loading...

چگونه قدر دان زندگی باشیم؟ - آکا

 

از ناسپاسی دست بشوئید .

قدر شناسی در همه چیز را چون چراغی فرا راه خود قرار دهید .

با رهایی  گذشته و چشم پوشی از آینده ، از تمام قدرت ذهن خود برای کام جویی از این لحظه و آفرینش آینده ای عظیم استفاده کنید .

فراموش نکنید نگرانی در باره ی چیزهایی که از حیطه کنترل شما خارج است معنا ندارد .

 

فراموش نکنید نگرانی از بابت چیزهایی که تحت کنترل شماست ، نیز بی معناست ؛ چرا که با استفاده از اسباب و ابزارهایی که در اختیار دارید ، می توانید بر اوضاع و شرایط تاثیر گذارید و آنچه می خواهید بدست آورید .

 

بیاموزید تا عشق و مهر را بر آنچه موجود است نثار کنید .

 

نا سپاسی نسبت به هر چیز را از دهن پراکنده نمایید .تبلیغات