بگذارید دیگران هم بدرخشند - آکا

گاهی اتفاق فریبنده ای برای روح انسان اتفاق می افتد، و آن احساس آرامشی است که وقتی از جلب توجه کردن دیگران به سوی خود دست بر می دارید و به جای آن به دیگران اجازه می دهید ، بدرخشند به شما دست می دهد.

نیاز ما به مورد توجه قرار گرفتن ، به بخش خود – محوری ما مربوط می شود که می گوید «به من نگاه کنید، من استثنایی هستم. داستان من از داستان شما جالب تر است.» این همان صدایی است که در درون ماست و ممکن است برای ابراز بیرون نیاید، بلکه می خواهدباور کند که «دستاوردهای من کمی مهمتر از دستاوردهای شماست.» من(ego) آن قسمت از ماست که اغلب می خواهد به قیمت از بین رفتن دیگران دیده و شنیده شود، مورد احترام قرار گیرد و استثنایی محسوب شود. "من"  قسمتی از ماست که به میان حرف دیگران می دود و یا با ناشکیبایی منتظر نوبتِ حرف زدن خویش می ماند تا بتواند گفتگو و توجه را به سوی خود  بازگرداند. بیشتر ما، به درجات مختلف، به زیان خودمان، خود را در این عادت درگیر می کنیم. شما وقتی که بی درنگ به میان حرف دیگران می پرید و گفتگو را به سوی خود برمی گردانید، می توانید زیرکانه شادی آن شخص را در سهیم بودن در گفتگو به کمترین میزان برسانید و با  انجام این کار ، بین خود و دیگران فاصله ایجاد کنید.

در این کار همه بازنده هستند.

بار دیگر که کسی برایتان داستانی تعریف می کند یا دستاورد خود را با شما در میان می گذارد، متوجه تمایل خود جهت گفتن چیزی باشید که در پاسخ درباره خودتان می گویید.

گرچه شکستن عادت مشکل است، اما این که با آرامش خاطر بتوانید از نیازِ خود به مورد توجه بودن دست بردارید و به جای آن  در شادی و درخشش فرد دیگری سهیم شوید ، نه تنها لذت بخش ، بلکه آرام بخش نیز هست. بهتر است به جای این که به میان حرف دیگران بدوید و بگویید «یک بار همین کار را کردم» یا «حدس بزنید امروز چه کار کردم» زبانتان را گاز بگیرید و توجه داشته باشید که چه اتفاقی می افتد. فقط بگویید «جالب است» یا «لطفاً ادامه بدهید بیشتر برایم بگویید» و به همین بسنده کنید. کسی که با او حرف می زنید، خیلی بیشتر شاد خواهد شد، و چون شما خیلی بیشتر در گفتگو «حاضر» هستید، برای این که خیلی با دقت به حرفهای او گوش می دهید، او با شما احساس رقابت نخواهد کرد. نتیجه آن خواهد شد که این شخص در کنار شما بیشتر احساس آرامش اعصاب خواهد داشت و شخصی مطمئن و نیز جالب تر می شود. اعصاب شما نیز آرامش بیشتری خواهد یافت، زیرا هیجان زده منتظر نوبتتان نخواهید بود.

روشن است که مواقع بسیاری وجود دارد که به جای دست برداشتن از درخشش، تبادل تجربه بین دو طرف و سهیم شدن در درخشش و در جلب توجه کاملاً بجاست. اشاره ما در اینجا به نیاز اجباری برای گرفتن درخشش از دیگران است. از قضا وقتی که شما از نیاز خود برای به خود اختصاص دادن درخشش دست برمی دارید، آرامش درونی که از واگذاری درخشش به دیگران حاصل می شود جایگزین آن توجّهی می شود که از دیگران نیاز داشتید.

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران
تبلیغات