loading...

ده آغازشگر برای دوستی
 
هرگز متوجه نخواهید شد چه وقت می تواند اتفاق بیفتد. ممکن است درحال گذر از یک خیابان، مشغول غذا خوردن در یک رستوران، قدم زدن در یک باشگاه شبانه و یا درحال خوش و بش با دوستـتان بـاشـیـد کـه نـاگـهـان او پـیدایش می شود. دختری زیبا که حسابی نظر شما را جلب کرده و دوست دارید با او صحبت نمایید. پس بـرای ایـن منـظــور چه کاری خواهید کرد؟ باید قدم پیش گذاشته و با او حـرف بزنید...

ده آغازشگر برای دوستی - آکا

اگر یاد نگرفته اید که چگونه به دختر مورد علاقه خود نزدیک شوید، ما در این قسمت چنـدیـن روش عـمـلی به شـمـا ارائه میدهیم تا به راحـتـی بـتـوانـید با همسر دلخواه خود ارتباط برقرار نمایید. به این روشها در اصطلاح "یـخـشـکن" اطلاق خواهیم کرد.
سلاح اصـلی هـمـواره هـنـر سـازگـاری و انـطـبـاق پذیری خواهد بود. پیش از شروع باید تشخیص دهید که در چه شرایطی قرار دارید: "گرم" یا "سرد".
موقیعت گرم هنگامی است که او شمـا را مـورد توجه قرار داده و با یک سری از علائم (مانند حرکات چشم و زبان جسمانی ) چراغ سبز را نشان داده است.
موقیعت سرد زمانی است که آشنایی قبلی با هم نداشته و این اولین برخـورد شـمـا محسوب می گردد. این موقیعت کمی مشکل تر به نـظر میرسد چرا که به علاقمندی او نسبت به خود مطمئن نیستید.
اکنون به یخشکن ها میپردازیم:
▪ شماره ۱۰
خودتان را معرفی کنید بسیار واضح است. تا زمانی کـه خـود را به او معرفی نکنید، متوجه وجود شما نـخـواهد شد. همیشه دوستی ها با یک معرفی ساده و صمیـمـی شـروع مـی گـردنـد. تـصـادفـا" بسمت وی قدم برداشته و خود را معرفی نمایید.
بگویید
ـ " من آرش هستم. از دیدنتون خوشحالم."
ـ "من آرش هستم. فکر نمیکنم همدیگرو بشناسیم."
▪ شماره ۹
برایش آبمیوه بخرید چه در رستوران باشید، چه در رستوران و چه در باشگاه شبانه، یـکـی از یـخشکـنـهـای معروف، خریدن یک نوشیدنی خنک برای او میباشد. از گارسون بخواهید یـک نـوشیـدنـی دیگر مشابه با آنچه که قبلا روی میزش در حال نوشیدن آن بـوده ( و یا اگر می خواهـیـد خیلی پر جنب و جوش باشـید مـشابـه بـا نـوشـیـدنـی که خـود شما در حال خوردن آن هستید ) برایش بیاورد. سینی این نوشیدنی را با تکه ای کاغذ حاوی مطلبی با مزه به همـراه شماره تلفن خود مزین کنید. از گارسون بـخـواهید کـه حتـما به او اطلاع دهد که آن نوشیدنی از طرف کیست. هنگام خارج شدن از محل کنار میز او توقفی کوتاه نموده و خود را به می معرفی کنید. این برخوردی شجاعانه است، بدون ابراز خشونت.
بگویید
ـ "امید وارم از نوشیدنی لذت برده باشید."
ـ "این نوشیدنی مورد علاقه منه. فکر کردم شما هم خوشتون میاد."
▪ شماره ۸
بپرسید مجرد است یا خیر . شما زمانی خواهید خواست که به این موضوع پی ببرید، پس چرا از همان ابتـدا سـؤال نمی کنید؟ بیاد داشته باشید که این در هر شرایطی، یک حرکت شجـاعـانـه اسـت. اگـر فرد خوش تیپی بـاشـیـد، احـتـمال ایـنکه او مثبت تر و واضح تر عمل نماید بیشتر خواهد شد و اگر نه، دیلیلی خواهد بود برای دوستانه تر بودن. در هر صورت در این برخورد لازم است همیشه رک و با صراحت باشید. او نیز رک و با صـراحـت خواهـد بود. اگـر گـفـت کـه مجرد نیست، و یا اگر بشما علاقمند نباشد، بسرعت متوجه خواهید شد. پـرسـیـدن از یک غریبه که آیا دردسترس هست یا خیر، بلافاصله منظور و هدف شما را آشکار نموده و هرگونه سوء تعبیر را از بین خواهد برد.
بگویید
ـ "قبل از اینکه اسمتونو که میدونم به قشنگیه خودتونه بپرسم، می خواستم بدوم مجرد هستید؟"
ـ "اینقدر خوش شانس هستم که مجرد باشید؟"
▪ شماره ۷
بی پرده باشید این طرز برخوردی است بـرای افـرادی کـه مـایـلند بـیشتر از اینها رک و با صراحت باشنـد. قدم برداشتن به طرف یک زن و نشان دادن صراحت و بی پردگی می تواند به عـنوان یـک جذاب کننده قوی عمل کند. او ممکن است اعتماد بنفس شما را نشانه ای بر ارزشتـان برای صحبت کردن قلمداد کند.

