loading...

کیف وکفش

 


نمونه هایی که در اینجا مشاهده میکنید طراحی هایی از فلوویو بوناویا طراح و عکاس است که در آخرین کتاب خود تحت عنوان (ماده و طعم) ارائه نموده است . این طراحی ها را به عنوان نمادی برای مبارزه با پرخوری در جهان در طراحی وسایل بانوان استفاده نموده است.

 

 

کیف وکفش

 

 

کیف وکفش

 

 

کیف وکفش

 

 

کیف وکفش

 

 

کیف وکفش

 

 

کیف وکفش

 

 

کیف وکفش

 

 

کیف وکفش

 

 

کیف وکفش

 

 

کیف وکفش

 

 

کیف وکفش

 

 

کیف وکفش

 

 

کیف وکفش

 

 

کیف وکفش

 

 

کیف وکفش

 

کیف وکفش

گردآوری سبک زندگی آکا

گردآوری سبک زندگی آکاتبلیغات