قضاوت با شما

قضاوت با شما۱) هیچ وقت آرزو نکن در دنیا جای کسی باشی، چون اگر آرزویت برآورده بشود جای خودت در دنیا خیلی خالیه.

قضاوت با شما - آکا

۲) زندگی مسابقه نیست، یک سفر است. تو آن مسافری باش که در هر گامش ترنم لحظه ها جاری ست.
۳) یک روز «عشق» و «فضولی» و «حسادت» و «دیوانگی» با هم قایم باشک بازی می کردند. فضولی، حسادت را پیدا می کند، حسادت از روی حسودی اش به دیوانگی می گوید عشق پشت گل سرخ قایم شده، دیوانگی خاری را برمی دارد و به طرف عشق پرتاب می کند و عشق برای همیشه کور می شود. دیوانگی قول می دهد تا آخر عمرش پیش عشق بماند و تنهایش نگذارد و قول می دهد جای چشم های عشق باشد. برای همین است که هر کس عاشق می شود، دیوانه است.

روزنامه ابتکار
ویرایش و تلخیص:آکاایران

گردآوری توسط بخش روانشناسی حسادت سایت آکاایران
تبلیغات