بگویید
ـ "داشتم دنبال بهانه ای بـرای بـاز کردن صحبت میگشتم، ولی چیزی پیدا نکردم. اسمم آرشه، اسم شما چیه؟"
ـ " اشکالی نداره اگه به شما ملحق بشم؟"
▪ شماره ۶
محیط اطراف را توصیف کنید هرکجا به او برخورد کنید، پیرامـون شـما چـیـزهایـی وجود خواهد داشت. از آنها برای باز کردن سر صحبت استفاده کنیـد. به محیط اطراف خود نگاه کرده و موضوع جالبی را برای گفتگو انـتـخـاب نـمـایـیـد. این راه کار محدود به اشیاء نمیگردد. اگر متـوجـه شـدید فردی روز سهتی را در محل کارش گذرانده ، می تـوانـید جـمـله ای بـه وی بگویید که تنشها و خستگی ها را از تـنـش بـیرون کند. این باعث می گـردد کـه او خـودش را سـبـک و سـر صحبت را باز کند. با این حـال قـبـل از مـراجـعـه بـه او، مـطـمـئـن شوید که سرش شلوغ نباشد.
بگویید
ـ "من این آهنگو جای دیگه ای هم شنیدم، خیلی قشنگه"
ـ "بنظر میرسه که روز خیلی خوبی داشتی" ( اگر خسته بنظر میرسید، با گوشه و کنایه به او بگویید)
▪ شماره ۵
سؤالی سرگشاده بپرسید مشکل ترین قسمت یک یخشکن بکار گمـاردن آن بـرای آغـاز نمودن محاوره ای است که ۳۰ ثانیه بعد از شروع شدن، خاتمه نپذیرد. برای جلوگیری از چنین وضـعیـتـی، اقـدام بـه پرسیدن سؤالی نماییـد کـه پـاسـخش بـه "بله" یا "خیر" ختـم نـشده و احـتیاج به بسط بیشتری داشته باشد.
بگویید
ـ "خوب، سرگرمیات چیا هستن؟"
ـ "خوب، آخر هفته ها چطوری خودت مشغول میکنی؟"
▪ شماره ۴
از او بخواهید شما را به یک نوشیدنی میهمان کند با اینکار به صـورتی موزیانه باعث متعجب ساختن وی شده و و جذابیت زیادی در نزدش پیدا خواهید نمود.
بگویید
ـ "بهت میگم چرا، ولی چطوره ازت بخوام یه نوشیدنی مهمونم کنی؟"
ـ "همیشه تو فکر این بودم که منصفانه نیست که هـمیشه من بـرای کـسی نوشـیـدنـی بخرم، پس ازت میخوام که اینبار شما منو مهمونم کنی و قول میدم لطفتو جبران کنم"
▪ شماره ۳
تعریفی صادقانه از او بنمایید بر همگان معلوم است که زنان دوست دارند مورد تعریف و تمجید قرار بگیرند. با این حال آنها براحتی میتوانند تخشی دهند که صادقانه از آنها تعریف میشود و یا از روی ریاکاری. گذشته از اینکه درچه شرایطی قرار دارید، همیشه باید موضوعی قابل قبول برای تعریف و تملق پیدا کنید.این میتواند بسته به زبان جسمانی او، تعریف و تمجیدی مخاطره آمیز و یا خودمانی باشد.

بگویید
ـ "جالبه که متوجه اون شدی...خیلی باهوشی"
ـ "خنده شیرین و جذابی داری"
▪ شماره ۲
سلام کنید همانطور که از آن بر می آید، از ایـن طـرز برخورد کلاسیک معمولا چشم پوشی میگردد. اغلب افراد بلافاصله جواب سلام را میدهنـد که تـصور میـکنند ادب و نزاکت اینطور ایجاب میکند. با اینحال جواب سلام می تواند در را بـرای آغـاز سـخن باز گرداند. سلام، شروع کننده ای ساده است که باعث ایجاد جرات برای گفتگو با افراد نا آشنا میشود.
بگویید "سلام!"
▪ شماره ۱
او را به لبخند زدن وادار نمایید وادار کـردن او بـه لبخند زدن بـصورت معجزه آسایی باعث شکستن یخ خواهد شد. زنان عاشـق مـردانی هستند که بتــوانند آنها بخندانند. خوش مشربی باعث جذابیت بیشتر مردان میشود.
بگویید
ـ "شرط می بندم میتونم در عرض ۵ ثانیه بخندونمت"
ـ "دوست داری یه جوک بامزه برات تعریف کنم"
● کمی یخ بشکنید
خواه سر کارتان باشید، چه مشغول بازی و یا در حال گردش، ممکن است با دختر مورد علاقه خود روبـرو شـوید. نکـتـه ایـن است که فقط باید بدانید چه کاری را و در چه زمانی انجام دهید. همیشه آرام و صادق باشید.
اگر فردی جواب رد به شـما داد، نـا امید نشده و با اعتماد بنفس بیشتر به دنبال همسر مورد علاقه خود بگردید. 
 
منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران
 


شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

باز کردن در دوستی

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران


تبلیغات