اضطراب,درمان اضطراب, ضد اضطراب,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بهترین درمان افسردگی' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/110808054458.html'>درمان افسردگی</a></strong>,افسردگی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضد افسردگی' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/11718.html'>ضد افسردگی</a></strong>,افسرزگی چیست,بیماری اضطراب,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اضطراب چیست ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/11686.html'>اضطراب چیست</a></strong>,درمان بیناری اضطراب, ورزش, خونسرد,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سه عامل مهم در کاهش اضطراب امتحان ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/tahsil1/mohem0066.html'>کاهش اضطراب</a></strong>,راهکارههای <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سه عامل مهم در کاهش اضطراب امتحان ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/tahsil1/mohem0066.html'>کاهش اضطراب</a></strong>,کم کردن اضطراب اضطراب,درمان اضطراب, ضد اضطراب,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بهترین درمان افسردگی' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/fardi1/110808054458.html'>درمان افسردگی</a></strong>,افسردگی,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='ضد افسردگی' href='http://www.akairan.com/health/bimari-behdasht/11718.html'>ضد افسردگی</a></strong>,افسرزگی چیست,بیماری اضطراب,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='اضطراب چیست ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/ravanshenasi-khanevadeh/11686.html'>اضطراب چیست</a></strong>,درمان بیناری اضطراب, ورزش, خونسرد,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='سه عامل مهم در کاهش اضطراب امتحان ' href='http://www.akairan.com/khanevadeh/tahsil1/mohem0066.html'>کاهش اضطراب</a></strong>,راهکارههای کاهش اضطراب,کم کردن اضطراب

کاهش اضطراب

 

راهکارهای کاهش اضطراب

کاهش اضطراب
ورزش کنید و سعی داشته باشید که طی انجام تمرینات منظم ورزشی خود را رها کنید . نفس های عمیق ، آرام سازی عضلانی ، فریاد کشیدن در کوه و دشت و بی محابا دویدن ، بسیاری از بازداری های شما رفع خواهد کرد .

 

کاهش اضطراب
در خلوت خود موقعیت های اضطراب آور را تصور کنید و در کلام و رفتار خود به دنبال پاسخ های مناسب بگردید. به عبارتی از خود بپرسید که چه کار می کردم بهتر بود ؟ و چه می گفتم ، بهتر بود ؟ « پس از یافتن پاسخ مناسب ، تمرین کنید » بر آن پاسخ کلامی یا رفتاری مسلط شوید تا بتوانید در موقعیت های مشابه آینده از آن استفاده کنید .

 

کاهش اضطراب

 

کاهش اضطراب
به خاطر داشته باشید کلماتی را که بار اضطرابی دارند ، مثل « هیچ وقت ، همیشه ، هرگز ، زود ، سریع ، باید ، حتماً و ... ) از گنجینه لغات خود حذف کنید و جای آن را با کلمات متعادل و آرام بخشی مثل بعضی اوقات ، با حوصله ، آرام ، بهتر است و .. » جایگزین کنید .

 

کاهش اضطراب
در هنگام صحبت ، از عجله کردن و اجبار در ارائه پاسخ سریع و واکنش شتابزده بپرهیزید ، ( برای پاسخ دادن هیچوقت دیر نیست ) - اول دانش و اطلاعات مربوط به موضوع را در ذهن خود حاضر کنید تا بر موضوع متمرکز شوید ، سپس از گنجینه لغات ذهنی خود سنجیده ترین پاسخ ها را برگزینید . با مطالعه و خلق آثار هنری ، گنجینه لغات خود را گسترش دهید و به تخلیه عاطفی بپردازید .

 

کاهش اضطراب

 

کاهش اضطراب
سعی کنید با افراد آرام و خونسرد معاشرت کنید و نکات ظریف رفتاری سازگار با خود را از آنها یاد بگیرید .

 

کاهش اضطراب
موقعیت هایی راکه در آن با مشکل اضطرابی کمی روبه رو بوده اید و یا اصلاً مشکل نداشته اید ، به خاطر آورید و ضمن مرور آنها خود را تشویق نمایید تا احساس موفقیت را در خود زنده و تقویت کنید .تبلیغات