آداب معاشرت

آداب معاشرت

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آداب معاشرت ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +آداب +معاشرت را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ین خش ز سایت کاایران طالبی ر ورد <a class="hlink" title="آداب معاشرت" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/fardi1/etiquette.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آداب معاشرتa> ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.&nbsp;span>span>strong>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران:&nbsp;گر یخواهید ر جتماع حبوب حترم اشید،صول <a class="hlink" title="آداب معاشرت" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/fardi1/etiquette.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آداب معاشرتa> ا راعات نید. ون تنها عامل حبوبیت ماست. <span style="COLOR: rgb(31,31,31); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">افیست گاهی ه دور و اطراف ود یاندازید تا توجه وید ر امعه ا تنها مار ندکی ز فرادمتشخص ا زاکت جای انده ست. ر وزگاران پیشین ه داب &nbsp;span><span style="COLOR: rgb(32,32,32)">زاکت جتماعی&nbsp;span><span style="COLOR: rgb(31,31,31); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">های یشتری اده ی د. ما فسوس ه امعه مروز ستخوش تحولات وناگونی شته ست.span>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/fardi1/etiquette.html"><div class="mzc"><strong>آداب معاشرتstrong>div>آداب معاشرت,آداب معاشرت در مهمانی,آداب معاشرت و گفتگوa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="آداب معاشرت" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/fardi1/etiquette.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آداب معاشرتa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">کی ز عوامل هم <a class="hlink" title="آداب معاشرت" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/fardi1/etiquette.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آداب معاشرتaسلام ردن یوه ست ادن ی اشد. سلام ردن ست ادن ر موزه ای ینی ر تمام وامع ه شانه وستی صمیمیت ست.&nbsp;span>اهی قت ا پیش ی ید ه ر ایی ا ر واجه ا سی،می انیم ه فتاری نجام هیم ه ناسب رست اشد. ک نسان عاقل ی اند ه ی عتنایی ه حساسات یگران ،اری زشت اپسند ست سرچشمه سیاری ز شکلات وزمره ی ود.span>span>p> <div> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کاایران: <a class="hlink" title="آداب معاشرت" href="http://ravanpezshk.akairan.com/khanevadeh/fardi1/etiquette.html" style="text-decoration:none;color:inherit">آداب معاشرتaدابی ست ه رای عایت حوال یگران ابراز محبت ه جود مده ست. گر سلام حوالپرسی ی نیم ،ه اطر ین ست ه علاقه ود ا ه سلامتی رف قابل شان ی هیم. گر ا و ست ی هیم ،وباره ا و عهد خوت ی ندیم ، ه ا ورد یگر. ر ند ه عضی ز ین داب سوم ،عنی صلی ود ا ز ست اده ست کثراً دون کر راده نجام ی ود ،ما ا ین جود ر س ه فتار هربانانه،رست ایسته با دیگران اشته اشد ، ه مان ندازه حبوب تر قبول تر واهد ود. نا ر ین، عایت حترام ،دب رخی داب پسندیده ر رخوردهای جتماعی ،م أن نزلت جتماعی رد ا الا ی رد م امعه ا ه سمت ک امعه ا شاط سالم سوق ی هد.<span style="COLOR: rgb(36,24,1); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">می توانیم ز یگران نتظار اشته اشیم ه ثلاً ا ا ه حترام فتار نند،ریم ا ا حفوظ گه ارند،مانت ای ا ا ر ردانند،ز ا دگویی کنند ر زندگی صوصی ا خالت کنند، ر قابل ودمان ا لزم ه عایت ین فتارها ر رابر نها دانیم . هترین اه هم توقع یگران ز ا ین ست ه ا ود ا ه ای نها گذاریم تصور نیم ه گر ا ای نها ودیم ه توقعی ز رف قابل ود اشتیم.span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(31,31,31); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ا عایت ین کات ساده ه ما طمینان یدهیم&nbsp;ه یگران ما ا ر زمره فراد ا صل سب رهیخته رار واهند اد.