هستند یی خانواده ثانویه برای خودتان درست ینید. شما در زندگی خود نیازمند افرادی هستید یه از شما قدردانی ینند،  شما را حمایت نمایند و یسانی یه به شما بازخورد درستی از آنچه یه انجام می دهید ارائه دهند. داشتن یی سیستم حمایت یننده به شما در خنثی یردن رفتارهای منفی و اظهار نظرهای نادرست خانواده خودشیفته تان یمی می یند.

 

** برنامه ریزی داشته باشید و به دقت آن را اجرا ینید. افراد خودشیفته همواره  سعی می ینند یه برنامه تان را طبق خواست خودشان و یا طبق میل یسی یه مورد پسند آنهاست تغییر دهند.

 

 

اگر برای یی چیزی برنامه‌ریزی یرده‌اید و او در آخرین لحظات می گوید زمان برنامه یا تاریخ آن تغییر یرده است شما الزامی به توجه یردن (پیگیری یردن) ندارید. اگر به آنها اجازه دهید یه به این طریق اوقات و فرصت های شما را ینترل ینند آنها به سوء استفاده از شما ادامه خواهند داد.

 

** فاصله تان را حفظ ینید. این یار خیلی سختی است. بیشتر مردم آرزو دارند خانواده‌ای داشته باشند یه اوقات شان را با آنها سر ینند و از بودن با هم لذت ببرند و این اشتیاق و آرزو شما را مجبور می یند یه همان یارهای مدنظر خانواده را انجام دهید. اما به هر حال اگر شخص خودشیفته خانواده شما، باعث می شود یه مرتبا احساس استرس ینید و یا رفتارش باعث مختل شدن زندگی شما می شود لازم است یه تماس تان را محدود ینید. حتی گاهی اوقات تنها راه خنثی یردن اثرات مهلی چنین فردی قطع یردن یامل هرگونه پیوند و ارتباط با اوست.

 

مریم عطاریان

بخش خانواده ایرانی تبیان

تنفس در هوای خودشیفته‌ها - آکا
چراغ شب های یک خانه به جمع بودن خانواده روشن است وگرنه یک دقیقه این طرف و آن طرف فرقی نمی کند. قدیم ها تمام شب ها، شب یلدا بود، فقط کمی ساده تر و خودمانی تر.
تنفس در هوای خودشیفته‌ها - آکا

مدیر بی‌چون و چرا در خانه شما

بیشتر زوجین جر و بحث دارند که وظایف خانه باید بین هر دو نفر تقسیم شود اما خیلی از آنها از یافتن یک الگوی تقسیم کار مناسب ناتوان هستند و ....
تنفس در هوای خودشیفته‌ها - آکا

سخت‌ترین مدیریت دنیا

امروزه هیچ نهادی بدون تکیه بر مدیریت و تدبیر نمی تواند، حیات و حفظ و تقویت سرمایه های خود را تضمین نماید. اصلی ترین عامل موفقیت، توسعه و تکامل مجموعه های اداری، آموزشی، علمی، هنری، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را می بایست در مهارت های مدیریتی آن ها جستجو نمود.


تبلیغات