در این بخش از سایت آکاایران مطالبی د مورد همدلی را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد.

آکاایران: ایجاد تغییرات روزافزون فرهنگی، سیاسی، اقتصاد ی و اجتماعی، شیوه های زند گی را نیز د ستخوش تغییر کرد ه است به طوری که بسیاری از افراد با وجود توانایی های مختلف د ر رویارویی با مسائل و مشکلات روزمره آسیب پذیر شد ه اند .

همدردی و همدلی

همدلی

اگر برنامه های حمایت و پشتیبانی کنند ه ای نباشد که بتواند د ر شرایط بحرانی و آسیب پذیری، فرد را از فشارهای روحی- روانی وارد ه برهاند ، ممکن است او را د ر مراحل تصمیم گیری د چار اشتباهات غیرقابل جبران بنماید . از این نظر، همدلیی یک عمل د اوطلبانه حمایتی محسوب می شود که به فرد کمک می کند تا این مرحله بحرانی را به خوبی پشت سر بگذارد . وقتی د لمان به حال کسی می سوزد ، نسبت به احساسات او همد رد ی می کنیم امّا باید توجّه د اشت که د لسوزی و ترحّم به د یگران همدلیی محسوب نمی شود .

همدلیی به هیچ وجه به معنای تأیید کرد ن طرف مقابل و هم عقید ه بود ن با او نیست. همدلیی یعنی بتوانیم بد ون آن که د ر موقعیت طرف مقابل قرار گرفته باشیم، خود مان را جای او بگذاریم و از منظر او مسئله را نگاه و د رک کنیم، مانند همدلیی با زلزله زد گان و یا فرد مصیبت د ید ه و یا ... همدلیی به ما کمک می کند تا بتوانیم انسان های د یگر را حتّی وقتی با آن ها تفاوت د اریم، بپذیریم و به آن ها احترام بگذاریم.
همدلیی، روابط اجتماعی را بهبود می بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت کنند ه و پذیرند ه نسبت به انسان های د یگر منجر می شود . انسان، موجود ی اجتماعی است و نیاز به هم صحبت د ارد . وقتی ما بتوانیم از زاویه د ید طرف مقابل به مشکلات او بنگریم، احساس تنهایی از او گرفته و به عمیق ترین و ریشه د ارترین نیاز آن ها که احساس ارزشمند ی و مهّم بود ن است پاسخ مثبت د اد ه ایم. زمانی که بتوانیم د وستان و اطرافیان خود را د ر مواقع لزوم یاری د هیم و از آن ها یاری بگیریم، به قانون طلایی همدلیی با د یگران عمل کرد ه ایم که جزء مهارت های زند گی به شمار می آید .

● تعریف همدلیی
تمایل پاسخ د هی به حالت عاطفی د یگران را با حالت عاطفی مشابه همدلیی گویند . یعنی این که فرد بتواند مسائل د یگران را حتّی زمانی که د ر آن شرایط قرار ند ارد ، د رک کند و برای نظریات و احساسات آن ها ارزش و احترام قائل شود .

● اثرات همدلیی
۱) عامل پیشگیری بسیاری از رفتارهای ناخوشایند می شود .
۲) د ر طرفین احساس خوشایند و مثبت به وجود می آورد .
۳) فرد را از احساس تنهایی نجات می د هد .
۴) موجب اخذ تصمیم های صحیح تر می شود .
۵) از بسیاری تعارضات و سوءتفاهم ها جلوگیری می کند .
۶) هد فی به جا و مناسب موجب تعد یل و اصلاح شناخت، احساس و رفتار می شود .
۷) د ر تحکیم روابط همسران می تواند نقش مهمی د اشته باشد .
۸) احساس آرامش می شود و قوه اد راک فرد را افزایش می د هد .
۹) موجب افزایش اعتماد به نفس می شود .
۱۰) زمینه شناخت بهتر و بیشتر از د یگران را فراهم می آورد .
۱۱) روابط خانواد گی و اجتماعی را بهبود می بخشد .
۱۲) امنیت روانی و آسایش خاطر را تقویت می کند .
۱۳) میل به شرکت د ر فعالیت های گروهی را افزایش می د هد .
۱۴) بیان احساسات خود و د رک احساسات د یگران را آسان تر می کند .

● زمینه های بروز رفتار همد لانه
۱) همدلیی نوعی خصوصیت ذاتی د ر انسان هاست. چون انسان ها د ر اجتماع به د نیا می آیند و باهم زند گی می کنند و بزرگ می شوند ، برای همد یگر ارزش حیاتی قائلند و نسبت به یکد یگر نگران می شوند و رفتار همد لانه از خود نشان می د هند .
۲) رفتار همدلیی براساس شرطی سازی اولیه شکل می گیرد و انسان ها از رفتار و عکس العمل های د یگران همدلیی را می آموزند .
۳) رفتار همدلیی می تواند به موقعیت و تجربه خود آنان بستگی د اشته باشد ، یعنی هرچه افراد همدلیی بیشتری را تجربه کرد ه باشند ، احتمال واکنش رفتار فعالانه د ر آن ها بیشتر خواهد بود .
۴) همدلیی می تواند متناسب با جنسیت افراد ، شکل متفاوت به خود بگیرد ، اغلب افراد نسبت به همجنس خود رفتارهای همد لانه بیشتری نشان می د هند .
۵) تشویق رفتارهای همد لانه از طرف د یگران می تواند احتمال بروز آن را د ر موقعیت های مشابه افزایش د هد .
۶) فرد با آموزشِ شناخت و د رک احساسات خود و د یگران و تفسیر موقعیت ها، قاد ر خواهد بود رفتار همد لانه را از خود نشان د هد .
۷) گاهی علّت بروز رفتار همد لانه می تواند د وری کرد ن از یک حالت روحی منفی و ناخوشایند باشد .

راه های تقویت همدلیی
۱) د ر ارتباط با د یگران به آن ها فرصت د هیم تا احساسات خود را به راحتی بیان کنند .
۲) چون همدلیی بر پایه خود آگاهی است، هرچه بیشتر نسبت به احساسات خود مان آگاهی د اشته باشیم بهتر می توانیم احساسات د یگران را د رک کنیم.
۳) تظاهر به همدلیی نکنیم و به احساسات د یگران لطمه نزنیم.
۴) د ر زمان همدلیی به حالات چهره و حرکات طرف مقابل توجه کنیم.
۵) با د رک احساسات طرف مقابل به او بفهمانیم که برایش اهمیت و ارزش و احترام قائل هستیم.
۶) تجارب مشابه گذشته به ما کمک می کند تا موقعیت و احساسات طرف مقابل را بهتر د رک کنیم.
۷) د ر ارتباط با د یگران، قبل از اقد ام به هر عملی، لحظه ای هم که شد ه خود را به جای او قرار د هیم.
۸) هنگام بروز مشکل، احساسات خود را با د یگران د ر میان بگذاریم.
۹) متوجه باشیم که همدلیی از سوی د وستان، د ارای حد و اند ازه ای است، افراط د ر آن امکان سوء استفاد ه را فراهم می آورد .
۱۰) اطرافیان خود را به خاطر رفتارهای همد لانه شان تشویق کنیم.
۱۱) د ر برابر افراد ی که موجب د لسرد ی ما می شوند و یا احساسات همد لانه ما را جد ّی نمی گیرند ، مقاومت کنیم.
۱۲) د ر همدلیی با د یگران از مقایسه کرد ن خود د اری کنیم، چون ممکن است به احساسات پرامید آن ها لطمه وارد شود .
۱۳) د ستور د اد ن، قضاوت کرد ن، نصیحت کرد ن و سرزنش کرد ن، احساس همدلیی را از بین می برد ، اکید اً از آن ها پرهیز کنیم.
۱۴) هر قد ر حسّ همدلیی را د ر خود تقویت کنیم، به همان میزان اصول اخلاقی را رعایت کرد ه ایم.
۱۵) برای این که همدلیی اعضای خانواد ه را تضعیف نکنیم، بهتر است به ارتباط های عاطفی آن ها بیشتر توجه کنیم.
۱۶) به اواخر د وران کود کی که پیشرفته ترین سطوح همدلیی پد ید ار می شود ، بیشتر توجه کنیم.
۱۷) برای پیشگیری از شرارت ها و آسیب ها، حس همدلیی را د ر د یگران تقویت کنیم.
۱۸) هنگام همدلیی، احساسات خود را شمرد ه بیان کنیم تا طرف مقابل احساس آرامش بیشتری کند .
۱۹) به سخنان طرف مقابل کاملاً گوش و به او اطمینان د هیم که سعی د اریم مانند او به مشکل نگاه کنیم.
۲۰) با برقراری روابط صمیمانه د ر خانواد ه، روحیه همدلیی اعضای خانواد ه را تقویت کنیم.
۲۱) با یاد آوری تجارب مشابهی که د اشته ایم، د ر د رک احساسات همد لانه د یگران موفق تر عمل کنیم.
۲۲) د ر همدلیی د یگران، آن ها را مقصر ند انیم و سرزنش نکنیم.
۲۳) سعی کنیم د ر همدلیی راه حل ارائه ند هیم چون طرف مقابل د لش می خواهد فقط ناراحتی خود را با کسی د ر میان بگذارد و از جانب او د رک شود .
۲۴) مشکلات د یگران را کوچک و بی ارزش نپند اریم.
۲۵) مشکلات د یگران را بیش از حد بزرگ جلوه ند هیم.  

گردآوری: بخش خانواده آکاایران

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران

کودکان فاقد حس همدلی هستند

کودکان فاقد حس همدلی هستند

کودکان فاقد حس همدلی هستند کودکان فاقد حس همدلی هستندعلی دهروان مشاور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت:هیجانات کودک به آسانی تحت تاثیر رویدادهای بدنی نظیر خستگی و گرسنگی قرار می
مهارت های همدلی

چگونه مهارت های همدلی را بیاموزیم؟ -

هفته نامه سلامت - دکتر هانیه زایر رضایی، روان شناس بالینی کودک و نوجوان: انسان ها در قرن حاضر برای مقابله سازگارانه با استرس ها، موقعیت های مختلف و تعارض های زندگی به رو
راه های تقویت

راه های تقویت حس همدلی با همسر

راه های تقویت حس همدلی با همسراحساسات همسر, ارتباط با همسر, تلاطمات روحی همسردر این مطلب از ابرتازه ها راه های تقویت حس همدلی با همسر بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با
زندگی مشترک

همدلی؛ رمز موفقیت زندگی مشترک

همدلی؛ رمز موفقیت زندگی مشترک پربیننده ترین هـا قدیمی ها می گفتند همدلی از همزبانی بهتر است. امروزی ها همین قاعده را با پژوهش های روانشناسی اثبات می کنند. از نظر روا
موفقیت

پرادا، موفقیتی حاصل همدلی یک زوج

پرادا، موفقیتی حاصل همدلی یک زوج پربیننده ترین هـا پرادا، یکی از نشان های تجاری مطرح ایتالیایی در تولید محصولات لوکس و باکیفیت بالا است که آغاز فعالیت آن به اوایل
تاتو

همدلی حتی بادیکتاتور -

استبداد در لغت آن است که شخص در کاری که شایسته مشورت است بر رأی خویش اکتفا نماید. این واژه، عربی و مصدر باب استفعال است و در حدیث و ادبیات اسلامی فراوان به چشم می خورد. استبداد
همسر

همدلی از نوع همسرانه

سرویس زناشویی آکا ایران - بخش رازهای موفقیت: مجموعهرازهایموفقیت همدلی از نوع همسرانه اولینومهمترینگامبرایدادنشوقدوبارهبههمسربحرانزده،همدلیکردناست اولینومهمترینگامبرایدادنشوقد
تبلیغات