خصی ه یگران رزوی عاشرت راکت ا ی ا ارند. ازم ه کر ست ه مواره ردم ز لاقات ا ک رد ا خصیت وشنود واهند د.span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">) میشه ر سلام ردن پیشقدم اشید. ین عمل ما ر هن اقی ی اند شان زرگواری ماست. زیرا span><span style="COLOR: rgb(36,24,1); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">سلام ،راغ سبز شنایی ست. قتی و فر ه م ی سند،گاه ا ه ه م ی فتد،هره ا ه و ر و رار ی یرد،خستین علامت صداقت ودت،«سلام ادن» ست ر پی ن،ست ادن «صافحه».نابر ین سلام ادن ،ز صول تحکیم پیوندهای جتماعی ست.span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(36,24,1); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">2) میشه ودب اشید. span><span style="COLOR: rgb(31,31,31); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">گر ز سی ه لیل فتار ا وشایندش وشتان می ید یازی یست ه ان نزلت ودتان ا تاspan><span style="COLOR: rgb(32,32,32)">&nbsp;سطح اجتماعیspan><span style="COLOR: rgb(31,31,31); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">&nbsp;ن رد تنزل هید. ودب ا زاکت اشید تا رتری ود ا سبت ه ن خص ابت نید.span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">3) ا صدای لند صحبت کنید. نگامی ه ا صدای لند صحبت ی نید ، ـاعث الا فتن سطح&nbsp;span><span style="COLOR: rgb(0,0,0); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">سترس یان طرافیان ود ی ردید. ـلند صحبت ردن یانگر ن ست ه ما ادر ه حث نطقی با دیگران ـیـستید عجز ما ا ر ستدلال عقولانه شان ی هد ین ه ی ـواهـیـد رف ودتان ا ا توسل ه زور شونت ه رسی نشانید. ـمـچـنـیـن بلند صحبت کردن سبب لب توجه طرافیان ی ردد، لبته توجه نفی.span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">4) یچگاه شنام دهید. شنام اسزاگویی طلقا منوع ی اشد. ون شان هنده ن ست ه ما ادر یستید رای ـیـان عقاید ودتان ز اژه ا لغات ناسبتری هره گیریـد. ز ن ذشته اابالیگری میشه ور ز زاکت دب ی اشد.span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">5) میشه قت ناس اشید. هم ست ه ه قت یگران حترام گذارید.سـر ـوقـع ر ـلسات، ـرار ـلاقـات ـا، وقعیت ای غلی جتماعی ضور ابید. ـمچـنـین ک رد تشخص ی اند ه زمانی اید یهمانی ا ترک ند.span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">6) رمت زرگترها ا گاه ارید. ر اقع ما اید مانطور ه وست ارید ورد حترام یگران اشید ود یز ه یگران حترام گذارید. ن ه ین علت زرگترها ا ورد تاکید رار ادم ه مروزه وانان یال ی نند مه یز ا ی انند ز مه یز سر ر ی ورند ر اقع ود ا عقل ل ی انند، ما ینطور یست. افی ست ه ۵ سال پیش ود یاندیشید.....قینا ما مروز سیار اهوش تر ا تجربه تر ده ید. ینطور یست؟ ا ن ه ۵ سال پیش یز کر ی ردید مه یز ا ی انید.span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">7) ه ساعتتان گاه کنید. نگامی ه ر ک مع حفلی ستید، دام ه ساعت خود نگاه کنید گر ن ه لافاصله صد ترک ن حل ا اشته اشید. قتی ه ساعتتان گاه ی نید یگران ینگونه رداشت ی نند ه ما سته ی وصله ده ید.span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ا عایت ین کات ساده ، وستان یشتری واهید اشت ردی وش حضر حسوب واهید د.span>span>span>p> <p dir=rtl><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><span style="COLOR: rgb(0,0,0); BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">ردآوری: خش انواده کاایرانspan>span>span>p>div>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله آداب معاشرت شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نمونه ای از آداب اجتماعی , افراد معاشرتی , آداب و معاشرت , آداب اجتماعی , نکات معاشرت , آداب معارشت , آداب معاشرت , اداب معاشرت , اداب ماشرت

آداب معاشرت گردآوری توسط بخش روانشناسی فردی سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات