روان شناسی

روان شناسی خود باوری

باورهای غلط احساساتمان را تغییر دهیم…
فکر خود را تغییر دهیم تا احسا سمان متحول شود
بعضی اوقات به خود می گوییم که زندگی مان همین است
که هست و تا همیشه همین گونه ادامه خواهد داشت
با باز نگری درنحوه  تفکرو ا حسا سمان زندگی خود را متحول سازیم :

{باورهای غلط} مجبوریم همان گونه احساس کنیم که باشیم
 و انتخاب دیگری نداریم.
{باور های درست} بر خلاف تصور انتخابهای متعددی
داریم پس انتخاب کنیم .
-------------------
{باورهای غلط} اشخاس ویا چیز های دیگر سبب می شوند
که چنین احساسی داشته باشیم.
{باوهای درست} ممکن نیست ؛ نباید افراد یا چیزهای دیگر
 احساسمان را در دست بگیرند.
----------------------
{باورهای غلط} خودمان  را نمی توانیم قبول کنیم  به شرط این که
 افراد دیگر تاییدمان کنند.
{باورهای درست} تفکرمان را تغییر دهیم  مهم وضروری نیست که
همه مارا تایید کنند یا نه.
--------------------
{باورهای غلط} احساس بی ارزشی می کنیم اگراشتباهی مرتکب
 شویم نمی توانیم دیگرکاردرستی راانجام دهیم .
{باورهای درست}چون ماجایزالخطا هستیم و همه اشتباه
می کنیم پس مثل دیگران حق اشتباه کردن را داریم.
---------------------
{باورهای غلط} می توانیم رفتارها و احساسات دیگران را کنترل کنیم.
{باورهای درست} تلاش نکنیم رفتارهمه ی  افراد را تحت
 کنترل خود درآوریم
چون فقط می توانیم رفتار خودمان را  کنترل کنیم..
---------------------
بیاییم روش فکر کردنمان را تغییر دهیم به (خود) و رفتارهای
 خویش متمرکز شویم
آن وقت احساس  و افکار مانسبت به زندگی و همه چیز عوض خواهد شد…
ودر پایان باید گفت که :
وز حادثه ی زمان زاینده مترس  وزهرچه رسدچو نیست پاینده مترس
این یکدم نقد رابه عشرت بگذار  از رفته میندیش و ز  آینده  مترس

 
 

تبلیغات