loading...

برگ برنده در دستان تو

بسیاری از ما سعی می‌کنیم افراد و موقعیتها را تابع خواسته‌های خویش سازیم و طبیعی است وقتی آنها به شیوه خود عمل می‌کنند ما آمادگی آن را نداشته و احساس نگرانی،  غم و حتی خشم می‌کنیم.  در یک رابطه سالم رشد و تغییرات هر یک از طرفین مجاز می‌باشد.

برگ برنده در دستان تو - آکا

روابط سالم بین فردی سلامت و شادابی را به همراه دارد. مطالعات نشان می دهد انسانهایی که ارتباطات سالم و درستی با دیگران دارند، استرس کمتری را تجربه می کنند و شادتر هستند. طبیعتا در هر رابطه صحیح و انسانی رعایت یکسری اصول اولیه ضروری باشد.

 

در اینجا به چند اصل مهم اشاره خواهیم داشت:

انتظارات واقع گرایانه‌ای از طرف مقابل داشته باشید.هیچ کس دقیقا همان چیزی نیست که خواهان آن هستید.  گاه افراد با اعمالشان شما را نا امید می‌کنند.  یک رابطه سالم به این معناست که دیگران را به همان صورتی که هستند بپذیرید و قصد تغییر آنها را نداشته باشید. 

با یکدیگر صحبت کنید.  گفتگوی سالم یکی از ارکان ارتباط سالم است.  بدین معنا که :

برای خود وقت بگذارید. 

شنونده خوبی باشید.  وقتی طرف مقابل مشغول صحبت است تنها به صحبتهای او گوش دهید و به پاسخ خودتان نیندیشید. 

با گوش جان صحبت‌های طرف مقابل را بشنوید.  گاه افراد در گفته‌هایشان احساسی را بیان می‌دارند که تنها با گوش شنیده نمی‌شود و بایستی قلب خود را نیز برای آن بکار بگیرند. 

سوال کنید.  اگر احساس می‌کنید نکته‌ای را از گفته‌های طرف مقابل متوجه نشده‌اید از او بخواهید تکرار کند.

علاقمندی خود را به شنیدن مطلب نشان دهید. 

تبادل اطلاعات کنید.  مطالعات نشان می‌دهد تبادل اطلاعات برای شروع ارتباط مفید می‌باشد.  در بیان خود و اطلاعاتتان راحت باشید ولی متوجه باشید که در آغاز طرف مقابل را با انبوهی از مطالب دچار سردرگمی‌ نکنید.  یک رابطه سالم،  گفتگوی سالم می‌طلبد. 

انعطاف پذیر باشید. بسیاری از ما سعی می‌کنیم افراد و موقعیتها را تابع خواسته‌های خویش سازیم و طبیعی است وقتی آنها به شیوه خود عمل می‌کنند ما آمادگی آن را نداشته و احساس نگرانی،  غم و حتی خشم می‌کنیم.  در یک رابطه سالم رشد و تغییرات هر یک از طرفین مجاز می‌باشد. 

مراقب و متوجه خود باشید.  رضایت خودتان را در یک رابطه نادیده نگیرید.  رابطه سالم دوجانبه است و هر دو نفر بایستی از آن احساس رضایت کنند. 

راسخ و ثابت قدم باشید. چنانچه مسئولیتی را می‌پذیرید،  آن را بطور کامل به پایان برسانید.  در یک رابطه سالم ثبات و مسئولیت پذیری از شرط‌های اساسی به شمار می‌آید. 

به شکلی منصفانه بحث کنید.  بسیاری از ارتباطات تعارضاتی را نیز به همراه دارد.  این بدان معنا نیست که شما به عقاید یکدیگر احترام نمی‌گذارید بلکه بدین معناست که مسئله‌ای دارید.

مطالعات نشان می‌دهد اگر چه در یک ارتباط موثر وفاداری اصل مهمی‌است اما یک ارتباط سالم به اکنون می‌اندیشد نه امیدواری نسبت به یک ایده‌آل احتمالی در آینده

برای گفتگو و مذاکره درباره مسئله موجود وقت مناسبی را تعیین کنید. 

توجه داشته باشید که گفتگوهای دشوار را زمانی که خسته یا عصبانی هستید آغاز نکنید.  با توافق طرف مقابل زمان مناسبی را برای گفتگو درباره مساله موجود انتخاب کنید.  یک رابطه سالم بر مبنای احترام متقابل پایه ریزی شده است. 

ایراد نگیرید و سرزنش نکنید.  به موضوع حمله ببرید نه به شخص.  یک گفتگوی ملایم را به شکلی قاطعانه و با گفتن کلمه " من " آغاز کنید.  چگونگی ناراحتی خود را از مساله بیان نمایید.  و هرگز کلمه تو یا شما را به منظور سرزنش و تحقیر طرف مقابل بکار نبرید.  در یک ارتباط سالم سرزنش جایی ندارد.

به احساسات منفی و غیرقابل کنترل خود اجازه بروز ندهید. به دیگران فرصت دهید درباره خودشان صحبت کنند. یک رابطه سالم به افراد حق بیان می‌دهد. 

ـ از موضوع بحث خارج نشوید.  حول یک موضوع مشخص بحث و گفتگو کنید و هر موضوعی که شما را آزرده ساخته و ارتباطی با موضوع فعلی ندارد پیش نکشید.  یک رابطه سالم اشتباهات را می‌پذیرد. 

با مفروضات خود نتیجه گیری نکنید.  وقتی با کسی صمیمی‌می‌شوید هرگز بر پایه فرضیات خود نتیجه گیری نکنید.  شما احساسات و افکار طرف مقابل را بخوبی نمیشناسید.  یک رابطه سالم همه جوانب را می‌سنجد. 

برگ برنده در دستان تو - آکا

اگر احساس کردید به کمک فرد دیگری احتیاج دارید از وی کمک بگیرید.  در صورتی که نتوانستید مسائل خود را با طرف مقابل به شیوه‌ای صحیح حل نمایید حتما از فردی مثل مشاور، والدین،  افراد با تجربه دیگر و افراد قابل اعتماد کمک بخواهید.  یک رابطه سالم از تقاضای کمک نمی‌هراسد. 

بخاطر بسپارید همیشه پایان گفتگوها حل کامل مسئله نیست.  خود را برای پایان ناموفق و یا بینابین آماده کنید.  یک رابطه سالم پیروی کورکورانه و یا توافق کامل را طلب نمی‌کند. 

نسبت به دیگران خرده گیر نباشید.  البته شما نمی‌توانید هر چیز و هر کس را بپذیرید ولی در عین حال خرده گیر هم نباشید.  این کار از انرژی‌های شما می‌کاهد.  مطالعات نشان می‌دهد هر چه بیشتر خوبی‌های دیگران را ببینید و کشف کنید،  روابط بهتری برقرار خواهید نمود.  رابطه سالم با سوء تفاهم و زخمهای گذشته ارتباطی ندارد.

بخاطر بسپارید هدف از گفتگو،  پیروز شدن هر دو نفر است.  ارتباط سالم بر مبنای برنده و بازنده استوار نیست.

 یک رابطه سالم دارای دو برنده است که هر یک با کمک دیگری به دنبال پاسخ مسئله می‌گردد. 

شما قادرید ارتباط خود را قطع کنید.  شما می‌توانید خود را از یک رابطه بیرون کشیده و به ارتباط خود پایان دهید.

 مطالعات نشان می‌دهد اگر چه در یک ارتباط موثر وفاداری اصل مهمی‌است اما یک ارتباط سالم به اکنون می‌اندیشد نه امیدواری نسبت به یک ایده‌آل احتمالی در آینده. 

محبت و صمیمیت خود را نشان دهید.صمیمیت نقش بسیار مهمی‌در ارتباطات بین فردی دارد.  یک رابطه سالم احساسات صمیمانه و دوستانه را می‌طلبد. 

تعادل زندگی خود را حفظ کنید. در همه امور تعادل خود را حفظ کنید و به هر یک از افراد و مسایل زندگی خود سهم مناسبی را اختصاص دهید.  یک رابطه سالم وابستگی شدید و عادت گونه را نمی‌پذیرد. 

چنانچه خود را زیر نقاب پنهان کنید بالاخره دیر یا زود خود واقعی تان آشکار خواهد شد و به روابط شما لطمه خواهد زد. یک رابطه سالم با انسانهای واقعی ساخته می‌شود نه با تصورات

به خود فرصت دهید. دوست شدن و ایجاد یک رابطه سالم یکباره اتفاق نمیافتد.  بخصوص وقتی در محیطی جدید مثل دانشگاه و خوابگاه قرار می‌گیرید.  نزدیک شدن به افراد جدید کمی‌دشوار به نظر می‌رسد.  ولی بخاطر بسپارید آشنا شدن با افراد کمی‌طول می‌کشد.  ایجاد یک رابطه سالم نیاز به زمان دارد. 

خودتان باشید. اگر بتوانید در برخوردهایتان خودتان باشید و نقش بازی نکنید بسیار دلچسب تر و مقبول تر خواهید بود.  چنانچه خود را زیر نقاب پنهان کنید بالاخره دیر یا زود خود واقعی تان آشکار خواهد شد و به روابط شما لطمه خواهد زد.  یک رابطه سالم با انسانهای واقعی ساخته می‌شود نه با تصورات.

 

 

 

فرآوری: نوریه نوچمنی

بخش خانواده ایرانی تبیان

منبع : tebyan.net

گردآوری توسط بخش روانشناسی روابط اجتماعی سایت آکاایران


تبلیغات