مقدمه

در ادامه بررسی لایحه جدید حمایت خانواده که در 10/11/88 به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسیده است و ما طی مقالات متعددی به بررسی برخی ابعاد این لایحه جدید و نکات جالبی که در باره مسایل خانواده و ازدواج می توان یافت، به ویژه تغییرات قانون در مورد مهریه، ازدواج موقت و ثبت آن کوشیدیم تا با مقالاتی تحت عنوان های ذیل شما را با تغییرات جدید قانونی آشنا سازیم و در این مقاله نیز اولاً تغییر قانون در مورد تجدید ازدواج را شرح می دهیم.

یکی از موارد دیگری را که بنابر لایحه تازه به تصویب رسیده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی برای تجویز اجازه ازدواج مجدد دایم برای شوهر امضاء شده این است که زوجه به اعتیاد رو آورد.

البته اعتیادی که بنابر قانون جدید سبب می شود که دادگاه بتواند اجازه تجدید فراش را برای شوهر صادر کند. باید دارای ویژگی های ذیل باشد.

اولاً: اعتیاد زوجه باید از نوع اعتیاد مضر باشد. و به نظر می رسد مقصود قانون گذار از این قید «مضر» این است که هر گونه داروی شیمیایی مضر را که تازه به بازار می آید. شامل شود و کسی نتواند از خلاء قانونی سوء استفاده کند؛ البته به نظر می رسد این عبارت قانون گذار چندان که باید روشن نیست و ابهام آفرینی زیادی دارا باشد.

ثانیاً: اعتیاد زوجه باید به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند.

این قید را که قانون گذار در ادامه بند ششم ماده 24 لایحه تازه مصوب ذکر کرده است باید در راستای جلوگیری سوء استفاده برخی زوج ها تقسیم کرد که می خواهند به بهانه های مختصر و چه بسا با تقصیر خودشان که زوجه را معتاد ساخته اند، اجازه ازدواج مجدد را از دادگاه بگیرند والا چرا چنین قیدی را قانون گذارآورده است و مگر می شود یک زوجه به اعتیاد مضر مبتلا شود و در عین حال به اساس زندگی خانوادگی ایشان خلل وارد نشود؟! در این صورت مضر بودن آن به چه معنا خواهد بود؟!

به هر حال این قید که توسط قانون گذار در لایحه تازه به تصویب رسیده توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، مشاهده می شود و بنابر نص خود قانون باید به تشخیص دادگاه محرز گردد.

موارد دیگری که برای تجدید فراش در قانون جدید

سوء رفتار یا سوء معاشرت زن، ترک زندگی، عقیم بودن زوجه و برخی مصادیق دیگر را نیز با یک سری شرایط خاص در لایحه تازه به تصویب رسیده کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می توان یافت که از مصادیق امکان تجویز ازدواج مجدد از سوی دادگاه خواهد بود که شرح آن را انشاء ا... در مقالات آتی خواهیم دید.

منابع و مأخذ

- حقوق مدنی   دکتر سید حسن امامی

- قانون مدنی

- قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

- روضة البهیه      شهید ثانی

- جواهر الاحکام  شیخ محمد حسن نجفی

- تحریر الوسیله   امام خمینی (ره)

- حقوق خانواده  دکتر حسین صفایی

- حقوق خانواده  دکتر جعفری لنگرودی

- مصوبات کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی

:نوشته

زهروی
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

منبع : tebyan.net

تبلیغات