خودباوری

خودباوری با خودباوری از نظر ذهنی و روانی احساس راحتی کرده و خود را آنگونه که هستیم می پذیریم و باور می کنیم.

خودباوری - آکا

از استعدادهایمان بیشترین بهره را می بریم و نسبت به عیوب جسمانی و ناتوانی های خودمان دیدگاهی واقع بینانه پیدا خواهیم کرد. زمان کمی را در استرس و اضطراب و حسادت سپری می کنیم و بیشتر اوقات آرام بوده و نسبت به عقاید جدید گشاده رو; خوشبین; شوخ طبع و دارای اعتماد به نفس هستیم. نسبت به دیگران احساس خوبی داریم و به آنها اعتماد می کنیم، به علایق آنها توجه و احترام می گذاریم و سعی نمی کنیم که بر آنها تسلط و کنترل داشته باشیم. با احساس یکی بودن با جامعه، نسبت به دیگران احساس مسئولیت و تعهد می کنیم و نسبت به اعمال خودمان نیز همین حس را خواهیم داشت.

روزنامه ابتکار
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران
تبلیغات