تله پاتی یا «دو هم اندیشی» چیست؟ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تله پاتی یا «دو هم اندیشی» چیست؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"><div class="item-page"> <p class="imgarticle"> <div style="text-align:center;clear:both;data-xwidt:100%"><div class="mzc"><strong>تله پاتی ا «و م ندیشی» یست؟ strong>div>,تله پاتی, تله پاتی یا دو هم اندیشی, تله پاتی چیست,مشاوره خانواده ،روانشناسی خانوادهdiv> p> <p style="text-align: justify;"><span style="color: #800080;"><strong>تله پاتی ا «و م ندیشی» یست؟strong>span>p> <p style="text-align: justify;">تله پاتی ا ی توان پدیده ی هنی تعریف رد ه ز رتباط ستقیم یان هن ا هن خ ی هد، یشه لمه «تله پاتی» ز لمه ونانی تله ه عنای ور پاتی ه عنای قوع رفته ده ست، تله پاتی رای ولین ار توسط حقق رانسوی «ردریک» ر سال 1882 یان د، ی مچنین ز نیانگذاران نجمن تحقیقات وانی ر نیا وده ست.<br /><br />رتباط فکار ا کدیگر ک پدیده ست ه ر ن؛ فکار، عقاید، حساسات تصاویر هنی جود ارد.<br /><br />توصیف تله پاتی ا مان «و م ندیشی» ه صورت هانی ر وشته ا، فسانه ا، وایات ومی یده ی ود، تی ر وامع بیله ی سترالیا، تله پاتی ه عنوان وه هنی ستعداد کری پذیرفته ده ست. ما ر وامع پیشرفته عتقاد ر ین ست ه توانایی یژه ی ست ه تعلق ه عارفان یزیکدان ا ی اشد ه ر عصر عاصر تحقیقات زیادی توسط یزیکدانان نجام رفته ه واه ین وضوع ست ه علاقه ه تله پاتی روع وره یپتوزیم ود، مچنین انشمندان ا نجام زمایش ای سیاری وی فراد نگلیسی مریکایی شف ردند ه تله پاتی زو پدیده ایی ست ه ر وزه غناطیسی رار ی یرد.<br /><br /><span style="color: #ff6600;"><strong>تله پاتی اقعا یست؟strong>span><br />سیاری ز ردم ه ر ال ادگیری نر «و م ندیشی ا تله پاتی» ستند، ه نظور ستیابی ه ن بتدا اید اد گیرند ه گونه حساسات ود ا نترل نند تا ردش نرژی ر ین اکراها، زادانه دایت ود.<br /><br />رای سیدن ه ن سطح ز ضوح هنی ه توانیدتله پاتی نید اید هنی ه توانید تله پاتی نید اید هن رام الی اشته اشید نانچه هن تان شفته ملو ز حساسات، غم، ینه ا یجان اشد حتمال توانایی تله پاتی ا ک هن یگر ه صفر ی سد.<br /><br />گر توانید وب ین ار ا نجام هید، ز فکار یگران سبت ه ودتان گاه ی وید. علاقه ه تله پاتی عد ز نگ هانی وم زیاد د، زاران فر ز سوگواران ه عزیزان ود ا ز ست اده ودند ه سمت وح رایی رای رتباط عنوی ا عزیزانشان شیده ده ودند.<br /><br />وارد سیاری ز تله پاتی ی توان اد رد، رای ثال تاکنون تفاق فتاده ه کی ز ستگان یا دوستان ما ر ادثه ی زخمی ا شته دند ما ی بر ز تفاق فتاده اگهان گران وید حساس دی جودتان ا را رفته اشد تا ایی ه ی دف سعی ی نید ا ن ردتماس گیرید بری ز ی گیرید.<br /><br />ریافت طلاعات ه صورت ای ختلف خود، فکارتان، واب ا تصاویر هنی ر هایت ی تواند نجر ه تغییر رنامه ا، سفرها غیره ود.<br /><br />با توجه به طالعات تعدد نجام ده ر ین زمینه شخص ده ست ه سیاری ز زنان ه علت حساسات یجانات یرنده رتباط فکار ا کدیگر ستند. وب، ین م رست ست ه زنان یشتر ز ردان ه هود اور ارند.<br /><br />لبته تله پاتی ا عوامل یزولوژیکی یز رتبط ست، علم ابت رده زمانی ه تله پاتی تفاق ی فتد یزان جم ون رد رسال ننده سیگنال تغییر ی ند مچنین مواج غز یرنده رای طابقت ا رستنده یز تغییر ی ند.<br /><br />ک اقعیت الب رباره تله پاتی ر ی اموریت پولو 14 ر سال 1971 تفاق فتاده ست، ی ک زمایش ه ثبات سیده ست ه «اصله» ک انع رای رتباط فکار ا کدیگر یست. ر ند ه ین زمایش توسط سازمان لی وانوردی ضا (اسا) عتبر یست. تی طلاعات ربوط ه ین زمایش تا زمانی ه اموریت ن ه پایان سید یز علام شد.<br /><br />ین زمایش توسط ضانورد یچل دگار ا هار ریافت ننده ر وی زمین ر اصله 240000 یلومتری نجام د. یچل ا یرنده ش ر زمین ا تمرکز ر توالی یست عدد تصادفی ر ین 200 توالی ر و ه رستی دس زده ودند ه عدد 51 ورد ظر وده ست. ر لاصه، رتباط فکار ا کدیگر ا مان تله پاتی یز رست انند سایر پدیده ای هنی وانی رای زمایش ردن سیار شکل ست، ین پدیده ه ور عمده ر ساس الات یجانی ز ر و رستنده یرنده ی اشد.<br />div>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تله پاتی یا «دو هم اندیشی» چیست؟ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تله پاتی چیست

تله پاتی یا «دو هم اندیشی» چیست؟ گردآوری توسط بخش مشاوره خانواده ،روانشناسی خانواده سایت آکاایران
تبلیغات